Zavřít

Projekty evropské spolupráce 2018 – EYCH

Uzávěrka

22. 11. 2017

Číslo výzvy

EACEA/35/2017

Neaktivní

Hlavním cílem podpory projektů evropské spolupráce v rámci Evropského roku kulturního dědictví 2017 je reflektovat smysl Evropského roku kulturního dědictví (dále jen „ERKD 2018“), a sice podpořit sdílení kulturního dědictví Evropy coby společného zdroje a schopnost jej ocenit, zvýšit povědomí o společných dějinách a hodnotách a posílit pocit příslušnosti ke společnému evropskému prostoru (čl. 1 odst. 2 rozhodnutí (EU) 2017/864).

V této souvislosti podpora projektů evropské spolupráce v rámci ERKD 2018 sleduje tyto dva cíle:

 • posílit pocit příslušnosti ke společnému evropskému prostoru a
 • propagovat kulturní dědictví jako zdroj inspirace pro současnou uměleckou tvorbu a inovaci a posílit interakci mezi odvětvím kulturního dědictví a ostatními kulturními a kreativními odvětvími.
Způsobilí účastníci a země

Způsobilými žadateli jsou evropské kulturní subjekty, které jsou činné v kulturních a kreativních odvětvích definovaných v článku 2 nařízení a mají sídlo v některé ze zemí účastnících se dílčího programu Kultura.

Vedoucí projektu musí mít k datu uzávěrky pro podání žádostí právní subjektivitu alespoň dva roky a musí být schopen svoji existenci jakožto právnické osoby prokázat.

Vedoucím projektu nemohou být tyto druhy subjektů:

 • vysokoškolské instituce (včetně mj. univerzit) a související nadace, asociace či organizace zaměřené na výzkum,
 • výzkumné instituce nebo organizace, nadace či asociace působící v oblasti výzkumu,
 • organizace nebo asociace cestovního ruchu.

O grant nemohou žádat fyzické osoby.

Žadatelé nesmí být v situaci vylučující jejich účast nebo udělení grantu na základě definice uvedené ve finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Unie a v jeho prováděcích pravidlech.

Způsobilé jsou žádosti od právnických osob zřízených v některé z níže uvedených kategorií zemí, pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené v článku 8 nařízení č. 1295/2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa, a pokud Komise s danou zemí zahájila jednání:

 • 28 členských států EU a zámořské země a území způsobilé k účasti na programu v souladu s článkem 58 rozhodnutí Rady 2001/822/ES[1],
 • přistupující země, kandidátské země a potenciální kandidátské země, které využívají předvstupní strategie, v souladu s obecnými zásadami a obecnými podmínkami pro účast těchto zemí v programech EU stanovenými v příslušných rámcových dohodách a rozhodnutích Rady přidružení nebo obdobných dohodách,
 • země ESVO, které jsou členy Dohody o EHP, v souladu s ustanoveními uvedené dohody,
 • země, na které se vztahuje evropská politika sousedství v souladu s postupy stanovenými s těmito zeměmi v návaznosti na rámcové dohody o jejich účasti na programech EU.

Aktualizovaný seznam zemí způsobilých k účasti v programu Kreativní Evropa je k dispozici na https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en

[1] Rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství („rozhodnutí o přidružení zámoří“), Úř. věst. L 314, 30.11.2001, s. 1).

Způsobilé projekty

Dílčí program Kultura nebude podporovat projekty, které zahrnují pornografické nebo rasistické materiály nebo propagují násilí. Dílčí program Kultura bude podporovat zejména neziskové projekty.

Vedoucí projektu nemůže zaslat žádost na obě výzvy EACEA 32/2017 a 35/2017.

Projekt předkládaný v rámci této výzvy EACEA 35/2017 není možné předložit i v rámci výzvy EACEA 32/2017.

Způsobilé projekty dále musí:

 • trvat nejvýše 24 měsíců (období způsobilosti),
 • je možné požadovat grant EU v maximální výši 200 000 EUR, což představuje maximálně 60 % celkových způsobilých nákladů; projektu se dále musí účastnit vedoucí projektu spolu se dvěma dalšími partnery, kteří sídlí nejméně ve třech různých zemích účastnících se programu Kreativní Evropa – dílčího programu Kultura. Buď vedoucí projektu, nebo jeden z partnerů musí mít sídlo v jedné ze způsobilých zemí uvedených v této výzvě.
Způsobilé činnosti
 • Způsobilé činnosti se musejí týkat evropského kulturního dědictví, jak vymezuje rozhodnutí, kterým se vyhlašuje ERKD 2018[1], a cílů a projektů, na něž je tato výzva zaměřena a které jsou stanoveny v bodech 2.1.2 a 2.1.3 pokynů.
 • Činnosti zaměřující se na interakce mezi kulturním dědictvím ve všech formách a podobách (hmotné, nehmotné a digitální) a dalšími odvětvími, která se musejí vztahovat ke kulturním a kreativním odvětvím, jak vymezuje článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1295/2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa.
 • Za způsobilé nejsou považovány činnosti související výlučně s audiovizuálními odvětvími. Audiovizuální činnosti však mohou být způsobilé, pokud doplňují činnosti zaměřené na jiná kulturní a kreativní odvětví.
 • Činnosti musí být zahájeny v období od ledna do září 2018.

Způsobilé nejsou tyto činnosti:

 • činnosti v oblasti výzkumu nebo cestovního ruchu související s kulturním dědictvím,
 • průzkumy (vzhledem k tomu, že v rámci Evropského roku kulturního dědictví probíhá celoevropský průzkum Eurobarometru zaměřený na kulturní dědictví),
 • konference, výstavy, semináře atd. jako hlavní činnosti projektu (tyto druhy činností mohou být doplňkovými činnostmi projektu, zejména s ohledem na komunikační strategie a strategie šíření poznatků projektu).

[1] Rozhodnutí naleznete na adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.131.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2017:131:TOC.

Kritéria pro udělení grantu

Způsobilost žadatelů bude posouzena na základě těchto kritérií:

1. Relevantnost (30)
Toto kritérium hodnotí míru relevantnosti projektu k jednomu či několika z výše uvedených cílů výzvy. Projekt musí představovat udržitelný model přeshraniční spolupráce a prokazovat přidanou hodnotu na úrovni EU.

2. Kvalita obsahu a aktivit (30)
Toto kritérium hodnotí, jak bude projekt realizován v praxi. Pozornost bude věnována zejména struktuře projektu a kvalitě aktivit, výsledků a cílů projektu. Je třeba poznamenat, že vybrané projekty by měly být připravené tak, aby mohly být zahájeny ihned po přidělení finančních prostředků, a jejich výsledky by měly být k dispozici v období 2018–2020, přičemž by zároveň měly usilovat o trvalý dopad i po skončení projektu.

3. Komunikace a šíření (20)
Toto kritérium hodnotí přístup projektu z hlediska sdělování informací o činnostech a výsledcích a sdílení znalostí a zkušeností. Účelem je zajistit, aby výsledky projektu měly co největší dopad tím, že budou zpřístupněny co nejširšímu publiku na místní, regionální, vnitrostátní i evropské úrovni. Financované činnosti by měly být jasně spojené s Evropským rokem kulturního dědictví 2016 a budou součástí komunikační strategie ERKD 2018 a jeho odkazu.

4. Kvalita partnerství (20)
Toto kritérium hodnotí míru, do jaké obecná organizace a koordinace projektu zajistí efektivní provádění činností a přispěje k jejich udržitelnosti.

Rozpočet

Celkový odhadovaný rozpočet vyčleněný na tuto výzvu k předkládání návrhů činí 5 milionů EUR.

Agentura si vyhrazuje právo nerozdělit všechny dostupné finanční prostředky.

Ke stažení

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

STORIES

Novinky

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Celetná 17
110 00

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter