Zavřít

Evropské sítě 2017

Uzávěrka

25. 11. 2016

Číslo výzvy

EACEA/39/2016

Neaktivní

DO ROKU 2020 VÝZVA NA PODPORU EVROPSKÝCH SÍTÍ JIŽ NEBUDE VYHLÁŠENÁ.

Tento program nabízí granty na činnost na podporu evropských sítí působících v kulturních a kreativních odvětvích. Podpora by měla mít strukturující účinek na subjekty působící v kulturních a kreativních odvětvích.

Program se provádí prostřednictvím rámcových dohod o partnerství uzavíraných na čtyři roky

PODMÍNKY ZPŮSOBILOSTI

Způsobilí žadatelé musí:

  • působit v kulturních a kreativních odvětvích,
  • být usazeni v některé ze zemí účastnících se dílčího programu Kultura,
  • být schopni doložit svoji existenci jako právnické osoby nejméně po dobu dvou let k datu uzávěrky pro podání žádostí,
  • být evropské sítě tvořené nejméně patnácti členskými organizacemi (právnickými osobami). Tito členové musí být usazeni alespoň v deseti různých zemích účastnících se programu, z toho nejméně pět musí mít sídlo v pěti různých členských státech EU nebo v zemi ESVO.

Fyzické osoby nemohou o grant žádat.

Způsobilé země:

  1. 28 členských států Evropské unie a zámořské země a území, které jsou způsobilé k účasti v programu v souladu s článkem 58 rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství („rozhodnutí o přidružení zámoří“) (Úř. věst. L 314, 30.11.2001, s. 1);
  2. kandidátské a potenciální kandidátské země: Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Srbsko. Upozorňujeme, že Turecko se rozhodlo program Kreativní Evropa opustit ke dni 1. ledna 2017. Turecké organizace proto nejsou pro tuto výzvu způsobilé;
  3. země ESVO/EHP: Island a Norsko;
  4. země, na něž se vztahuje evropská politika sousedství: Gruzie, Moldavsko a Ukrajina. Izrael se může této výzvy účastnit, pokud do data přijetí rozhodnutí o udělení grantu v rámci této výzvy podepíše a notifikuje dohodu s EU, která stanoví podmínky jeho účasti v programu Kreativní Evropa. Použijí se kritéria způsobilosti stanovená v oznámení Komise č. 2013/C-205/05.

Aktualizovaný seznam zemí způsobilých k účasti je k dispozici zde.

ZPŮSOBILÉ ČINNOSTI

Způsobilé jsou činnosti zaměřené na dosažení priorit uvedených v části výzvy věnované cílům a prioritám. Dále se musí týkat kulturních a kreativních odvětví definovaných v článku 2 nařízení č. 1295/2013. Za způsobilé nebudou považovány činnosti související výlučně s audiovizuálními odvětvími. Audiovizuální činnosti však mohou být způsobilé, pokud doplňují činnosti v oblasti vytváření sítí zaměřené na jiná kulturní a kreativní odvětví.

Maximální doba trvání (období způsobilosti) projektu jsou čtyři období v maximální délce dvanácti měsíců. Činnosti prováděné v prvním roce platnosti rámcové dohody o partnerství musí být zahájeny v období od června do prosince 2017. Lze poskytnout i grant EU na již zahájené projekty, avšak pouze v případě, že žadatel může prokázat, že projekt musel být zahájen ještě před podpisem dohody. Projekt v každém případě nemůže být zahájen dříve než v březnu 2017.

Hodnotící kritéria

Způsobilost žadatelů bude posouzena na základě těchto kritérií:

1. Relevantnost (30)

2. Kvalita obsahu a činností (25)

3. Komunikace a šíření (15)

4. Kvalita evropské sítě (30)

Rozpočet

Dostupný rozpočet na spolufinancování prvního roku činností vybraných projektů v souladu s rámcovými dohodami o partnerství odhadem činí 6 200 000 EUR.

Finanční příspěvek Evropské unie (dále jen „EU“) nesmí překročit 80 % celkových způsobilých nákladů na projekt. Zbývající částku zajistí žadatelé.

Každý roční grant bude činit nejvýše 250 000 EUR.

Ke stažení

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Celetná 17
110 00

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter