České předsednictví Rady EU a oblast kultury

Ministerstvo kultury se v souvislosti s nadcházejícím předsednictvím v Radě EU zaměří na tři hlavní priority: z oblasti kultury, audiovize a duševního vlastnictví (autorského práva).

Agenda kultury se projednává na úrovni EU na Výboru pro kulturní záležitosti, kde probíhá diskuse k navrženým prioritám. Výsledkem je návrh závěrů nebo Usnesení Rady, které schvaluje Rada ministrů kultury a audiovize na závěr předsednictví. V oblasti kultury se tak Výbor pro kulturní záležitosti v době předsednictví bude věnovat tvorbě nového Pracovního plánu pro kulturu na další období formou Usnesení Rady. Pracovní plán pro kulturu bude podle předpokladů opět čtyřletý (2023-2026), stanoví směřování na další období a je de facto jediným nástrojem Rady, jak spolupráci v oblasti kultury v rámci EU ovlivnit. Budoucí pracovní plán bude navazovat na předchozí výstupy a měl by posílit vazbu mezi jednotlivými předsednictvími a zajistit součinnost s programem Kreativní Evropa 2021–2027.

Navržená témata lze shrnout následovně: kultura jako zdroj kreativity, kulturní dědictví jako pilíř budoucí kreativity a kultura a její role ve společnosti.

„Předsednictví Rady EU je pro Českou republiku velkým úkolem, a my již dnes víme, že výsledkem musí být jeho úspěšné zvládnutí. Je však zároveň šancí vnést do veřejné debaty témata, která byla dosud stranou hlavního zájmu, ale která jsou pro úspěšnou budoucnost, a to i ekonomickou, klíčová,“ řekl ministr kultury Martin Baxa.

Politická diskuze ministrů bude zacílena na kreativitu a mládež. Cílem diskuse je podtrhnout důležitost podpory kulturních a kreativních odvětví s ohledem na zaměstnanost, konkurenceschopnost a tvorbu nových pracovních míst pro mladou generaci. Důležitou komunikační linkou bude role kulturních a kreativních odvětví ve společnosti jako takové, a to ve vztahu k její dlouhodobé soudržnosti, inovativnosti a udržitelnosti.

Další prioritní oblastí je implementace regulačního rámce v oblasti audiovizuálních mediálních služeb a služeb platforem pro sdílení videonahrávek. Očekávaným tématem je také první projednávání části legislativního balíčku European Media Freedom Act. Na české předsednictví připadne zahájení jednání o tomto dokumentu a dosažení maximálního možného pokroku.

V oblasti autorského práva má Evropská komise v pracovním plánu předložení návrhu menší novely směrnice 2006/115/ES o právu na pronájem a půjčování. Věcně půjde o doplnění práva EU tak, aby mohla EU a členské státy uplatňovat tzv. materiální reciprocitu (zjednodušeně řečeno: aby odměny vybírané kolektivními správci za určité typy užití – dle konkrétních mezinárodních smluv – bylo nutno odvádět do jen do těch 3. zemí, které takové odměny rovněž přiznávají nositelům práv z EU).

Ministerstvo kultury připravuje dvě hlavní doprovodné akce předsednictví:

  • Konferenci ke kulturnímu dědictví – Výzvy současné evropské památkové péče
  • Konferenci z oblasti audiovize a autorského práva.

Na obě konference budou zváni odborníci ze všech členských států EU, zástupci Evropské komise a profesních organizací. Obě konference se budou konat v nové budově Národního muzea v Praze.

Zdroj: Tiskové oddělení MK

Všechny novinky