Zavřít

Evropské sítě 2017

Uzávěrka

25. 11. 2016

Číslo výzvy

EACEA/39/2016

Neaktivní

DO ROKU 2020 VÝZVA NA PODPORU EVROPSKÝCH SÍTÍ JIŽ NEBUDE VYHLÁŠENÁ.

Tento program nabízí granty na činnost na podporu evropských sítí působících v kulturních a kreativních odvětvích. Podpora by měla mít strukturující účinek na subjekty působící v kulturních a kreativních odvětvích.

Program se provádí prostřednictvím rámcových dohod o partnerství uzavíraných na čtyři roky

PODMÍNKY ZPŮSOBILOSTI

Způsobilí žadatelé musí:

  • působit v kulturních a kreativních odvětvích,
  • být usazeni v některé ze zemí účastnících se dílčího programu Kultura,
  • být schopni doložit svoji existenci jako právnické osoby nejméně po dobu dvou let k datu uzávěrky pro podání žádostí,
  • být evropské sítě tvořené nejméně patnácti členskými organizacemi (právnickými osobami). Tito členové musí být usazeni alespoň v deseti různých zemích účastnících se programu, z toho nejméně pět musí mít sídlo v pěti různých členských státech EU nebo v zemi ESVO.

Fyzické osoby nemohou o grant žádat.

Způsobilé země:

  1. 28 členských států Evropské unie a zámořské země a území, které jsou způsobilé k účasti v programu v souladu s článkem 58 rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství („rozhodnutí o přidružení zámoří“) (Úř. věst. L 314, 30.11.2001, s. 1);
  2. kandidátské a potenciální kandidátské země: Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Srbsko. Upozorňujeme, že Turecko se rozhodlo program Kreativní Evropa opustit ke dni 1. ledna 2017. Turecké organizace proto nejsou pro tuto výzvu způsobilé;
  3. země ESVO/EHP: Island a Norsko;
  4. země, na něž se vztahuje evropská politika sousedství: Gruzie, Moldavsko a Ukrajina. Izrael se může této výzvy účastnit, pokud do data přijetí rozhodnutí o udělení grantu v rámci této výzvy podepíše a notifikuje dohodu s EU, která stanoví podmínky jeho účasti v programu Kreativní Evropa. Použijí se kritéria způsobilosti stanovená v oznámení Komise č. 2013/C-205/05.

Aktualizovaný seznam zemí způsobilých k účasti je k dispozici zde.

ZPŮSOBILÉ ČINNOSTI

Způsobilé jsou činnosti zaměřené na dosažení priorit uvedených v části výzvy věnované cílům a prioritám. Dále se musí týkat kulturních a kreativních odvětví definovaných v článku 2 nařízení č. 1295/2013. Za způsobilé nebudou považovány činnosti související výlučně s audiovizuálními odvětvími. Audiovizuální činnosti však mohou být způsobilé, pokud doplňují činnosti v oblasti vytváření sítí zaměřené na jiná kulturní a kreativní odvětví.

Maximální doba trvání (období způsobilosti) projektu jsou čtyři období v maximální délce dvanácti měsíců. Činnosti prováděné v prvním roce platnosti rámcové dohody o partnerství musí být zahájeny v období od června do prosince 2017. Lze poskytnout i grant EU na již zahájené projekty, avšak pouze v případě, že žadatel může prokázat, že projekt musel být zahájen ještě před podpisem dohody. Projekt v každém případě nemůže být zahájen dříve než v březnu 2017.

Hodnotící kritéria

Způsobilost žadatelů bude posouzena na základě těchto kritérií:

1. Relevantnost (30)

2. Kvalita obsahu a činností (25)

3. Komunikace a šíření (15)

4. Kvalita evropské sítě (30)

Rozpočet

Dostupný rozpočet na spolufinancování prvního roku činností vybraných projektů v souladu s rámcovými dohodami o partnerství odhadem činí 6 200 000 EUR.

Finanční příspěvek Evropské unie (dále jen „EU“) nesmí překročit 80 % celkových způsobilých nákladů na projekt. Zbývající částku zajistí žadatelé.

Každý roční grant bude činit nejvýše 250 000 EUR.

Ke stažení