Zavřít

Projekty evropské spolupráce 2017

Uzávěrka

23. 11. 2016

Číslo výzvy

EACEA/45/2016

Neaktivní

Hlavním cílem podpory nadnárodních projektů kulturní spolupráce je podpora schopnosti evropských kulturních a kreativních odvětví působit nadnárodně a mezioborově, podpora nadnárodního pohybu kulturních a kreativních děl a nadnárodní mobility kulturních a kreativních činitelů, zejména umělců.

Cíle a priority

Obecné cíle

Posílení dovedností, kompetencí a know-how představitelů kreativních oborů (včetně využití digitálních technologií, inovativního přístupu k práci s publikem a podnikatelských a manažerských modelů);

Propagace mobility kulturních aktérů (umělců, odborníků atd.) a oběhu uměleckých děl;

Pět priorit

Žadatel si může vybrat maximálně 3 z níže uvedených priorit.

A. podpora nadnárodní mobility umělců a pracovníků, aby mohli spolupracovat na mezinárodní úrovni a internacionalizovat svou profesní dráhu a činnost v Unii i mimo ni, pokud možno na základě dlouhodobých strategií, a podpora nadnárodního pohybu kulturních a kreativních děl, jejímž cílem je podpora kulturní výměny, mezikulturního dialogu, pochopení kulturní rozmanitosti a sociálního začlenění;

B. podpora práce s publikem jakožto prostředku k podněcování zájmu o evropská kulturní a kreativní díla a hmotné a nehmotné kulturní dědictví a zlepšování přístupu k nim. Účelem práce s publikem je pomoci evropským umělcům / kulturním pracovníkům a jejich dílům oslovit co nejvíce lidí v Evropě a rozšiřovat přístup nedostatečně zastoupených skupin ke kulturním dílům. Dále usiluje o to pomáhat kulturním organizacím přizpůsobit se nutnosti komunikovat s publikem novými a inovativními způsoby jednak pro udržení stávajícího publika a jednak pro získání nového publika, rozmanitého publika a také dosažení osob, které ještě netvoří publikum, a zajistit lepší zážitky stávajícího i budoucího publika a prohloubit vztah s nimi;

C. 1 podpora budování kapacit: digitalizace

C.2 podpora budování kapacit: nové obchodní modely

C.3 podpora budování kapacit: vzdělávání a odborná příprava
prostřednictvím tvořivosti, inovačních přístupů k tvorbě a nových způsobů zajištění vedlejšího dopadu na další odvětví. Vývoj a testování nových a inovativních modelů příjmů, řízení a marketingu pro kulturní odvětví, zejména pokud jde o přechod k digitalizaci. Zvláštní důraz bude kladen na podporu činností, jejichž prostřednictvím mohou kulturní pracovníci získat nové dovednosti, činností, které mají vzdělávací rozměr, a těch, které usilují o posílení mezikulturního dialogu a vzájemného porozumění mezi lidmi z různých kultur nebo různého původu i o vycházení z kultury s cílem pomoci překonat všechny formy diskriminace.

Typy projektů

Kategorie 1 – Projekty spolupráce menšího rozsahu

  • zahrnují vedoucího projektu a nejméně dva další partnery se sídlem nejméně ve třech různých zemích účastnících se programu Kreativní Evropa – dílčího programu Kultura. Buď vedoucí, nebo jeden z partnerů projektu musí mít sídlo v zemi zapojené do programu
  • jsou předmětem žádosti o nejvýše 200 000 EUR, což představuje nejvýše 60 % způsobilého rozpočtu.

Kategorie 2 – Projekty spolupráce většího rozsahu

  • zahrnují vedoucího projektu a nejméně pět dalších partnerů se sídlem v nejméně šesti různých zemích účastnících se programu Kreativní Evropa – dílčího programu Kultura. Buď vedoucí, nebo jeden z partnerů projektu musí mít sídlo v zapojené do programu
  • jsou předmětem žádosti o nejvýše 2 miliony EUR, což představuje nejvýše 50 % způsobilého rozpočtu.

Maximální délka projektu činí u obou kategorií 48 měsíců.

Hodnotící kritéria

Relevance (30 bodů)

Toto kritérium hodnotí, jak projekt přispěje k posílení profesionalizace a kapacity odvětví za účelem nadnárodního fungování, k podpoře nadnárodního pohybu kulturních a kreativních děl a mobility umělců a ke zlepšení přístupu ke kulturním a kreativním dílům.

Kvalita obsahu a aktivit (30)

Toto kritérium hodnotí, jak bude projekt v praxi realizován (kvalita aktivit a výstupů, zkušenosti pracovníků působících v rámci projektu a pracovní podmínky), se zvláštním zaměřením na to, jak mohou tyto aktivity pomoci účinně realizovat strategii budování publika.

Komunikace a šíření (20)

Toto kritérium hodnotí přístup projektu k informování o svých aktivitách a výsledcích a ke sdílení znalostí a zkušeností v rámci odvětví i přes hranice. Cílem je maximalizovat dopad výsledků projektu jejich co nejširším zpřístupněním na místní, regionální, národní a evropské úrovni tak, aby oslovily širší okruh než jen osoby, které se projektu přímo účastní, a aby jejich dopad trval i po skončení projektu.

Kvalita partnerství (20)

Toto kritérium hodnotí, do jaké míry všeobecná organizace a koordinace projektu zajistí účinnou realizaci aktivit a přispěje k jejich udržitelnosti.

Ke stažení

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Celetná 17
110 00

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter