Zavřít

Evropské platformy 2017

Uzávěrka

27. 4. 2017

Číslo výzvy

EACEA/06/2017

Neaktivní

DO ROKU 2020 VÝZVA NA PODPORU EVROPSKÝCH PLATFOREM JIŽ NEBUDE VYHLÁŠENÁ.

Toto opatření nabízí podporu kulturním a kreativním organizacím, jejichž cílem je podpora rozvoje nových talentů a podněcování nadnárodní mobility kulturních a kreativních aktérů a děl a snaha zvyšovat uznání a viditelnost tvůrců. Platformy musí navazovat na evropské programy prostřednictvím komunikačních aktivit a strategie budování značky, včetně případného vytvoření značky evropské kvality.

Jedná se o čtyřleté projekty s možností dotace až 500 000 eur ročně.

Způsobilost

Způsobilí žadatelé

Programu se mohou účastnit platformy tvořené koordinačním subjektem a nejméně deseti členskými organizacemi, které jsou činné v kulturních a kreativních odvětvích definovaných v článku 2 nařízení a mají sídlo v jedné ze zemí účastnících se dílčího programu Kultura. Koordinační subjekt musí být schopen doložit svoji existenci jako právnické osoby nejméně po dobu dvou let k datu uzávěrky pro podání žádostí. Členské organizace musejí mít sídlo alespoň v deseti různých zúčastněných zemích, z toho nejméně pět musí být členským státem EU nebo zemí ESVO. Způsobilí členové platformy musejí v okamžiku podání žádosti již splňovat soubor kritérií stanovených koordinačním subjektem v žádosti.

Platformy zapojující pouze členy z audiovizuálního odvětví nejsou způsobilé. Platformy, které sestávají primárně z členů z jiného než audiovizuálního odvětví, avšak mají i členy z audiovizuálního odvětví, jsou způsobilé. Fyzické osoby nemohou o grant žádat.

Způsobilé země

Způsobilé jsou žádosti od právnických osob usazených v jedné z níže uvedených skupin zemí, pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené v článku 8 nařízení a pokud Komise s danou zemí zahájila jednání:

 • 28 členských států Evropské unie a zámořské země a území, které jsou způsobilé k účasti v programu;
 • kandidátské a potenciální kandidátské země: Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Srbsko;
 • země ESVO/EHP: Island a Norsko;
 • země, na něž se vztahuje evropská politika sousedství: Gruzie, Moldavsko a Ukrajina.

Izrael se může této výzvy účastnit, pokud do data přijetí rozhodnutí o udělení grantu v rámci této výzvy podepíše a notifikuje dohodu s EU, která stanoví podmínky jeho účasti v programu Kreativní Evropa.

Aktualizovaný seznam zemí způsobilých k účasti v programu je k dispozici zde.

Způsobilé činnosti

Koordinační subjekt by měl umožňovat tyto činnosti:

 • definování, výběr a sledování členů platformy na základě daného souboru kritérií,
 • koordinace, sledování, podpora, hodnocení činnosti členů a dohled nad nimi i činností spojených s udržitelným rozvojem platformy,
 • vypracování a provádění strategie týkající se komunikace a značky, včetně vytvoření evropské značky kvality,
 • podpora umělců a tvůrců, zejména nových talentů, a jejich děl,
 • rozvoj a budování nového publika,
 • činnosti týkající se spolupráce v rámci sítě: informování, podporování a komunikace,
 • poskytování finanční podpory členům platformy, kteří provádějí tyto způsobilé činnosti:
  • rozvoj tvorby skutečných evropských programů na základě společné umělecké a kulturní vize,
  • posilování mobility a zviditelňování evropských tvůrců a umělců a pohybu jejich děl, a to zejména těch, jimž chybí mezinárodní publicita,
  • zvyšování podpory a propagace nejméně 30 % nových talentů z jiných evropských zemí po celou dobu trvání projektu,
  • rozvoj publika, včetně budování nového publika, a to zejména mezi mladými lidmi,
  • vzdělávací a osvětové aktivity zaměřené zejména na mladé lidi,
  • větší zviditelňování evropských hodnot a různých kultur, které pomůže mezi občany posílit pocit ztotožnění se s EU,
  • rozvoj nových obchodních modelů včetně využívání inovativních distribučních modelů.

Program Evropské platformy se provádí prostřednictvím čtyřleté rámcové dohody o partnerství. Maximální trvání projektu a období způsobilosti nákladů jsou čtyři období o maximální délce dvanácti měsíců. Akce prováděná v prvním roce platnosti rámcové dohody o partnerství musí být zahájena v období od dubna do prosince 2017. Nicméně grant EU lze poskytnout i na projekt, který již byl zahájen, ale jen tehdy, pokud žadatel může doložit nutnost zahájení před podpisem grantové dohody. Projekty však v každém případě nemohou být zahájeny před uzávěrkou pro podávání žádostí o grant.

Dílčí program Kultura nebude podporovat projekty, které zahrnují pornografické nebo rasistické materiály nebo propagují násilí. Dílčí program Kultura bude podporovat zejména neziskové projekty.

Kritéria pro udělení grantu
 1. Relevantnost (25)
 2. Kvalita obsahu a činností (20)
 3. Strategie týkající se propagace, komunikace a značky (30)
 4. Kvalita platformy (25)
Rozpočet

Celkový dostupný rozpočet pro výzvu z roku 2017 činí odhadem 5,5 milionu EUR.

Finanční příspěvek Evropské unie na žádost nesmí překročit 500 000 EUR nebo 80 % celkových způsobilých nákladů podle toho, která částka je nižší.

Finanční podpora pro členy platforem nesmí překročit 60 000 EUR na členskou organizaci a musí se týkat způsobilých činností členů platformy vymezených v této výzvě k předkládání návrhů.

Ke stažení

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Celetná 17
110 00

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter