Zavřít

Literární překlady 2017

Uzávěrka

25. 7. 2017

Číslo výzvy

EACEA/15/2017

Neaktivní

Hlavním cílem podpory projektů literárního překladu je podpora kulturní a jazykové rozmanitosti v Unii a v dalších zemích účastnících se dílčího programu Kultura, propagace nadnárodního oběhu kvalitních literárních děl a dále zlepšení přístupu k těmto literárním dílům v Unii i za jejími hranicemi a oslovení nových okruhů publika.
Výzvy jsou vyhlašovány vždy jednou ročně v prvním čtvrtletí až do roku 2020.

Cíle a priority

Hlavními cíli podpory je:

 • podpora kulturní a jazykové rozmanitosti v EU a v dalších zemích účastnících se dílčího programu Kultura v rámci programu Kreativní Evropa,
 • podpora nadnárodního oběhu a rozmanitosti vysoce kvalitních literárních děl z dlouhodobého hlediska,
 • zlepšení přístupu k těmto literárním dílů v rámci EU i mimo ni,
 • oslovení nových okruhů čtenářů pro kvalitní překladová literární díla.

V rámci uvedených cílů byly stanoveny tyto priority:

 • podpora propagace evropské překladové literatury,
 • podpora překladů z méně používaných jazyků2 do angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny (kastilštiny), jelikož tyto překlady mohou přispět k širšímu oběhu děl,
 • podpora překladu méně zastoupených žánrů, např. děl určených pro mladší čtenáře (děti, dospívající a mladé dospělé), komiksů / komiksových románů, povídek nebo poezie,
 • podpora vhodného využívání digitálních technologií jak při distribuci, tak při propagaci děl,
 • podpora překladu a propagace knih, kterým byla udělena Cena EU za literaturu větší pozornost věnovaná překladatelům. Z tohoto důvodu budou nakladatelé povinni zahrnout do každé přeložené knihy životopis překladatelů.
Způsobilí účastníci a země

Způsobilými žadateli jsou nakladatelé nebo nakladatelství se sídlem v jedné ze zemí účastnících se dílčího programu Kultura, jež působí v odvětví vydavatelské činnosti a mají k datu uzávěrky pro podání žádostí právní subjektivitu alespoň dva roky.
Žadatelé nesmí být v situaci vylučující jejich účast nebo udělení grantu na základě definice uvedené ve finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Unie a v jeho prováděcích pravidlech.

 • Způsobilé jsou žádosti od právnických osob usazených v jedné z níže uvedených skupin zemí, pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené v článku 8 nařízení a pokud Komise s danou zemí zahájila jednání:
 • 28 členských států Evropské unie a zámořské země a území, které jsou způsobilé k účasti v programu v souladu s článkem 58 rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001
 • kandidátské a potenciální kandidátské země: Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Srbsko,  země ESVO/EHP: Island a Norsko,
 • země, na něž se vztahuje evropská politika sousedství: Gruzie, Moldavsko a Ukrajina.
 • Aktualizovaný seznam způsobilých zemí je k dispozici zde.
Způsobilé projekty

Způsobilé projekty musí:

 • trvat nejvýše dva roky (období způsobilosti),
 • sestávat z překladu a propagace (včetně zveřejnění souhrnu přeložených děl) balíčku 3 až 10 způsobilých beletristických děl ze způsobilých jazyků a do nich,
 • být založeny na strategii pro překlad, vydávání, distribuci a propagaci přeložené beletrie.
Způsobilé jazyky

Projekt musí splňovat tyto požadavky týkající se jazyků:

 • výchozí a cílový jazyk musí být „úředně uznané jazyky“ zemí účastnících se programu. Kromě toho musí být buď výchozí, nebo cílový jazyk úředně uznaným jazykem v jedné ze způsobilých zemí EU/ESVO. „Úředně uznanými jazyky“ se rozumí jazyky, které jsou definovány ústavou nebo základními právními předpisy příslušné země,
 • Překlady z latiny a starořečtiny do úředně uznaných jazyků v jedné ze způsobilých zemí EU/ESVO jsou rovněž způsobilé,
 • cílový jazyk musí být mateřským jazykem překladatele (s výjimkou méně rozšířených jazyků, pokud vydavatel uvede dostatečné vysvětlení),
 • překlady musí mít přeshraniční rozměr. Z tohoto důvodu překlady národní literatury z jednoho úředního jazyka do jiného úředního jazyka téže země nejsou způsobilé.
Způsobilá díla

Způsobilá jsou díla v tištěném nebo digitálním formátu (elektronické knihy), pokud splňují ostatní kritéria způsobilosti:

 • díla, která mají být přeložena a propagována, musí být beletristická díla vysoké literární hodnoty, přičemž se může jednat o jakýkoli literární žánr, například o romány, povídky, hry, poezii, komiksy a dětskou beletrii,
 • způsobilá nejsou díla jiná než beletristická, například autobiografie nebo životopisy či eseje bez beletristických prvků, turistické průvodce, díla z oblasti humanitních věd (např. historie, filosofie, ekonomie atd.) a díla týkající se jiných věd (např. fyziky, matematiky atd.),
 • v případě beletristických děl se musí jednat o díla, která již byla vydána,
 • původní beletristická díla musí být napsána autory, kteří jsou státními příslušníky nebo rezidenty země účastnící se programu, s výjimkou děl psaných latinsky a starořecky,
 • u beletristických děl se nesmí jednat o díla, která již byla přeložena do cílového jazyka, s výjimkou situace, kdy nový překlad reaguje na jasně definovanou potřebu. V tomto případě musí žadatelé vysvětlit očekávaný dopad na nové čtenáře a poskytnout přesvědčivé vysvětlení potřeby nového překladu do konkrétního cílového jazyka.
Způsobilé činnosti

Za způsobilé činnosti se považují překlady, vydávání, distribuce a propagace balíčku způsobilých beletristických děl vysoké literární hodnoty jakéhokoli literárního žánru, například románů, povídek, her, poezie, komiksů a dětské beletrie.

Činnosti mohou zahrnovat zvláštní akce a marketingové nebo distribuční akce pořádané za účelem propagace přeložených děl v EU i mimo ni, včetně digitálních propagačních nástrojů a propagace autorů na knižních veletrzích a literárních festivalech.

Jako doplněk k překladům, vydávání, distribuci a propagaci balíčku způsobilých děl mohou projekty zahrnovat také částečný překlad (překlad úryvků) a propagaci beletristických děl uvedených v katalogu žadatele (které nejsou součástí balíčku) za účelem posílení prodeje práv buď v Evropě, nebo mimo ni.

Kritéria pro udělení grantu

Hodnotící kritéria:

 • RELEVANTNOST (40 bodů)
  Toto kritérium hodnotí, jak projekt přispěje k nadnárodnímu oběhu evropských literárních děl a ke zlepšení přístupu k nim.
 • KVALITA OBSAHU A ČINNOSTÍ (25)
  Toto kritérium hodnotí, jak bude projekt v praxi realizován (kvalita překládaného díla, zkušenosti pracovníků působících v rámci projektu a pracovní podmínky).
 • PROPAGACE A ŠÍŘENÍ INOFOMRACÍ O BALÍČKU PŘEKLADŮ (20 bodů)
  Toto kritérium hodnotí přístup projektu k propagaci přeložených beletristických děl v Evropě i mimo ni.
 • VÍTĚZOVÁ CENY EU ZA LITERATURU (15 bodů)
  Za každou knihu, jejíž autor získal Cenu Evropské unie za literaturu, budou automaticky uděleny body, a to až do maximální výše 15 bodů (nejvýše 5 knih, maximální počet předkládaných knih v balíčku je 10).
Rozpočet

Celkový dostupný rozpočet pro výzvu z roku 2017 činí odhadem 2 miliony eur.
Finanční příspěvek Evropské unie na žádost nesmí překročit 100 000 eur nebo 50 % celkových způsobilých nákladů podle toho, která částka je nižší.

Ke stažení

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Celetná 17
110 00

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter