Co je Kreativní Evropa

O Kreativní Evropě

Kreativní Evropa je program Evropské unie na podporu kulturních a kreativních odvětví. Vznikl v roce 2014 spojením úspěšných programů MEDIA a Kultura, a díky tomu působí v celém spektru kulturních a kreativních odvětví – od architektury a kulturního dědictví, přes divadla, muzea, kina po filmy, hudbu nebo videohry.

V období 2021–2027 plánuje program Kreativní Evropa rozdělit 2,44 mld. eur. Na část MEDIA připadne 58 % rozpočtu, na část Kultura 33 % a na mezioborovou část 9 % rozpočtu.

Kreativní Evropa nabízí ročně téměř dvě desítky výzev pro financování kulturních projektů. Do programu je zapojeno na čtyři desítky zemí v celé Evropě. Žadatelům je k dispozici síť informačních a konzultačních kanceláří – Creative Europe Desks, které sídlí v každé členské zemi programu.

Zřizovací listina programu Kreativní Evropa 2021–2027 ze dne 28. 5. 2021.

Program Kreativní Evropa se skládá ze tří částí

MEDIA

Podpora evropské kinematografie a audiovizuálního průmyslu

Kultura

Podpora mezinárodních projektů v oblasti kulturních a kreativních odvětví vyjma audiovize

Mezioborová část

Podpora inovativních projektů na pomezí kultury, umění a technologií; podpora zpravodajských médií a mediální výchovy

Cíle a priority programu

Každý program Evropské unie vzniká na základě zhodnocení minulého období a potřeb daného oboru. Kreativní Evropa má v tomto období za hlavní cíle:

 • chránit, rozvíjet a podporovat evropskou kulturní a jazykovou rozmanitost a kulturní dědictví,
 • zvyšovat konkurenceschopnost a ekonomický potenciál kulturních a kreativních odvětví, zejména v oblasti audiovize.

Díky podpořeným projektům a dalším aktivitám hodlá:

 • prohlubovat uměleckou a kulturní spolupráci na evropské úrovni; podporovat tvorbu evropských děl; posílit ekonomický, sociální a vnější rozměr evropských kulturních a kreativních odvětví; napomáhat inovacím a mobilitě,
 • podporovat spolupráci v oblasti inovací, udržitelnosti a konkurenceschopnosti,
 • prosazovat mezioborovou spolupráci v inovativních projektech, i nezávislé a pluralitní mediální prostředí včetně mediální gramotnosti (pozitivní dopad na svobodu uměleckého projevu, mezikulturní dialog a sociální začleňování).

Průřezová témata

Kreativní Evropa přispívá k dosažení klíčových priorit Evropské komise, jako je Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal), inkluze a rovnost pohlaví. Všechny podpořené projekty musí tyto principy zohledňovat ve svých aktivitách.

Každá grantová výzva má své specifické cíle a priority, které jsou popsané v průvodci výzvou (tzv. call document). Hlavním hodnoticím kritériem pro výběr projektů je, do jaké míry předložený projekt naplňuje dané cíle konkrétní výzvy.

Publikace Creative Europe 2014–2020: Gender Equality, Sustainability and Digitalisation mapuje Projekty evropské spolupráce podpořené v daném období třemi průřezovými tématy (rovnost pohlaví, udržitelnost a digitalizace).

Na výše uvedená témata naše kancelář již uspořádala celou řadu akcí:

Co ještě Kreativní Evropa podporuje

Ceny EU

Evropská unie uděluje ocenění v oblasti kulturního dědictví, architektury, literatury a hudby. Jejich cílem je upozornit na vynikající kvalitu a úspěchy v těchto oborech a podpořit evropské tvůrce a pracovníky. Zvláštní důraz je kladen na talentované umělce v začátku jejich kariéry.

Cena EU pro kulturní dědictví/Cena Europa Nostra

Ocenění jsou udělována v několika kategoriích, týkajících se např. restaurování, vzdělávání, odborné přípravy či zvyšování povědomí o kulturním dědictví. Jedná se o ocenění, které má jak potenciál zvyšovat zájem turistů, tak i potenciál ekonomický, zejména mezi odborníky, kteří o něm hovoří jako o „Oscarovi“ za kulturní dědictví.

Z českých oceněných projektů vybíráme z kategorie Památková péče Projekt záchrany pražské rotundy sv. Václava (2018), Barokní areál v Kuksu (2017) či z kategorie Vzdělávání, odborná příprava a osvěta vzdělávací program Národního památkového ústavu Památky nás baví (2017). Cenu za osobní zásluhy získal prof. Tomáš Durdík (2014) a cenu v kategorii Výzkum (2011) Karel Kuča a Jiří Langer, autoři publikace Dřevěné kostely a zvonice v Evropě.

Více na https://europeanheritageawards.eu

Cena EU za soudobou architekturu/Cena Miese van der Rohe

Cílem soutěže, pořádané pravidelně od roku 1988, je najít a ocenit významné tvůrčí počiny na poli architektury, vyzdvihnout přínos evropských architektů k rozvoji profese a uplatnění nových konceptů a technologií. Cena má zároveň pomoci lepšímu porozumění současné architektuře a pochopení její role v rozvoji společnosti. Bienále soutěžní přehlídky realizovaných staveb pořádá Evropská komise, Kreativní Evropa a Nadace Miese van der Rohe v Barceloně.

Česká účast

Stavbám realizovaným na českém území nebo českými architekty se v evropské konkurenci podařilo dostat do užšího výběru, nikoliv do finále soutěže.

Do užšího výběru porota v předchozích letech vybrala:

Českou stopu ve finále soutěže zanechal v roce 2007 Obchodní dům Selfridges and Co. v Birminghamu od Jana Kaplického a Amandy Levete z Future Systems.

Více na https://miesbcn.com/prize/

Young Talent Architecture Award (YTAA)

Ocenění, jež se uděluje každý druhý rok, vzniklo v roce 2016 jako doplněk Ceny EU za soudobou architekturu/Ceny Miese van der Rohe. Jeho cílem je podpora čerstvě promovaných architektů, urbanistů a krajinářských architektů.

Nominace navrhují školy architektury z celé Evropy a vybraných třetích zemí (Čína, Jižní Korea ad.). Tři (eventuálně čtyři) vítěze vybírá odborná porota, každý získává 5 000 eur, profil ve World Architects a podporu v počátečních fázích kariéry.

YTAA pořádá Nadace Miese van der Rohe s podporou Kreativní Evropy a ve spolupráci s Evropskou asociací pro architektonické vzdělávání (EAAE) a Evropskou radou architektů (ACE-CAE).

Více na https://www.ytaaward.com

Music Moves Europe Talent Awards (MMETA)

Cena je spolufinancována Kreativní Evropou s podporou města a kraje Groningen a nizozemského ministerstva pro vzdělávání, kulturu a vědu. Slavnostní vyhlášení probíhá v rámci groningenského festivalu Eurosonic Noorderslag. Vítězové v kategoriích Pop, Rock, Elektronika, RnB/Urban, Hip Hop/Rap a Zpěvák-písničkář obdrží balíček v hodnotě 5 000 eur na podporu turné a propagace a na míru přizpůsobený vzdělávací program. Kromě toho mají možnost vystoupit na festivalu Eurosonic a získat bezplatnou publicitu.

Více na https://musicmoveseuropetalentawards.eu

Cena EU za literaturu (EUPL)

Účelem ocenění, udělovaného od roku 2009, je poukázat na bohatství současné evropské literární tvorby v oblasti beletrie a zviditelnit autory na mezinárodním knižním trhu. Ceny jsou udělovány spisovatelům a spisovatelkám z více než tří desítek evropských zemí. Udílení cen je organizováno Evropskou komisí, Radou evropských spisovatelů (EWC), Evropskou a mezinárodní federací knihkupců (EIBF) a Federací evropských nakladatelů (FEP).

Čeští laureáti a laureátky

Více na http://www.euprizeliterature.eu

Označení Evropské dědictví (EHL)

Označení Evropské dědictví (European Heritage Label) je udělováno pamětihodnostem, které oslavují a symbolizují evropskou historii a ideály. Ocenění přispívá k upevnění pocitu sounáležitosti evropských občanů s Evropskou unií na základě společných hodnot, historie a kulturního dědictví. Jedná se o pamětihodnosti, které:

 • mají symbolickou hodnotu pro Evropu,
 • sehrály významnou úlohu v dějinách Evropy a při budování EU,
 • pomáhají evropským občanům získat poznatky o společném kulturním dědictví, evropských dějinách, budování EU, demokratických hodnotách a lidských právech,
 • podporují vytváření sítí pamětihodností a památkářů s cílem sdílet zkušenosti a osvědčené postupy.

V současné podobě se EHL uděluje od roku 2015, jeho historie však sahá až do roku 2006.

Evropská hlavní města kultury (ECOC)

Titul Evropské hlavní město kultury (EHMK; European Capital of Culture) je od roku 1985 vždy na jeden rok propůjčován jednomu či více evropským městům (většinou dvěma), jeho udělení je považováno za podnět ke kulturnímu rozvoji a strukturálním změnám. Vedle toho mají daná města po celý rok možnost představit Evropě svůj kulturní život.

Po Praze (2000) se druhým českým Evropským hlavním městem kultury stala Plzeň (2015). Další české město se bude těšit z titulu v roce 2028. Kandidaturu oznámila města Brno, Broumov, České BudějoviceLiberec. Do finále postoupila města Broumov a České Budějovice. Vítěze budeme znát v červnu roku 2023.

Nový evropský Bauhaus (NEB)

Nový evropský Bauhaus (NEB) je evropská platforma zaměřená na udržitelný rozvoj a zkvalitnění prostředí, ve kterém žijeme a jímž jsme obklopeni. Mladá a tematicky široce rozkročená iniciativa propojuje jednotlivce a organizace, kteří mají zájem aktivně vstupovat do veřejného prostoru a ovlivňovat životní prostředí nejen ve městech. Nabízí síťování, výměnu zkušeností, prostor a finanční podporu pro vaše projekty.

krásně | udržitelně | společně

Kancelář Kreativní Evropa

Naše kancelář je místo pro váš první kontakt s programem Kreativní Evropa. Jsme tu proto, abyste co nejlépe využili možností, které program nabízí.

Co pro Vás můžeme udělat?

 • představíme vám možnosti finanční podpory z Kreativní Evropy a vysvětlíme vám podmínky pro její získání
 • doporučíme vám další možnosti financování vašich projektů v rámci EU
 • zkonzultujeme váš projekt a doporučíme vám praktické tipy pro jeho strategii
 • pomůžeme vám vyhledat zahraniční partnery nebo příležitosti pro váš projekt či organizaci
 • organizujeme semináře a konference zaměřené na nejrůznější témata a obory
 • informujeme o programu a podpořených Kreativní Evropa širokou i odbornou veřejnost.

Co ještě děláme?

 • zprostředkujeme informace o vzdělávacích programech pro filmové profesionály, programech zaměřených na mobilitu umělců a o dalších aktivitách na podporu profesionálů v oblasti kulturních a kreativních odvětví,
 • vydáváme vlastní publikace a informační materiály,
 • pořádáme workshopy k aktuálním výzvám,
 • organizujeme semináře a konference zaměřené na nejrůznější témata a obory – práce s publikem, nové technologie, udržitelnost, scenáristika, animace nebo kulturní dědictví.

Kancelář Kreativní Evropa (stejně jako program Kreativní Evropa) má dvě části
Kultura a MEDIA. V každé pracují specialisté na danou oblast.

Potřebujete získat informace nebo poradit s projektem, který se týká:

Časté otázky

Otázky a odpovědi ohledně programu

Jak je Kreativní Evropa řízena?

Program Kreativní Evropa sídlí v Bruselu, řídí ho Evropská komise. Ta je rozdělena na 33 Generálních ředitelství (Directorate General, DG). Část KE Kultura spadá pod DG Education and Culture (DG EAC), část MEDIA spadá pod DG Communication Networks (DG CNECT). Evropská komise určuje koncepci programu a jeho priority.

Program administruje Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (European Education and Culture Executive Agency, EACEA). Ta vypisuje výzvy, má na starosti jejich vyhodnocení a kontrolu.

V každé členské zemi je žadatelům k dispozici národní kontaktní místo neboli Kancelář Kreativní Evropa (Creative Europe Desk, CED).

Jak se rozděluje finanční podpora?
Existuje část rozpočtu určená pro Českou republiku?

Evropská komise schvaluje pro Kreativní Evropu tzv. Annual Work Programme (AWP). Ten stanovuje finance určené k rozdělení v jednotlivých výzvách. V programu neexistuje speciální obálka pro Českou republiku, finance se rozdělují centrálně a projekty musí obstát v celoevropské konkurenci. Přidělená podpora putuje přímo k úspěšným žadatelům.

Kdo a jak hodnotí žádosti o grant?

Žádosti hodnotí experti z praxe, nikoli úředníci v Bruselu. Agentura EACEA má k dispozici databázi expertů se zkušenostmi z podobných projektů. Tito experti vyhodnocují žádosti podle svého oboru (například zkušený překladatel hodnotí žádosti ve výzvě na literární překlad, producent bude hodnotit žádosti v okruhu Development apod.).

Každou žádost hodnotí dva nezávislí experti nebo panel expertů, záleží na typu výzvy. Experti nehodnotí žádosti ze své vlastní země a nesmí být v konfliktu zájmů. Pokud se chcete podílet na hodnocení žádostí, více informací najdete zde.

Projekty se bodují podle čtyř kritérií. Podpora se rozděluje na základě dosaženého bodového skóre. Žadatel může získat maximálně 100 bodů, minimální hranice pro získání podpory je 70 bodů.

Mohou o podporu žádat jednotlivci?

Kreativní Evropa nepodporuje uměleckou tvorbu jednotlivců (např. psaní scénáře nebo vytváření instalace). Jako umělec se můžete zapojit do podpořených projektů – Kreativní Evropa podpořila na 250 000 evropských umělců prostřednictvím projektů různých organizací.

Jednotlivci mohou získat podporu na krátkodobou mobilitu za účelem umělecké tvorby či budování kariéry v rámci programu i-Portunus.

Co je to PIC a jak ho získám?

Každý, kdo chce žádat o podporu, musí nejprve získat Participant Identification Code (PIC). Ten představuje unikátní devítimístné číslo, pod kterým je žadatel (organizace) nadále veden ve Funding and Tender Opportunities Portal (FTOP).

Jak na to?
 1. Nejprve si vytvořte osobní účet v European Commission Authentication System (ECAS), který je vázaný na vaši e-mailovou adresu a umožní vám přístup ke všem digitálním službám Evropské komise.
 2. S tímto účtem následně založíte profil žadatelské organizace v sekci Participant Register v portálu FTOP a nahrajete zde potřebné dokumenty. Po ověření údajů bude založené organizaci přidělen PIC.

Všechny tyto kroky stačí udělat pouze jednou, jakmile máte PIC, můžete podávat žádosti ve všech programech EU, účastnit se jako partner v konsorciích apod.

Více informací najdete ve videoprezentaci.

Co je FTOP a systém eGrants?

eGrants je on-line systém na automatické podávání žádostí o grant a jejich správu. Umožňuje žadatelům najít grantové příležitosti, žádat o podporu nebo poskytovat donorovi zprávy o průběhu projektu.

FTOP (Funding and Tenders Opportunities Portal) je prostředí Evropské komise pro eGrants. Je to centrální portál, kde se podávají a spravují granty všech evropských programů. Najdete zde veškeré výzvy a tendry, podpořené projekty, manuály k podávání žádostí nebo příklady smluv.

Řídí se Kreativní Evropa pravidly pro státní podporu (State Aid Rules)?

Kreativní Evropa neuplatňuje pravidlo de minimis (jedna společnost smí získat pouze 200 000 eur státní podpory během 3 let). Toto pravidlo se vztahuje pouze na podporu spravovanou jednotlivými členskými státy (u nás typicky podpora SFKMG pro film). Podpora z Kreativní Evropy je přidělována přímo Evropskou unií, a proto se do částky de minimis nezapočítává.

Kde najdu výsledky a podpořené projekty?

Výsledky podpory ze všech programů EU najdete na portálu FTOP v sekci příslušného programu. 

Detailní informace o podpořených projektech a organizacích, které je realizují, najdete také na platformě Creative Europe Projects Results.

Zajímají-li vás výsledky a projekty působící v České republice, můžete navštívit naše stránky, stáhnout si publikaci Stories nebo se podívat na rozhovory s úspěšnými žadateli.

Existují zdroje na dofinancování grantu z Kreativní Evropy?

Příjemci grantu z programu Kreativní Evropa Kultura mohou požádat Ministerstvo kultury ČR (Samostatné oddělení EU) o příspěvek na dofinancování projektu. Grantové řízení je určeno českým právním subjektům, které jsou vedoucími projektů nebo partnery podpořených projektů v rámci tohoto programu. Podrobnější informace najdete na webu Ministerstva kultury ČR.

Nenašli jste co jste hledali? Rádi Vám poradíme. Neváhejte nás kontaktovat.