Další evropské financování

Další programy a finanční nástroje EU vhodné k financování mezinárodních projektů z oblasti kulturních a kreativních odvětví.

CulturEU Funding Guide – interaktivní průvodce Evropské komise poskytuje přehled možností financování kulturních a kreativních odvětví ze všech zdrojů Evropské unie dostupných v letech 2021–2027.

Europe supports Culture – přehled třinácti programů Evropské unie vhodných pro kulturní sektor; připravily německá a rakouská národní kancelář Kreativní Evropy.

New European Bauhaus

Nový evropský Bauhaus (New European Bauhaus, NEB) je mezioborová iniciativa, která byla založena za účelem navrhování budoucích způsobů života jako jednoho z hlavních prostředků naplňování cílů Evropské zelené dohody (European Green Deal). Vyzývá všechny Evropany, aby si představili a společně vybudovali udržitelnou a inkluzivní budoucnost, která bude lahodit oku, naší mysli i duši.

Nový evropský Bauhaus:

 • představuje platformu pro experimentování a propojování. Podporuje spolupráci mezi autory nových nápadů a jejich realizátory, kteří změní podobu toho, jak budeme v budoucnu žít.
 • představuje most mezi světem vědy a techniky a světem umění a kultury.
 • apeluje na změnu náhledu na naše ekologické a digitální výzvy, které můžeme vnímat jako příležitost k transformaci našeho života k lepšímu.
 • přináší nový přístup k hledání inovativních řešení složitých společenských problémů – společné hledání, uskutečňované prostřednictvím společné tvorby. Cílem iniciativy je utvářet naše myšlení, chování a trhy podle nových způsobů života a stavby budov, mimo jiné ovlivňováním veřejných zakázek.
 • překonává vzdálenost mezi občany, odborníky, podniky a institucemi a usnadní dialog o tom, jak se mají změnit naše životní prostory, aby byly v budoucnu přístupnější a cenově dostupnější.
 • mobilizuje designéry, architekty, inženýry, vědce, studenty a další lidi s kreativním myšlením napříč různými obory, aby přišli s řešeními udržitelného života v Evropě i mimo ni.
 • usiluje o to, abychom měli lepší pocit z našeho života: vyzdvihuje jednoduchost, funkčnost a oběhovost materiálů, aniž by šel proti potřebě pohodlí a atraktivity v našem každodenním životě.
 • poskytuje finanční podporu inovativním projektům prostřednictvím ad hoc výzev či výzev v rámci jednotlivých unijních programů zahrnutých do víceletého finančního rámce.

Přehled výzev NEB napříč jednotlivými unijními programy najdete zde.

Více informací

Webové stránky iniciativy

Erasmus+

Program Erasmus+ podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Programu se mohou zúčastnit jednotlivci z řad studentů, učitelů nebo dobrovolníků a organizace, například školy či mládežnické a nevládní organizace.

Program umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci. Přináší inovace do vzdělávání a v  účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. Erasmus+ takto zpřístupňuje českým organizacím nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí a pomáhá jim navázat cenné mezinárodní spolupráce.

Priority
 • Inkluze a diverzita: zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do mezinárodního vzdělávání.
 • Udržitelnost: realizace projektů spolupráce i výjezdů environmentálně udržitelným způsobem; zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech.
 • Digitalizace: umožnění kombinovaných výjezdů v  rámci všech sektorů vzdělávání.
 • Participace: podpora aktivního občanství, účasti na demokracii a posilování evropské identity.
Více informací

Webová stránka programu

Horizon Europe

Horizon Europe (Horizont Evropa) je program na podporu výzkumu a inovací. V rámci Pilíře II Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu je možné žádat v Klastru 2 Kultura, kreativita a inkluzivní společnost. Cílem tohoto klastru je posílit evropské demokratické hodnoty, včetně právního státu a základních práv, chránit naše kulturní dědictví a podporovat socio-ekonomické transformace, které přispívají k inkluzi a růstu.

Oblasti intervence
 • demokracie,
 • kulturní dědictví a kulturní a kreativní odvětví,
 • sociální a ekonomické transformace.

Aktivity podpořené Klastrem 2 mají získávat a koordinovat mezioborové poznatky z evropských společenských věd tak, aby pomohly porozumět současným přeměnám společnosti, ekonomiky, politiky i kultury. Nově získané poznání má pomoci navrhnout konkrétní politická opatření, která by přispěla k sociálně spravedlivější a inkluzivnější Evropě a podpořila její zelené a digitální oživení. Tématy výzkumu v Klastru 2 jsou demokratické principy, vzdělávání, nerovnosti, nezaměstnanost, diskriminace, radikalizace či dodržování lidských práv. Zkoumá se kulturní rozmanitost a způsoby uchování evropského kulturního dědictví. Nově je zkoumána také role kulturních a kreativních průmyslů jako jednoho z důležitých ekonomických sektorů v EU. Nové sociální inovace mají posilovat postavení občanů. Klastr je otevřen pro společenské a humanitní vědy, umění, jakož i pro kulturní a kreativní odvětví.

Klastr Kultura, kreativita a inkluzivní společnost se dělí do tří základních oblastí (destinations):

 • Výzkum demokracie a vládnutí/DEMOCRACY
 • Výzkum evropského kulturního dědictví a kulturních a kreativních průmyslů/HERITAGE
 • Výzkum společenské a ekonomické transformace/TRANSFORMATIONS

Žádosti o podporu tak lze předkládat například ve výzvách Evropské kulturní dědictví a umění – podpora našich hodnot doma i v zahraničí, Tradiční umění pro budoucnost: Nový přístup, Vliv změny klimatu a přírodních rizik na kulturní dědictví a sanace, Ochrana artefaktů a kulturních statků před antropogenními hrozbami, Nový evropský Bauhaus: Tvorba ekologičtějšího a spravedlivějšího způsobu života v kreativních a inkluzivních společnostech prostřednictvím architektury, designu a umění, Hry a kultura formují naši společnost, Na cestě ke konkurenceschopnému, spravedlivému a udržitelnému evropskému hudebnímu ekosystému, Zvyšování potenciál mezinárodní konkurenceschopnosti evropského filmového průmyslu a mnohé další.

V rámci Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) začně od jara 2022 fungovat deváté Znalostní a inovační společenství (Knowledge and Innovation Community, KIC), pokrývající oblast kulturních a kreativních odvětví a průmyslů.

Příkladové projekty

Projekty podpořené v předchozím programovém období:

Continuity/Rupture: Art and Architecture in Central Europe 1918–1939

Projekt, jehož se z České republiky účastní Masarykova univerzita v Brně, se zaměřuje na rozporuplné způsoby, jimiž se umělci a architekti ve střední Evropě přizpůsobovali novým společensko-politickým okolnostem a snažili se je utvářet ve světle minulosti. Analyzuje konflikty mezi avantgardou a konzervativnějšími uměleckými hnutími, jakož i roli výtvarného umění v meziválečné politice. Hledá místo umění v souvislosti s náboženstvím, národem a státem, zkoumá oficiální umění a kontrakulturní tendence, jakož i jejich průniky. Zvláštní pozornost je věnována uměleckým sítím spojujícím tři středoevropské země (Československo, Maďarsko a Rakousko) a reorganizaci světa umění a jeho institucí v průběhu procesu budování národa.

https://craace.com/

Social and Innovative Platform on Cultural Tourism and its Potential Towards Deepening Europeanisation (SPOT)

Evropa je klíčovou destinací kulturního cestovního ruchu díky pozoruhodnému kulturnímu dědictví, které zahrnuje muzea, divadla, archeologická naleziště, historická města a průmyslové památky, ale také hudbu a gastronomii. Cílem projektu SPOT je vyvinout nový přístup k pochopení a řešení kulturního cestovního ruchu a podpořit rozvoj znevýhodněných oblastí. Projekt zkoumá vznikající formy kulturního cestovního ruchu, identifikuje příležitosti a rozvíjí strategie, které místním obyvatelům umožní získat prospěch z jejich cenného kulturního bohatství. SPOT zapojuje akademické pracovníky a zúčastněné strany do vývoje návrhů politik a zobecní získané poznatky prostřednictvím inovačního nástroje, který pomůže tvůrcům politik a odborníkům z praxe. Koordinátorem projektu je Mendelova univerzita v Brně.

http://www.spotprojecth2020.eu/

NEP4DISSENT

Odboj a disent v bývalé socialistické Evropě v letech 1945 až 1989 představuje pozoruhodnou kapitolu nedávné evropské minulosti, která nejenže rozhodujícím způsobem ovlivnila identitu postsocialistických společností, ale také přetvořila celý kontinent a dodnes je důležitým vodítkem pro současná sociální hnutí po celém světě.

Hlavním cílem projektu je nastartovat další fázi objevování tohoto dědictví prostřednictvím vytvoření nového, reflexivního přístupu a poskytnutí platformy pro inkubaci síťového, nadnárodního, multidisciplinárního a technologicky uvědomělého výzkumu s kreativní schopností šíření.

Aktivity projektu vytvářejí cenné rozhraní pro komunikaci mezi třemi komunitami z praxe: výzkumníky a archiváři, kurátory umění a kulturního dědictví a IT odborníky s odbornými znalostmi v oblasti humanitních a sociálních věd.

V rámci projektu funguje několik pracovních skupin (např. Art and Cultural Heritage Curation, Culture Under Surveillance, Cultural Memory of Dissent, Culture in the Grey Zone). Projektu se účastní řada českých akademických pracovníků.

https://nep4dissent.eu/

Více informací
Webová stránka programu

Podrobné informace pro nejbližší období najdete v příslušném Pracovním programu (Work Programme 2021–2022).

Publikace Opportunities for Researchers from the Social Sciences and Humanities (SSH) in Horizon Europe: Work Programme 2021–22

Pilot Projects and Preparatory Actions

Pilotní projekty a přípravné akce (PPPA) představují nové iniciativy, které se mohou stát stálými unijními programy.

Pilotní projekt je iniciativa experimentální povahy, jejímž cílem je ověřit proveditelnost akce a její užitečnost a která trvá nejdéle dva roky.

Přípravná akce –⁠ obvykle nástupce úspěšného pilotního projektu v téže věci –⁠ je určena k přípravě nových opatření, jako jsou politiky EU, právní předpisy, programy atd. s financováním na dobu nejvýše tří let.

Jednotlivé výzvy najdete zde.

Více informací

Webová stránka

Úvěr EuroCreative

Zvýhodněné půjčky pro subjekty činné v kulturních a kreativních odvětvích včetně médií. Na rozdíl od grantů jde o rychlé získání peněz a v ČR je můžete v zásadě okamžitě (ode dne podpisu úvěrové smlouvy) získat v Komerční bance. Ta nabízí úvěr EuroCreative se zárukou Evropského investičního fondu (EIF). Záruka je až do výše 70 % úvěru a pro žadatele je zdarma.

Úvěr je určen pro malé a střední podniky působící např. v oblasti architektury, knihoven, uměleckých řemesel, audiovize, památek, designu, hudby, nakladatelské činnosti, rozhlasu, výtvarného umění apod. Podmínkou pro udělení půjčky je minimálně dvouletá činnost žadatele v oblasti kulturních a kreativních odvětví.

Maximální výše úvěru činí 54 mil. Kč, splatnost se pohybuje v rozmezí od jednoho roku do deseti let. Úrok nemá jednotnou úrokovou sazbu, vždy se řeší s ohledem na konkrétního klienta dle stanovení rizika. V každém případě jde o úrok, který je mnohem příznivější než u jiných půjček a bank. Díky záruce EIF lze totiž půjčovat i rizikovějším projektům, neboť jde především o podporu rozvoje kulturních a kreativních odvětví.

Prezentace: EuroCreative

Více informací

Jan Rosen
Komerční banka

Webová stránka

Single Market Programme (SMP COSME)

Program pro jednotný trh má posílit správu vnitřního trhu EU. Podporu lze nalézt v oblasti ​​podporující konkurenceschopnost podniků, a to zejména malých a středních (SME), aby mohly růst a expandovat (i za hranice). Program tak činí například prostřednictvím podpory klastrů či výměnného programu pro mladé podnikatele.

Příkladové projekty

Příklady podpořených projektů v předchozím období:

Wine Senses: An Innovative Experience to Enjoy Wine Culture and Heritage Across Europe

Projekt umožnil zapojení pěti památek světového dědictví UNESCO spojených se čtyřmi vinařskými regiony. Konečným produktem je turistický balíček, který návštěvníkům představí různé zážitky v každém navštíveném regionu, ovšem se společným jmenovatelem: požitkem daného vinařského území a jeho propojení s kontextem kulturního dědictví.

Za Českou repubiku figuroval jako partner projektu Národní památkový ústav (NPÚ).

Více o projektu

Participatory Baroque Festival European Region Danube-Vltava

Účelem projektu je vytvořit participativní barokní festival pro seniory, který bude testován a vyhodnocen v regionu Dunaj-Vltava; cílem je zintenzivnit turistický ruch seniorů v období mimo sezónu a případně tuto turistickou nabídku přenést do dalších evropských barokních regionů. Barokní festival Dunaj-Vltava vychází z myšlenky nabídky pěveckých týdnů pro amatérské hudebníky, zejména zpěváky z chrámových sborů. Pod odborným vedením účastníci nacvičí a provédou oratoria, pašije a další hudební díla barokních skladatelů. Koncerty se konají na významných barokních místech, jako jsou kostely, hrady a kláštery.

Za Českou repubiku figuroval jako partner projektu Plzeňský kraj.

Více o projektu

FAMOUS Project – MovieTravel

Cílem projektu je vytvářet trasy a kulturní zážitky po evropských památkách, zařazených na seznam UNESCO, které se objevily ve známých filmech nebo které hostí mezinárodní filmové festivaly. Projekt FAMOUS nabízí příležitost zapojit se do mezinárodní sítě s velkými možnostmi expanze v odvětví, které rok od roku zvyšuje svůj podíl na trhu evropské ekonomiky. Na projektu se podílí konsorcium osm partnerů z Kypru, Francie, Řecka, Itálie, Malty a Španělska.

Více o projektu

Více informací

Webová stránka programu
Edotace.cz

European Regional Development Fund (ERDF)

Evropský fond pro regionální rozvoj poskytuje finanční prostředky veřejným a soukromým subjektům ve všech regionech EU na snižování hospodářských, sociálních a územních rozdílů. Fond podporuje investice prostřednictvím specializovaných národních nebo regionálních programů.

Fond umožní investice, díky nimž se Evropa a její regiony stanou:

 • konkurenceschopnější prostřednictvím inovací a podpory malých a středních podniků (SME), jakož i prostřednictvím digitalizace a digitálního propojení,
 • ekologičtější, s menší uhlíkovou stopou a odolnější,
 • propojenější díky posílení mobility,
 • sociálnější, a to podporou efektivní a inkluzivní zaměstnanosti, vzdělávání, dovedností, sociálního začleňování a rovného přístupu ke zdravotní péči, jakož i posílením úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu,
 • bližší občanům prostřednictvím podpory lokálně řízeného a udržitelného rozvoje měst v celé EU.

Z ERDF je rovněž financován program INTERREG, podporující spolupráci evropských regionů (transfer znalostí a příkladů dobré praxe). Kupříkladu se jedná o INTERREG Danube, jehož jednou z priorit je posilování role kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociální inkluzi a sociálních inovacích. Dalším z programů je například INTERREG Central Europe.

Příkladové projekty

Projekty podpořené v předchozím programovém období:

InduCult2.0 – živá průmyslová kultura

Osm regionů ve střední Evropě spojilo své síly s cílem společně zkoumat a využívat svou bohatou průmyslovou kulturu. Cílem projektu InduCult2.0 je dosáhnout toho, aby tyto regiony byly lepším místem pro život i práci a aby se staly atraktivnější lokalitou pro investory a turisty – vylepšením své identity a obrazu.

Podpora byla udělena v rámci programu INTERREG Centra Europe, priorita Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve střední Evropě.

Více o projektu: zdezde

BIG – Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu

Projekt podpořil rozvoj jazykového vzdělávacího programu pro děti z mateřských a základních škol s cílem podpořit mnohojazyčnost a kulturní povědomí v přeshraničních regionech Česka a Rakouska.

Podpora byla udělena v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika, priorita Rozvoj lidských zdrojů.

Více o projektu

Art Nouveau

Udržitelná ochrana a propagace secesního dědictví v Podunají.

Podpora byla udělena v rámci programu INTERREG Danube, priorita Environmentálně a kulturně zodpovědné Podunají.

Více o projektu

Výrobní inovace ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti PETROF, spol. s. r. o.

Společnost Petrof je největším producentem akustických klavírů a pianin v Evropě. Klavíry jsou proslulé svým dílenským zpracováním a kvalitou a jsou vyváženy do více než 65 zemí. Pro udržení této reputace společnost v roce 2017 vyvinula zcela novou řadu klavírů. Před uvedením pianin na trh však Petrof nejprve potřeboval aktualizovat své výrobní procesy. S podporou tohoto projektu financovaného EU Petrof úspěšně implementoval nejmodernější automatizovaný výrobní proces, který potřebuje k udržení své konkurenční výhody.

Podpora byla udělena v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, priorita Práce, růst a investice.

Více o projektu

Více informací

Webová stránka programu
Interregeurope.eu

Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

Cílem programu Občané, rovnost, práva a hodnoty je chránit a podporovat práva a hodnoty zakotvené ve Smlouvách EU a v Listině základních práv, a to zejména podporou organizací občanské společnosti působících na místní, regionální, národní či nadnárodní úrovni. Program kultivuje bohatou rozmanitost evropské společnosti založené na společných hodnotách, historii a paměti.

Program je založen na čtyřech pilířích:
 • rovnost, práva a rovnost žen a mužů: podpora práv, nediskriminace, rovnosti (včetně rovnosti žen a mužů),
 • angažovanost a účast občanů: podpora angažovanosti a účasti občanů na demokratickém životě EU, výměn mezi občany různých členských států a zvyšování povědomí o společné evropské historii,
 • Daphne: boj proti násilí, včetně násilí genderového,
 • hodnoty EU: ochrana a podpora unijních hodnot.
Více informací

Webová stránka programu

European Agricultural Fund for Regional Development (EAFRD)

Nejméně 5 % finančních prostředků určených na program rozvoje venkova musí směřovat do opatření, jež vycházejí z iniciativy LEADER (komunitně vedeného místního rozvoje). Tato iniciativa využívá přístup zdola nahoru, v jehož rámci zemědělci, venkovské podniky, místní organizace, veřejné orgány i jednotlivci z různých odvětví společně vytvoří tzv. místní akční skupinu (MAS). Tyto skupiny připravují vlastní strategie rozvoje a spravují svůj vlastní rozpočet.

Iniciativa LEADER posiluje vazby v místních komunitách, podporuje inovace napříč odvětvími a usnadňuje sdílení znalostí mezi místními akčními skupinami na úrovni jednotlivých zemí i celé EU.

Díky svému úspěšnému 30letému fungování byla iniciativa LEADER přijata Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERFD), evropskými sociálními fondy (ESF) a Evropským námořním a rybářským fondem (ENRF) za součást šířeji pojatého komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Skupiny LEADER/CLLD dnes spravují desítky tisíc projektů zaměřených na hospodářské, kulturní, sociální a environmentální přínosy ve venkovských oblastech Evropy.

Více informací

Webová stránka programu

European Solidarity Corps (ESC)

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem ve věku od 18 do 30 let (35 let v případě humanitární pomoci) příležitost poskytovat pomoc potřebným a podílet se na řešení společenských problémů, a to buď prostřednictvím dobrovolnické činnosti nebo vlastních solidárních projektů. Ambicí programu je nejen větší inkluzivita, ale také ekologičtější a digitálnější přístup.

Žádat lze například ve výzvě Volunteering Teams in High Priority Areas, která se zaměřuje mj. na podporu aktivit reagujících na jasně definované neřešené společenské výzvy v oblasti zachování kulturního dědictví; dále budou podpořeny aktivity zaměřené na posilování rozmanitosti, mezikulturního a mezináboženského dialogu. Podporované projekty by měly být zaměřeny na mobilizaci dobrovolníků v oblasti zlepšování přístupu ke kulturnímu dědictví nebo na rekonstrukci infrastruktury kulturního dědictví se sciálním rozměrem a nízkou uhlíkovou stopou. Budou podporovány nové participativní a mezikulturní přístupy k dědictví.

Více informací

Webová stránka programu

Digital Europe

Cílem programu Digitální Evropa je překlenout mezeru mezi výzkumem digitálních technologií a jejich zaváděním na trh. Bude přínosem pro evropské občany a podniky, zejména pro ty malé a střední (SME). Investice v rámci programu podporují dvojí cíl Evropské unie, kterým je ekologický přechod a digitální transformace, a zároveň posilují odolnost a digitální suverenitu EU.

Program poskytuje finanční prostředky na projekty v pěti klíčových oblastech:

 • superpočítače,
 • umělá inteligence,
 • kybernetická bezpečnost,
 • pokročilé digitální dovednosti – zajištění širokého využití digitálních technologií v ekonomice a společnosti.
Více informací

Webová stránka programu

InvestEU

Program InvestEU, který staví na úspěšném fungování Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), pomůže díky rozpočtové záruce EU uvolnit značný objem soukromých i veřejných prostředků na podporu investic a tvorby pracovních míst a bude přinášet a lákat dlouhodobé financování v souladu s politikami EU a přispívat k oživení po hluboké hospodářské a sociální krizi. Program pomáhá plnit dvojí cíl ekologické a digitální transformace.

Struktura programu bude odpovídat čtyřem oblastem politiky:

 • Udržitelná infrastruktura.
 • Výzkum, inovace a digitalizace.
 • Malé a střední podniky (SME).
 • Sociální investice a dovednosti.

V rámci programu InvestEU je k dispozici například úvěr Eurocreative (viz výše).

Více informací

Webová stránka programu

Global Europe: Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI)

Program Globální Evropa je hlavním nástrojem pro dialog a mezinárodní spolupráci Evropské unie s tzv. třetími zeměmi. Podporu poskytuje široké škále činností podporujících občanskou společnost, regionální rozvoj, ekonomický růst (např. granty pro kulturní a kreativní odvětví).

Více informací

Webová stránka programu

 

 

Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe (REACT-EU)

Program (do roku 2022) podporuje investiční projekty, které posilují schopnost překonat (koronavirovou) krizi a přispívají k ekologické a digitální obnově ekonomiky, včetně podpory udržení pracovních míst, programů zkrácených pracovních úvazků a podpory osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Může také podporovat vytváření pracovních míst a opatření na podporu zaměstnanosti mladých lidí či poskytování provozního kapitálu a investiční podpory malým a středním podnikům (SME).

Více informací

Webová stránka programu