Zavřít

Evropské platformy 2015

Neque auctor risus a a mus suspendisse parturient velit dignissim tincidunt ut a.
Uzávěrka

25. 2. 2015

Číslo výzvy

EACEA/47/2014

Neaktivní

Toto opatření nabízí podporu kulturním a kreativním organizacím, jejichž cílem je:

 • podpora rozvoje nových talentů a podněcování nadnárodní mobility kulturních a kreativních činitelů a pohyb děl, jež mohou dalekosáhle ovlivňovat kulturní a kreativní odvětví a zajistit trvalé účinky,
 • pomáhat zvyšovat uznání a viditelnost umělců a tvůrců, kteří mají silný vztah k evropským programům, prostřednictvím komunikačních aktivit a strategie budování značky, včetně případného vytvoření značky evropské kvality.

Aby dosáhly výše uvedených cílů, projekty platforem se mají zaměřit na tyto prioritní aktivity:

 • podporu mobility a viditelnosti tvůrců a umělců, a to zejména začínajících a těch, kteří dosud nedosáhli mezinárodní publicity,
 • stimulaci tvorby skutečně celoevropského programu kulturních a uměleckých aktivit s cílem usnadnit přístup k zahraničním evropským kulturním dílům prostřednictvím mezinárodních turné, akcí, výstav a festivalů apod.,
 • realizaci komunikační strategie a strategie budování značky, včetně případného vytvoření značky evropské kvality (nebo rovnocenné aktivity vyslovující uznání), s cílem nalézt ty členy platformy, kteří se výrazně a kvalitně profesionálně angažovali ve prospěch Kreativní Evropy obecně a ve prospěch cílů platformy zvláště, a s cílem tyto členy podpořit,
 • přispívání k lepšímu budování publika prostřednictvím rozsáhlého využívání informačních a komunikačních technologií a inovativních přístupů,
 • zviditelňování evropských hodnot a různých kultur, a tudíž i vytváření lepšího povědomí o Evropské unii (dále jen „EU“).

Vzhledem k tomu, že záměrem tohoto podpůrného opatření je přispět k dosažení kritické velikosti a strukturálního dopadu, bude podpořen omezený počet platforem s cílem dosáhnout vyváženého podílu jednotlivých odvětví. Záměrem tedy není podpora mnoha platforem ve stejném odvětví. Během hodnocení budou hodnotitelé tuto skutečnost brát v úvahu.

Specifická odvětvová kritéria pro dotčenou platformu připraví koordinační subjekt na základě orientačních údajů uvedených v této výzvě k předkládání návrhů. Tento koordinátor zajistí, že každý člen platformy bude splňovat tato kritéria po celou dobu trvání akce, a bude odpovědný za výběr nových členů.

Kritéria způsobilosti

Pro účely této výzvy k předkládání návrhů se platforma sestává:

 • z koordinačního subjektu,
 • z evropských kulturních subjektů, které jsou členy platformy.

Platforma: Aby byla způsobilá, platforma musí být v době žádosti tvořena koordinačním subjektem a nejméně 10 evropskými kulturními subjekty nacházejícími se v nejméně 10 různých zemích účastnících se programu. Nejméně 5 z nich musí mít sídlo v zemích patřících do skupiny způsobilých zemí 1, 3 nebo 4 seznamu. Počet kulturních subjektů se může v průběhu trvání rámcové dohody o partnerství zvyšovat.

Koordinační subjekt: Platformu musí reprezentovat řádně založená právnická osoba, tzv. koordinační subjekt s právní subjektivitou a sídlem v jedné ze zúčastněných zemí.

Koordinační subjekt musí být schopen zastupovat členy platformy v jakémkoli smluvním vztahu s agenturou, který může být uzavřen v případě, že platforma bude vybrána. V tomto kontextu musí být koordinační subjekt schopen předložit všechny relevantní informace o každém členu platformy, které jsou nutné k provádění společných akcí. Koordinační subjekt bude odpovědný za výběr a monitorování členů platformy i za přidělování grantů členům platformy. Pro tento účel stanoví koordinační subjekt kritéria, jež musí členové platformy splňovat. Tato kritéria budou uvedena v žádosti a musí být v souladu s cíli a prioritami projektu.

Členové platformy: Evropské kulturní subjekty považované za členy platforem musí splňovat soubor kritérií stanovených v žádosti již v době jejího podání. Povinností členů je prezentovat v předchozích dvanácti měsících alespoň 30 % začínajících umělců tak, jak stanoví koordinační subjekt. Vzhledem k tomu, že hlavním cílem tohoto projektu je propagovat začínající umělce a podporovat jejich pohyb, toto kritérium musí být dodržováno po celou dobu životnosti projektu. Koordinační subjekt musí sledovat a zajistit plnění tohoto limitu 30 % začínajících umělců.

Členy platforem jsou společnosti, sdružení nebo organizace, jejichž cílem je prezentovat evropské umělce působící v neaudiovizuálních kulturních a kreativních odvětvích a jejich díla.

Musí mít k datu uzávěrky pro předkládání žádostí právní subjektivitu alespoň dva roky a musí být schopni prokázat, že jsou právnickou osobou.

Způsobilé projekty

 • žádost o rámcovou dohodu o partnerství musí obsahovat specifický, měřitelný a relevantní soubor kritérií pro výběr a monitoring členů platformy a dále pracovní plán činností platformy, včetně společných aktivit členů platformy, který provádí nebo zajišťuje koordinační subjekt a který je platný pro celou dobu trvání rámcové dohody o partnerství. Tento soubor kritérií a pracovní plán musí být v předloženém návrhu plně a podrobně vysvětleny,
 • projekty uskutečňované na základě rámcové dohody o partnerství musí rovněž obsahovat úplný popis aktivit, které mají být provedeny během prvního roku. Pro následující dva roky budou žadatelé, kteří byli vybráni na základě rámcové dohody o partnerství, vyzváni k předložení úplného popisu aktivit na každý rok zvlášť,
 • specifické jednoleté granty udělené na základě rámcové dohody o partnerství nepřesáhnou 500 000 EUR. Požadovaný grant nesmí přesáhnout 80 % ročního způsobilého rozpočtu.

Způsobilé aktivity:

Pokud jde o koordinační subjekt, způsobilé jsou aktivity týkající se:

 • koordinace, sledování, propagace, vyhodnocování činností členů platformy a dohled nad nimi a dále aktivity související s udržitelným rozvojem platformy, jako je například výběr nových členů,
 • koncepce a realizace komunikační strategie a strategie budování značky (včetně případného zavedení evropské značky kvality),
 • poskytování finanční podpory třetím stranám (členům platformy), které realizují způsobilé aktivity.

Kromě výše uvedeného mohou způsobilé aktivity zahrnovat koordinační aktivity a sledování prováděné koordinačním subjektem za účelem usnadnění společných akcí členů platformy. Tyto společné akce se musí zejména týkat:

 • pohybu tvůrců a umělců, zejména začínajících talentů, a pohybu jejich děl mezi členy platformy,
 • vytváření sítí a vzájemného učení mezi uměleckými vedoucími členů platformy za účelem dosahování cílů platformy.

Pokud jde o členy platformy, způsobilé jsou aktivity týkající se:

 • posilování mobility tvůrců a umělců – zejména těch, kteří dosud nedosáhli mezinárodní publicity – podporou tvorby silného evropského programu,
 • větší propagace a prezentace začínajících talentů z jiných evropských zemí,
 • přispívání k lepšímu budování publika,
 • přispívání k udržitelnému vytváření sítí v rámci platforem,
 • zviditelnění evropských hodnot a různých kultur, a tudíž i vytváření lepšího povědomí o Evropské unii.
Kritéria pro udělení grantu

Způsobilí žadatelé budou posuzováni podle těchto kritérií:

1. Relevance (25)

Toto kritérium hodnotí, jak je platforma relevantní vzhledem k cílům a prioritám daného opatření, a zejména schopnost souboru kritérií stanovených koordinačním subjektem zajistit, aby vybraní členové přispívali k cílům a prioritám projektu, aby měli výborný kulturní profil a aby byli oddáni myšlence zviditelnění hodnot EU. Tento soubor kritérií a definice začínajících umělců a tvůrců bude přizpůsobena odvětví, v němž platforma působí.

2. Kvalita obsahu a aktivit (20)

Toto kritérium hodnotí, jak bude projekt v praxi realizován (kvalita aktivit a výstupů, zkušenosti pracovníků působících v rámci projektu), se zvláštním důrazem na to, jak mohou tyto aktivity pomoci účinně realizovat strategii budování publika.

3. Strategie propagace, komunikace a budování značky (30)

Toto kritérium hodnotí přístup platformy k propagaci aktivit svých členů a informování o nich. Cílem je rovněž maximalizovat strukturální dopad projektu vytvořením a realizací strategie budování značky, která bude členy platformy představovat jako kvalitní kulturní subjekty oddané propagaci hodnot EU a cílů programu.

4. Kvalita platformy (25)

Toto kritérium hodnotí, do jaké míry celková organizace a koordinace projektu zajistí účinnou realizaci aktivit

Rozpočet

Celkový rozpočet dílčího programu Kultura programu Kreativní Evropa na období 2014–2020 činí 454,8 milionů EUR. Celkové prostředky přidělené na tuto výzvu pro rok 2015 budou činit přibližně 3.400.000 EUR.

Ke stažení