Zavřít

Literární překlady 2018

Uzávěrka

23. 5. 2018

Číslo výzvy

EACEA/13/2018

Neaktivní

Hlavním cílem podpory projektů literárního překladu je podpora kulturní a jazykové rozmanitosti v Unii a v dalších zemích účastnících se dílčího programu Kultura, propagace nadnárodního oběhu kvalitních literárních děl a dále zlepšení přístupu k těmto literárním dílům v Unii i za jejími hranicemi a oslovení nových okruhů publika.
Výzvy jsou vyhlašovány vždy jednou ročně v prvním čtvrtletí do roku 2020.

 

Cíle a priority

cíle podpory projektů literárního překladu jsou:

 • podpora kulturní a jazykové rozmanitosti v EU a v dalších zemích účastnících se  programu Kreativní Evropa – Kultura,
 • podpora nadnárodního oběhu a rozmanitosti vysoce kvalitních literárních děl z dlouhodobého hlediska,
 • zlepšení přístupu k těmto literárním dílů v rámci EU i mimo ni,
 • oslovení nových okruhů čtenářů pro kvalitní překladová literární díla.

priority podpory projektů literárního překladu:

 • podpora propagace evropské překladové literatury,
 • podpora překladů z méně používaných jazyků do angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny (kastilštiny), jelikož tyto překlady mohou přispět k širšímu oběhu děl,
 • podpora překladu méně zastoupených žánrů, např. děl určených pro mladší čtenáře (děti, dospívající a mladé dospělé), komiksů / komiksových románů, povídek nebo poezie,
 • podpora vhodného využívání digitálních technologií jak při distribuci, tak při propagaci děl,
 • podpora překladu a propagace knih, kterým byla udělena Cena EU za literaturu (viz http://www.euprizeliterature.eu),
 • větší pozornost věnovaná překladatelům. Z tohoto důvodu budou nakladatelé povinni zahrnout do každé přeložené knihy životopis překladatelů.
Žádost lze podat v kategorii 1 či kategorii 2

Kategorie 1 – Doba trvání 2 roky

Uznatelné projekty musí:

 • trvat nejvýše dva roky (doba uznatelnosti),
 • obsahovat překlad a propagaci balíčku 3 až 10 uznatelných beletristických děl z a do uznatelných jazyků,
 • se zakládat na strategii pro překlad, vydání, distribuci a propagaci překládaného balíčku děl

Grant nepřesáhne 100 000 eur a zároveň pokryje max. 50 % uznatelných nákladů.

Kategorie 2 – Rámcová smlouva o spolupráci

Uznatelné projekty musí:

 • trvat nejvýše tři roky (uznatelná doba),
 • obsahovat překlad a propagaci balíčku 3 až 10 uznatelných beletristických děl z a do uznatelných jazyků,
 • zahrnovat akční plán zakládající se na dlouhodobé strategii pro překlad, distribuci a propagaci překládaného balíčku děl zahrnující celou dobu rámcové smlouvy.

Speciální roční granty udělované pod rámcovou smlouvou za účelem podpory projektu nesmí přesáhnout 100 000 eur a zároveň pokryjí max. 50 % uznatelných nákladů.

Způsobilí účastníci a země

Způsobilými žadateli jsou nakladatelé nebo nakladatelství se sídlem v jedné ze zemí účastnících se dílčího programu Kultura, jež působí v odvětví vydavatelské činnosti a mají k datu uzávěrky pro podání žádostí právní subjektivitu alespoň dva roky.
Žadatelé nesmí být v situaci vylučující jejich účast nebo udělení grantu na základě definice uvedené ve finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Unie a v jeho prováděcích pravidlech.

 • Způsobilé jsou žádosti od právnických osob usazených v jedné z níže uvedených skupin zemí, pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené v článku 8 nařízení a pokud Komise s danou zemí zahájila jednání:
 • 28 členských států Evropské unie a zámořské země a území, které jsou způsobilé k účasti v programu v souladu s článkem 58 rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001
 • kandidátské a potenciální kandidátské země: Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Srbsko,  země ESVO/EHP: Island a Norsko,
 • země, na něž se vztahuje evropská politika sousedství: Gruzie, Moldavsko a Ukrajina.
 • Aktualizovaný seznam způsobilých zemí je k dispozici zde.
Způsobilé jazyky

Projekt musí splňovat tyto požadavky týkající se jazyků:

 • výchozí a cílový jazyk musí být „úředně uznané jazyky“ zemí účastnících se programu. Kromě toho musí být buď výchozí, nebo cílový jazyk úředně uznaným jazykem v jedné ze způsobilých zemí EU/ESVO. „Úředně uznanými jazyky“ se rozumí jazyky, které jsou definovány ústavou nebo základními právními předpisy příslušné země,
 • Překlady z latiny a starořečtiny do úředně uznaných jazyků v jedné ze způsobilých zemí EU/ESVO jsou rovněž způsobilé,
 • cílový jazyk musí být mateřským jazykem překladatele (s výjimkou méně rozšířených jazyků, pokud vydavatel uvede dostatečné vysvětlení),
 • překlady musí mít přeshraniční rozměr. Z tohoto důvodu překlady národní literatury z jednoho úředního jazyka do jiného úředního jazyka téže země nejsou způsobilé.
Způsobilá díla

Způsobilá jsou díla v tištěném nebo digitálním formátu (elektronické knihy), pokud splňují ostatní kritéria způsobilosti:

 • díla, která mají být přeložena a propagována, musí být beletristická díla vysoké literární hodnoty, přičemž se může jednat o jakýkoli literární žánr, například o romány, povídky, hry, poezii, komiksy a dětskou beletrii,
 • způsobilá nejsou díla jiná než beletristická, například autobiografie nebo životopisy či eseje bez beletristických prvků, turistické průvodce, díla z oblasti humanitních věd (např. historie, filosofie, ekonomie atd.) a díla týkající se jiných věd (např. fyziky, matematiky atd.),
 • v případě beletristických děl se musí jednat o díla, která již byla vydána,
 • původní beletristická díla musí být napsána autory, kteří jsou státními příslušníky nebo rezidenty země účastnící se programu, s výjimkou děl psaných latinsky a starořecky,
 • u beletristických děl se nesmí jednat o díla, která již byla přeložena do cílového jazyka, s výjimkou situace, kdy nový překlad reaguje na jasně definovanou potřebu. V tomto případě musí žadatelé vysvětlit očekávaný dopad na nové čtenáře a poskytnout přesvědčivé vysvětlení potřeby nového překladu do konkrétního cílového jazyka.
Způsobilé činnosti

Za způsobilé činnosti se považují překlady, vydávání, distribuce a propagace balíčku způsobilých beletristických děl vysoké literární hodnoty jakéhokoli literárního žánru, například románů, povídek, her, poezie, komiksů a dětské beletrie.

Činnosti mohou zahrnovat zvláštní akce a marketingové nebo distribuční akce pořádané za účelem propagace přeložených děl v EU i mimo ni, včetně digitálních propagačních nástrojů a propagace autorů na knižních veletrzích a literárních festivalech.

Jako doplněk k překladům, vydávání, distribuci a propagaci balíčku způsobilých děl mohou projekty zahrnovat také částečný překlad (překlad úryvků) a propagaci beletristických děl uvedených v katalogu žadatele (které nejsou součástí balíčku) za účelem posílení prodeje práv buď v Evropě, nebo mimo ni.

Kritéria pro udělení grantu
 • RELEVANTNOST (40 bodů)
  Toto kritérium hodnotí, jak projekt přispěje k nadnárodnímu oběhu evropských literárních děl a ke zlepšení přístupu k nim.
 • KVALITA OBSAHU A ČINNOSTÍ (25)
  Toto kritérium hodnotí, jak bude projekt v praxi realizován (kvalita překládaného díla, zkušenosti pracovníků působících v rámci projektu a pracovní podmínky).
 • PROPAGACE A ŠÍŘENÍ INOFOMRACÍ O BALÍČKU PŘEKLADŮ (20 bodů)
  Toto kritérium hodnotí přístup projektu k propagaci přeložených beletristických děl v Evropě i mimo ni.
 • VÍTĚZOVÁ CENY EU ZA LITERATURU (15 bodů)
  Za každou knihu, za jíž autor získal Cenu Evropské unie za literaturu, budou automaticky uděleny body, a to až do maximální výše 15 bodů (nejvýše 5 bodů za knihu, maximální počet předkládaných knih v balíčku jsou 3).
Rozpočet

Celkový dostupný rozpočet pro výzvu na rok 2018 činí odhadem 3,6 mil. eur.

Ke stažení

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Celetná 17
110 00

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter