Zavřít

Literární překlady 2020

Uzávěrka

28. 5. 2020

Číslo výzvy

EACEA-05-2020

Neaktivní

Unijní Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) vyhlásila výzvu na podporu literárních překladů.

Hlavním cílem projektů literárních překladů je podpora kulturní a jazykové rozmanitosti v Evropské unii a v dalších zemích účastnících se dílčího programu Kreativní Evropa  Kultura, podpora nadnárodního oběhu a rozmanitosti kvalitních literárních děl a dále zlepšení přístupu k těmto literárním dílům v Unii i mimo ni a oslovení nových okruhů čtenářů pro kvalitní překladová díla.

Celkový dostupný rozpočet pro výzvu na rok 2020 činí přibližně 2 mil. eur.

Termín uzávěrky výzvy CREA-CULT-LIT-EACEA 05/2020 je 28. května 2020 v 17 hodin.

Více informací najdete zde.

Kontaktní osoba: Viktor Debnár (224 809 119)

Cíle
 • podpora kulturní a jazykové rozmanitosti v EU a v dalších zemích účastnících se  programu Kreativní Evropa – Kultura
 • podpora nadnárodního oběhu a rozmanitosti vysoce kvalitních literárních děl z dlouhodobého hlediska
 • zlepšení přístupu k těmto literárním dílů v rámci EU i mimo ni a oslovení nových okruhů čtenářů pro kvalitní překladová literární díla
Priority
 • podpora propagace evropské překladové literatury
 • podpora překladů z méně používaných jazyků do angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny (kastilštiny), jelikož tyto překlady mohou přispět k širšímu oběhu děl
 • podpora překladu méně zastoupených žánrů, např. děl určených pro mladší čtenáře (děti, dospívající a mladé dospělé), komiksů / komiksových románů, povídek nebo poezie
 • podpora vhodného využívání digitálních technologií jak při distribuci, tak při propagaci děl
 • podpora překladu a propagace knih, kterým byla udělena Cena EU za literaturu (viz http://www.euprizeliterature.eu),
 • větší pozornost věnovaná překladatelům. Z tohoto důvodu budou nakladatelé povinni zahrnout do každé přeložené knihy životopis překladatelů
Uznatelné projekty

Projekty musí:

 • trvat nejvýše dva roky (doba uznatelnosti), období způsobilosti se nesmí překrývat s projektem z minulých výzev na podporu literárních překladů
 • grant nepřesáhne 100 000 eur a zároveň pokryje max. 50 % uznatelných nákladů
 • obsahovat překlad a propagaci balíčku 3 až 10 uznatelných beletristických děl z a do uznatelných jazyků,
 • se zakládat na strategii pro překlad, vydání, distribuci a propagaci překládaného balíčku děl
Způsobilí účastníci a země

Způsobilými žadateli jsou nakladatelé nebo nakladatelství se sídlem v jedné ze zemí účastnících se dílčího programu Kultura, jež působí v odvětví vydavatelské činnosti a mají k datu uzávěrky pro podání žádostí právní subjektivitu alespoň dva roky.

Způsobilé jazyky

Projekt musí splňovat tyto požadavky týkající se jazyků:

 • výchozí a cílový jazyk musí být „úředně uznané jazyky“ zemí účastnících se programu. Kromě toho musí být buď výchozí, nebo cílový jazyk úředně uznaným jazykem v jedné ze způsobilých zemí EU/ESVO. „Úředně uznanými jazyky“ se rozumí jazyky, které jsou definovány ústavou nebo základními právními předpisy příslušné země
 • cílový jazyk musí být mateřským jazykem překladatele (s výjimkou méně rozšířených jazyků, pokud vydavatel uvede dostatečné vysvětlení)
 • překlady musí mít přeshraniční rozměr. Z tohoto důvodu překlady národní literatury z jednoho úředního jazyka do jiného úředního jazyka téže země nejsou způsobilé
 • překlady z latiny a starořečtiny do úředně uznaných jazyků v jedné ze způsobilých zemí EU/ESVO jsou rovněž způsobilé
Způsobilá díla

Způsobilá jsou díla v tištěném nebo digitálním formátu (elektronické knihy), pokud splňují ostatní kritéria způsobilosti:

 • díla, která mají být přeložena a propagována, musí být beletristická díla vysoké literární hodnoty, přičemž se může jednat o jakýkoli literární žánr, například o romány, povídky, hry, poezii, komiksy a dětskou beletrii
 • způsobilá nejsou díla jiná než beletristická, například autobiografie nebo životopisy či eseje bez beletristických prvků, turistické průvodce, díla z oblasti humanitních věd (např. historie, filosofie, ekonomie atd.) a díla týkající se jiných věd (např. fyziky, matematiky atd.)
 • musí se jednat o díla, která již byla vydána
 • díla musí být napsána autory, kteří jsou státními příslušníky nebo rezidenty země účastnící se programu, s výjimkou děl psaných latinsky a starořecky
 • nesmí se jednat o díla, která již byla přeložena do cílového jazyka, s výjimkou situace, kdy nový překlad reaguje na jasně definovanou potřebu. V tomto případě musí žadatelé vysvětlit očekávaný dopad na nové čtenáře a poskytnout přesvědčivé vysvětlení potřeby nového překladu do konkrétního cílového jazyka
Způsobilé činnosti

Za způsobilé činnosti se považují překlady, vydávání, distribuce a propagace balíčku způsobilých beletristických děl vysoké literární hodnoty jakéhokoli literárního žánru, například románů, povídek, her, poezie, komiksů a dětské beletrie.

Kritéria pro udělení grantu
 • RELEVANTNOST (40 bodů)
  Toto kritérium hodnotí, jak projekt přispěje k nadnárodnímu oběhu evropských literárních děl a ke zlepšení přístupu k nim.
 • KVALITA OBSAHU A ČINNOSTÍ (25)
  Toto kritérium hodnotí, jak bude projekt v praxi realizován (kvalita překládaného díla, zkušenosti pracovníků působících v rámci projektu a pracovní podmínky).
 • PROPAGACE A ŠÍŘENÍ INFORMACÍ O BALÍČKU PŘEKLADŮ (25 bodů)
  Toto kritérium hodnotí přístup projektu k propagaci přeložených beletristických děl v Evropě i mimo ni.
 • VÍTĚZOVÉ CENY EU ZA LITERATURU (10 bodů)
  Za každou knihu, za niž autor získal Cenu Evropské unie za literaturu, budou automaticky uděleny body, a to až do maximální výše 10 bodů (1 bod za knihu, maximální počet předkládaných knih v balíčku je 10).
Ke stažení

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

Kreativní Evropa v ČR 2014–2020

Novinky

STORIES

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Nekázanka 16
110 00 Praha 1

kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter