Zavřít

Kultura –⁠ inovace –⁠ technologie

Digitalizace přináší nové možnosti a příležitosti pro spolupráci mezi kulturou, uměním, technologií a vědou. Evropská unie proto vyvinula programy na financování  projektů na pomezí těchto sektorů. Mezioborová spolupráce je zároveň jednou z priorit programu Kreativní Evropa.

Tato stránka slouží těm, kteří se zajímají o propojování kulturních a kreativních odvětví (KKO) s novými technologiemi, hledají financování či partnera pro svůj projekt,  nebo se chtějí v této oblasti zorientovat.

Najdete zde:

Přehled programů a projektů:

Creative Innovation Lab (CIL)

Nová iniciativa v rámci mezioborové části programu Kreativní Evropa by měla začít fungovat od r. 2021 (závisí na schválení rozpočtu). Jejím cílem je podporovat projekty podle následujících zásad:

 • projekt musí řešit konkrétní problém kulturních a kreativních odvětví
 • prioritou je zaměření na uživatele, publikum, potažmo cílové skupiny, dále pak uživatelská zkušenost a to, jak se snaží aktéři komunikovat s cílovými skupinami
 • technologie a její rozvoj není cílem projektu, ale prostředkem řešení problému, posuzuje se též adekvátnost technologie k dosažení stanovených cílů
 • inovace jsou alfou a omegou jak v oblasti tvorby, tak v distribuci a propagaci obsahu
 • prostor pro experiment –⁠ aktivity se mohou během procesu měnit a počítá se s rizikem neúspěchu
 • podporují se nové modely spolupráce mezi umělci, organizacemi, firmami, start-upy, ziskovým a neziskovým sektorem
 • rozvoj zkušeností – subjekty v KKO se v projektech učí, jak nové technologie využívat v produkci, distribuci a komunikaci s veřejností a zvyšují tak svoje profesionální kapacity
 • výsledky – hodnocení na základě ekonomických, sociálních a kulturních kritérií

V rámci přípravy CIL byly vypsány dvě pilotní výzvy s názvem  Bridging Audiovisual and Culture through Digital (BACD). Jejich bylo cílem  zlepšit přístup, distribuci, propagaci a/nebo zpeněžení kulturního obsahu, včetně kulturního dědictví nebo živého umění. Více informací o výzvě najdete zde. Seznam podpořených projektů hledejte zde.


Kontakty

Magdalena Mullerová – Kreativní Evropa Kultura

Magdalena.mullerova@kreativnievropa.cz

Daniela Staníková – Kreativní Evropa MEDIA

Daniela.stanikova@kreativnievropa.cz

www.kreativnievropa.cz

Horizont

Nejsložitějším programem EU na podporu výzkumu a inovací je Horizont. Nabízí stovky výzev ročně, desítky různých nástrojů pro velká konsorcia (spolupráce několika subjektů z firem, průmyslu a akademické sféry), samostatné firmy nebo žadatele jednotlivce. Program nabízí podporu v mnoha různých oblastech podnikání od zdraví až po klimatickou změnu. Logicky se pak některé obory bezprostředně dotýkají i KKO.

Co byste měli v Horizontu sledovat?  

Letos dobíhá sedmileté programové období Horizont 2020. Zde je ještě pár příležitostí pro malé firmy a start-upy v tzv. kaskádových grantech. Jedná se v zásadě mikrogranty, o které lze žádat v oblasti ICT a která přerozdělují konsorcia. Výzvy na mikrogranty lze sledovat na webových stránkách FTOP.

Pro žadatele z KKO je vhodná například výzva XR4ALL, zaměřující se na rozšířenou realitu. Termín podání žádosti je 31. 7. 2020.

Horizont 2021–2027

Pro zájemce z KKO existují čtyři zajímavé programy/klastry:

 • Marie Skłodowská Curie Actions – výzva umožňuje osobnostní rozvoj vědců a zaměstnanců v kultuře a neziskovém sektoru, příkladem může být výzkumný projekt zaměřený na vizuální gramotnost TICASS, do kterého je zapojena Fakulta umění a designu v Ústí nad Labem ve spolupráci s univerzitami v Polsku, Itálii, Velké Británii a Keni
 • Culture, Creativity and Inclusive Society – je zaměřen na posílení veřejných, demokratických principů, kulturní dědictví a transformaci společnosti a hospodářství
 • Digital and Industry – je zaměřen na výrobní a digitální technologie, pokročilé materiály, AI, internet nové generace, big data, cirkulární a nízkouhlíkový, čistý průmysl
 • European Innovation Council (EIC) – pilotní projekt, je zaměřen na podporu technologických inovací v malých a středních podnicích a urychlení jejich uvedení na trh

 

Kontakty

Lenka Švejcarová –⁠⁠ Technologické centrum Akademie věd ČR

svejcarova@tc.cz

www.h2020.cz

European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Podporuje rozvoj dlouhodobých partnerství mezi byznysem, výzkumem a vysokoškolským vzděláváním. Své aktivity realizuje prostřednictvím tematicky zaměřených tzv. KICs (Knowledge and Innovation Communities). Každý KICs má své sídlo, právní subjektivitu i finanční nezávislost a sídlí v jiném evropském městě (v ČR zatím žádný KIC nevznikl). Dosavadních osm KICs (Climate, Digital, Food, Health, InnoEnergy, Manufacturing, RawMaterials, Urban Mobility) je zřízeno na 7–15 let a zahrnuje tisíce partnerů napříč EU. Například EIT Climate KIC sídlí v Berlíně a z českých subjektů je do něj zapojen Incien (Institut cirkulární ekonomiky) a Impact Hub Praha.

KIC pro kulturní a kreativní odvětví

EIT připravuje výzvu (zveřejněna bude na začátku roku 2021) pro vznik nového KIC ke kulturnímu a kreativnímu průmyslu. Aktéři z ČR se mohou skrze zahraniční partnery zapojovat do stávajících KIC, případně počkat na nově připravovaný. Lze usilovat i o vznik KIC na území ČR, nejedná se ale vůbec o jednoduchý úkol –⁠ přípravy v zahraničí jsou v plném proudu a státy EU mají velký zájem mít KKO KIC na svém území. KKO má totiž vysoký potenciál inovace a růstu, dokáže propojit mnoho iniciativ na mezinárodní i regionální úrovni a je přitažlivý pro občany. KIC KKO má sloužit jako nástroj pro posilování evropské identity a konkurenceschopnosti na globální úrovni.

 

 • Prezentace: EIT

 

Kontakty

Andrea Vosečková – Technologické centrum Akademie věd ČR

voseckova@tc.cz

www.tc.cz

www.eit.eu

Erasmus+

Program podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání v Evropě. Nabízí výzvy ve dvou oblastech:

 • Výjezdy – realizují je školy (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ), univerzity a jiné vzdělávací organizace, vyjet mohou pracovníci školního vzdělávání, žáci a pracovníci odborného vzdělávání a přípravy, vysokoškolští studenti a pracovníci, pedagogové a lektoři dalšího vzdělávání, mladí lidé a pracovníci s mládeží (délka projektu je 3–24 měsíců, výše grantu v rozsahu cca 1 500–250 000 eur – v případě univerzit až cca 3 mil. eur)
 • Spolupráce – realizují je školy (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ), univerzity, vzdělávací organizace, podniky, nadace a neziskové organizace (délka projektu je 12–36 měsíců, výše grantu v rozsahu cca 20 tis. – 450 tis. eur), grant zahrnuje finance na vedení projektu, tvorbu výstupů, cestu, ubytování a vzdělávací aktivity

Uzávěrky pro podávání žádostí jsou 1. 10. 2020.

 

Příkladem podpořeného českého projektu je GAMEHIGHED, který je určen pro rozvoj herního průmyslu skrze propojení praxe s akademickou oblastí. Do projektu je zapojeno pět evropských univerzit s cílem vytvořit studijní plány zaměřené na vývoj v oblasti počítačových her.

 

 

Kontakty

Alžběta Trtková – Dům zahraniční spolupráce

info@dzs.cz

www.dzs.cz

www.naerasmusplus.cz

https://gamehighed.ukw.edu.pl/jednostka/gamehighed

Program ÉTA 2020

Dotační program Technologické agentury České republiky (TAČR) se zaměřuje na podporu výzkumu, vývoje a inovací založených na mezioborové spolupráci společenských, humanitních a uměleckých oborů.

Základním předpokladem žadatelů je, aby byl interdisciplinární projekt aplikovaný do praxe. Na rozdíl od výše zmíněných dotačních programů není pro program ÉTA nutná mezinárodní spolupráce. Žadatelé mohou získat 80% podporu, maximální výše není stanovena. Uchazeči mohou být výzkumné organizace, podniky, územní správní celky a doba řešení je min. 12 a max. 33 měsíců. V minulých letech byl podpořen například projekt Umělecký výzkum & Big data zaměřený na analýzu, vizualizaci a interpretace rozsáhlých dat v umělecké praxi. Do projektu byla zapojena Fakulta informačních technologií VUT Brno a Fakulta výtvarných umění VUT Brno, která projekt uvede do praxe. Výstupem projektu je software, AV tvorba, konference, výstava a publikace. Další ročník veřejné soutěže ÉTA bude vypsán v září 2020.

 

 

Kontakty

Marcel Kraus – Technologická agentura ČR

kraus@tacr.cz

praha-rkm@tacr.cz

https://www.tacr.cz/program/program-eta/

EuroCreative

Zvýhodněné půjčky pro subjekty činné v kulturních a kreativních odvětvích. Na rozdíl od grantů jde o rychlé získání peněz a v ČR je můžete v zásadě okamžitě (ode dne podpisu úvěrové smlouvy) získat v Komerční bance (KB). Ta nabízí úvěr EuroCreative se zárukou Evropského investičního fondu (EIF). Úvěr je určen pro malé a střední podniky působící např. v oblasti architektury, knihoven, uměleckých řemesel, audiovize, památek, designu, hudby, vydavatelské činnosti, rozhlasu, výtvarného umění apod. Podmínkami pro půjčku je minimálně dvouletá činnost žadatele v oblasti KKO. Splatnost úvěru je od 1 do 10 let a maximální výše úvěru je 54 mil. Kč. Úrok nemá jednotnou úrokovou sazbu. Pohybuje se v rozmezí od 1 do 12% a vždy se řeší s ohledem na konkrétního klienta dle stanovení rizika. V každém případě jde o úrok, který je mnohem příznivější než u jiných půjček a bank. Díky záruce EIF lze totiž půjčovat i více rizikovým projektům, protože jde především o podporu rozvoje KKO.

 

 

Kontakty

Jan Rosen – Komerční banka

Jan_rosen@kb.cz

https://www.kreativnievropa.cz/zarucni-fond/

https://www.kb.cz/cs/firmy-a-instituce/produkty/uvery-a-financovani/investicni-financovani/uver-eurocreative