Zavřít

Projekty evropské spolupráce 2020

Uzávěrka

27. 11. 2019

Číslo výzvy

EACEA/32/2019

Neaktivní

Hlavním cílem výzvy na projekty evropské spolupráce je podpora schopnosti evropských kulturních a kreativních odvětví působit nadnárodně a mezioborově, podpora nadnárodního pohybu kulturních a kreativních děl a nadnárodní mobility kulturních a kreativních aktérů, zejména umělců.

PRIORITY

 • Nadnárodní mobilita
 • Budování publika a zlepšení přístupnosti kultury zejména pro děti, mládež, lidi s hendikepem a znevýhodněné skupiny
 • Budování kapacit – digitalizace
 • Budování kapacit – nové obchodní modely
 • Budování kapacit – vzdělávání a odborná příprava
 • Podpora integrace migrantů a uprchlíků
 • Podpora kulturního dědictví

Uzávěrka na obě kategorie je 27. 11. 2019 v 17 hodin středoevropského času. 

Cíle a priority

Cíle a priority

Hlavními cíli podpory projektů evropské spolupráce je:

 • posílit kapacitu evropských kulturních a kreativních odvětví tak, aby mohla působit nadnárodně a mezinárodně a podporovat nadnárodní pohyb kulturních a kreativních děl a aktérů v kulturní a kreativní oblasti, zejména umělců,
 • přispět k budování publika využíváním nových a inovativních způsobů interakce s publikem a zlepšovat přístup ke kulturním a kreativním dílům v Unii i třetích zemích zejména se zaměřením na děti, mladé lidi, lidi s postižením a nedostatečně zastoupené skupiny,
 • přispět k inovaci a kreativitě v oblasti kultury, například prostřednictvím testování nových obchodních modelů a podporování inovativních přesahů do jiných odvětví.

V rámci uvedených cílů byly stanoveny tyto priority podpory projektů evropské spolupráce:

 • podporovat nadnárodní mobilitu umělců a pracovníků, a tak jim umožnit spolupracovat a rozvíjet svoji kariéru na mezinárodní úrovni,
 • posílit budování publika jako prostředek ke zlepšování přístupu k evropským kulturním a kreativním dílům a hmotnému i nehmotnému kulturnímu dědictví a rozšířit přístup dětí, mládeži, lidem s postižením a nedostatečně zastoupených skupin ke kulturním dílům,
 • posílit budování kapacit prostřednictvím inovativních přístupů k tvorbě, vyvíjet a testovat nové a inovativní modely generování příjmu, řízení a marketingu pro kulturní odvětví, zejména v souvislosti s přechodem k digitalizaci a rozvojem nových dovedností pracovníků v kultuře,
 • rozvíjet mezikulturní dialog, propagovat společné hodnoty EU a vzájemné porozumění a respekt vůči jiným kulturám, a tím přispívat k sociálnímu začleňování migrantů a uprchlíků,
 • jako odkaz k Evropskému roku kulturního dědictví zvyšovat povědomí o společných dějinách a hodnotách a posílení pocitu sounáležitosti se společným evropským prostorem.
Kritéria způsobilosti

Způsobilí účastníci a země

 • Způsobilými žadateli jsou evropské kulturní subjekty, které jsou činné v kulturních a kreativních odvětvích definovaných v článku 2 nařízení a mají sídlo v některé ze zemí účastnících se dílčího programu Kultura.
 • Vedoucí projektu musí mít k datu uzávěrky pro podání žádostí právní subjektivitu alespoň dva roky a musí být schopen svoji existenci jakožto právnické osoby prokázat.
 • Fyzické osoby nemohou o grant žádat.

Žadatelé nesmí být v situaci vylučující jejich účast nebo udělení grantu na základě definice uvedené ve finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Unie a v jeho prováděcích pravidlech.

 

Způsobilé jsou žádosti od právnických osob zřízených v některé z níže uvedených kategorií zemí, pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené v článku 8 nařízení č. 1295/2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa, a pokud Komise s danou zemí zahájila jednání:

 • 28 členských států EU a zámořské země a území způsobilé k účasti na programu v souladu s článkem 58 rozhodnutí Rady 2001/822/ES[1],
 • přistupující země, kandidátské země a potenciální kandidátské země, které využívají předvstupní strategie, v souladu s obecnými zásadami a obecnými podmínkami pro účast těchto zemí v programech EU stanovenými v příslušných rámcových dohodách a rozhodnutích Rady přidružení nebo obdobných dohodách,
 • země ESVO, které jsou členy Dohody o EHP, v souladu s ustanoveními uvedené dohody,
 • země, na které se vztahuje evropská politika sousedství v souladu s postupy stanovenými s těmito zeměmi v návaznosti na rámcové dohody o jejich účasti na programech EU.

Aktualizovaný seznam zemí způsobilých k účasti v programu Kreativní Evropa je k dispozici na https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en

Způsobilé projekty

 • Dílčí program Kultura nebude podporovat projekty, které zahrnují pornografické nebo rasistické materiály nebo propagují násilí. Dílčí program Kultura bude podporovat zejména neziskové projekty.
 • Vedoucí projektu může podat pouze jednu žádost ročně v jedné kategorii, a sice buď v kategorii 1, nebo v kategorii 2.

Způsobilé projekty dále musí:

 • trvat nejvýše 48 měsíců (období způsobilosti),
 • na PROJEKTY MENŠÍHO ROZSAHU (kategorie 1) je možné požadovat grant EU v maximální výši 200 000 EUR, což představuje maximálně 60 % celkových způsobilých nákladů; projektů v kategorii 1 se dále musí účastnit vedoucí projektu spolu se dvěma dalšími partnery, kteří sídlí nejméně ve třech různých zemích účastnících se programu Kreativní Evropa – dílčího programu Kultura. Buď vedoucí projektu, nebo jeden z partnerů musí mít sídlo v jedné ze způsobilých zemí uvedených v této výzvě,
 • na PROJEKTY VĚTŠÍHO ROZSAHU (kategorie 2) je možné požadovat grant EU v maximální výši 2 000 000 EUR, což představuje maximálně 50 % celkových způsobilých nákladů; projektů v kategorii 2 se dále musí účastnit vedoucí projektu spolu s pěti dalšími partnery, kteří sídlí nejméně v šesti různých zemích účastnících se programu Kreativní Evropa – dílčího programu Kultura. Buď vedoucí projektu, nebo jeden z partnerů musí mít sídlo v jedné ze způsobilých zemí uvedených v této výzvě.

Způsobilé činnosti

Způsobilé jsou takové činnosti, které jsou zaměřeny na dosažení cílů a priorit stanovených v oddílu 2 pokynů.

Tyto činnosti se musejí vztahovat ke kulturním a kreativním odvětvím, jak vymezuje článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1295/2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa. Činnosti zaměřené výhradně na audiovizuální odvětví nejsou v rámci dílčího programu Kultura způsobilé. Audiovizuální činnosti však mohou být způsobilé, pokud doplňují činnosti zaměřené na jiná kulturní a kreativní odvětví.

Činnosti musí být zahájeny:

 • v kategorii 1 – projekty spolupráce menšího rozsahu: 1. září až 15. prosince 2019,
 • v kategorii 2 – projekty spolupráce většího rozsahu: 1. září až 15. prosinec 2019.

Organizace může být vedoucím projektu pouze u JEDNOHO podporovaného probíhajícího projektu kategorie 2. To znamená, že v případě výběru musí vedoucí probíhajícího projektu kategorie 2 zajistit, aby období způsobilosti podporovaného probíhajícího projektu nezasahovalo do období způsobilosti projektu, který je předmětem žádosti.

[1] Rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství („rozhodnutí o přidružení zámoří“), Úř. věst. L 314, 30.11.2001, s. 1).

Hodnotící kritéria

Způsobilost žadatelů bude posouzena na základě těchto kritérií:

 • Relevantnost (30)
  Toto kritérium hodnotí, jakým způsobem projekt realizuje vybrané politické priority na základě odůvodněné strategie.
 • Kvalita obsahu a aktivit (30)
  Toto kritérium hodnotí, jak bude projekt realizován v praxi (kvalita aktivit a výstupů, pracovní ujednání).
 • Komunikace a šíření (20)
  Toto kritérium hodnotí přístup projektu z hlediska sdělování informací o činnostech a výsledcích a sdílení znalostí a zkušeností v rámci odvětví a přeshraničně. Cílem je maximalizovat dopad výsledků projektu na místní, regionální, vnitrostátní a evropské úrovni, aby jejich dopad trval i po ukončení projektu.
 • Kvalita partnerství (20)
  Toto kritérium hodnotí míru, do jaké obecná organizace a koordinace projektu zajistí efektivní provádění činností a přispěje k jejich udržitelnosti.

Pro obě kategorie (projekty menšího i většího rozsahu) platí, že projekt minimum získaných bodů je 75 ze 100 možných.

Rozpočet
 • Celkový rozpočet vyčleněný na tuto výzvu k předkládání návrhů činí 48 444 567 eur.
 • V zájmu zajištění odpovídajícího zastoupení malých projektů spolupráce (kategorie 1) se na tento účel orientačně počítá s částkou ±40 % celkového rozpočtu.
 • Agentura si vyhrazuje právo nerozdělit všechny dostupné finanční prostředky.
Ke stažení

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

Kreativní Evropa v ČR 2014–2020

Novinky

STORIES

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Nekázanka 16
110 00 Praha 1

kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter