Další evropské financování

Vyhledavače a rozcestníky mapující další programy a finanční nástroje EU vhodné k financování mezinárodních projektů z oblasti kulturních a kreativních odvětví.

CulturEU Funding Guide

Interaktivní průvodce Evropské komise poskytuje přehled možností financování kulturních a kreativních odvětví ze všech zdrojů Evropské unie dostupných v letech 2021–2027, průvodce je nyní aktualizovaný a dostupný v českém jazyce; „tištěná“ verze.

Europe supports Culture

Přehled třinácti programů Evropské unie vhodných pro kulturní sektor; připravily německá a rakouská národní kancelář Kreativní Evropy.

Podpora zpravodajských médií

Rozcestník mapující podporu Evropské unie pro zpravodajská média.

So You Need Money!

Online nástroj přinášející přehled téměř 700 různých soukromých poskytovatelů finančních prostředků a veřejných zdrojů.

Podpora mobility, rezidence

Mobility Funding Guides – několik desítek mezinárodních, národních i lokálních průvodců připravených organizací On the Move

ResArtis – vyhledávání podle různých kritérií v několika stovkách možností

TransArtists – vyhledávání podle různých kritérií v několika stovkách možností

Mobility Search Tool – nástroj Creative Unites zahrnuje přibližně tři stovky programů

New European Bauhaus

Nový evropský Bauhaus (New European Bauhaus, NEB) je mezioborová iniciativa, která byla založena za účelem navrhování budoucích způsobů života jako jednoho z hlavních prostředků naplňování cílů Evropské zelené dohody (European Green Deal). Vyzývá všechny Evropany, aby si představili a společně vybudovali udržitelnou a inkluzivní budoucnost, která bude lahodit oku, naší mysli i duši.

Nový evropský Bauhaus:

 • představuje platformu pro experimentování a propojování. Podporuje spolupráci mezi autory nových nápadů a jejich realizátory, kteří změní podobu toho, jak budeme v budoucnu žít.
 • představuje most mezi světem vědy a techniky a světem umění a kultury.
 • apeluje na změnu náhledu na naše ekologické a digitální výzvy, které můžeme vnímat jako příležitost k transformaci našeho života k lepšímu.
 • přináší nový přístup k hledání inovativních řešení složitých společenských problémů – společné hledání, uskutečňované prostřednictvím společné tvorby. Cílem iniciativy je utvářet naše myšlení, chování a trhy podle nových způsobů života a stavby budov, mimo jiné ovlivňováním veřejných zakázek.
 • překonává vzdálenost mezi občany, odborníky, podniky a institucemi a usnadňuje dialog o tom, jak se mají změnit naše životní prostory, aby byly v budoucnu přístupnější a cenově dostupnější.
 • mobilizuje designéry, architekty, inženýry, vědce, studenty a další osoby s kreativním myšlením napříč různými obory, aby přišli s řešeními udržitelného života v Evropě i mimo ni.
 • usiluje o to, abychom měli lepší pocit z našeho života: vyzdvihuje jednoduchost, funkčnost a oběhovost materiálů, aniž by šel proti potřebě pohodlí a atraktivity v našem každodenním životě.
 • poskytuje finanční podporu inovativním projektům prostřednictvím ad hoc výzev či výzev v rámci jednotlivých unijních programů zahrnutých do víceletého finančního rámce.

Přehled výzev NEB napříč jednotlivými unijními programy najdete zde.

Více informací

Webové stránky iniciativy

Přehled možností financování pro roky 2023 a 2024

Newsletter NEB Kanceláře Kreativní Evropy

Erasmus+

Program Erasmus+ podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Programu se mohou zúčastnit jednotlivci z řad studentů, učitelů nebo dobrovolníků a organizace, například školy či mládežnické a nevládní organizace.

Program umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci. Přináší inovace do vzdělávání a v  účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. Erasmus+ takto zpřístupňuje českým organizacím nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí a pomáhá jim navázat cenné mezinárodní spolupráce.

Priority
 • Inkluze a diverzita: zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do mezinárodního vzdělávání.
 • Udržitelnost: realizace projektů spolupráce i výjezdů environmentálně udržitelným způsobem; zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech.
 • Digitalizace: umožnění kombinovaných výjezdů v  rámci všech sektorů vzdělávání.
 • Participace: podpora aktivního občanství, účasti na demokracii a posilování evropské identity.
Příkladové projekty

Projekty podpořené v předchozím programovém období:

Technological, Emotional and Linguistic Literacy Through Music

Projekt TELL through music byl zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím hudby jako nástroje vzdělávání zájemců se specifickými potřebami (senioři). Partneři projektu byli vybráni tak, aby splňovali všechny aspekty témat projektu a byli odborníky v oblastech jazyka, IT a hudby.

Více o projektu

What Does It Take to Raise an Artist?

Co je skutečně potřeba k tomu, aby se člověk stal úspěšným umělcem? Stačí být jen talentovaný a kreativní? Vytrvalost, tvrdá práce, dobré komunikační dovednosti, celoživotní vzdělávání a týmová práce jsou jen některé z důležitých faktorů, které mohou rozlišit mezi nezaměstnaným umělcem a umělcem, který se svou prací může živit. Mladí umělci často bojují a čelí nepředvídatelné budoucnosti. Proto jsme chtěli, aby naši studenti rozšířili své znalosti z jedné oblasti umělecké tvorby na různé. Věříme, že umělci se silným podnikatelským povědomím budou mít větší šance na uplatnění.

Projekt dal studentům a učitelům tří středních uměleckých škol příležitost zúčastnit se bohaté škály různorodých aktivit, jako je grafický design, textilní design, filmování, design skla, keramiky a porcelánu, reklama, abychom zmínili jen některé z nich.

Hlavním cílem projektu bylo:

 • posílit kreativitu studentů a podnítit jejich inovativní nápady v oblasti výtvarného umění, grafického designu a produktového designu,
 • rozšířit znalosti studentů z jednoho oboru na různé obory a pomoci jim s uplatněním na trhu práce,
 • zvýšit podnikatelské povědomí studentů a zvýšit tak jejich zaměstnatelnost,
 • poskytnout učitelům a ředitelům tří škol příležitost k výměně osvědčených pedagogických postupů a vzájemnému učení se,
 • zlepšit jazykové kompetence našich studentů a učitelů, zejména angličtiny, a jejich kulturní povědomí.

Více o projektu

Danube/Vltava –⁠ Common Cultural Heritage

Cílem projektu bylo zprostředkovat žákům společné evropské kulturní dědictví. Přestože cílové oblasti jsou si navzájem velmi blízké a přestože mezi rakouskou a českou kulturou existuje mnoho společného dědictví, žáci současné generace si ho často neuvědomují. Cílem projektu tedy bylo přijít na tyto společné rysy a přivést žáky k vědomí, že mírové soužití v evropském kontextu je možné pouze při pochopení specifik kultury sousedů  včetně jejích podobností i rozdílů.

Více o projektu

Learning Trajectories

Mnoho programů internacionalizace napříč Evropou vzniklo z iniciativy místních nebo národních agentur, vlád a institucí, jakož i evropských sítí a projektů. Nicméně profesionálové z oblasti scénických umění nejsou vždy dobře připraveni, pokud jde o vyhledávání a rozvoj mezinárodních příležitostí. Projekt Learning Trajectories si klade za cíl rozšířit osvědčené postupy mezi zprostředkovatelskými organizacemi a zvýšit kvalitu mentoringových programů, které podporují internacionalizaci evropských scénických umění, a učinit je přístupnějšími.

Zkoumá způsoby, jak nejlépe navrhovat a realizovat mentoringové programy prostřednictvím podpory mezinárodního kariérního rozvoje kulturních pracovníků a tvůrců. Činí tak prostřednictvím:

 • usnadňováním přístupu ke klíčovým zdrojům a relevantním profesním informacím z jiných kontextů,
 • metodikami a nástroji mentoringu,
 • podporou kurátorované mobility.

Více o projektu

ABCirk

Hlavním cílem projektu, zaměřeného na výměnu dobré praxe, bylo sblížit mladé lidi a umožnit jim, aby se naučili, jak se stát dobrým juniorským vůdcem v mládežnické cirkusové organizaci, a přitom pracovat se svými vrstevníky z jiných organizací a pod dohledem jejich zkušených cirkusových lektorů a starších přátel. Účastníci projektu založili svůj vlastní cirkusový video kanál, ve kterém se dělili o svoje zážitky a zkušenosti.​ Projekt, podpořený v rámci Partnerství pro spolupráci (neformální vzdělávání mládeže), zahrnoval tři partnerské organizace (Belgie, Irsko, ČR – Cirqueon o. p. s.).

Více o projektu

ThinkFilM: Zapojení hry do neformálního vzdělávání

Cílem projektu bylo navázat na dlouhodobý projekt NaFilM a mezinárodní projekt ThinkFilM se zaměřením na vzdělávání mládeže a veřejnosti zážitkovou pedagogikou. Projekt, podpořený v rámci Partnerství pro spolupráci (neformální vzdělávání mládeže), zahrnoval šest partnerských organizací (Česko – NaFilM z. s., Velká Británie, Polsko).

Více o projektu

Muzeum místo vzdělávání

Muzeum východních Čech v Hradci Králové v rámci příprav nových stálých expozic realizovalo zahraniční vzdělávací pobyty ve vybraných partnerských institucích, které napomohly rozvoji expozic i krátkodobých výstav. Cílem projektu, podpořeného v rámci Projektů mobilit (vzdělávání dospělých), byl rozvoj odborných dovedností pracovníků i navázání kontaktů a vytváření partnerství.

Více o projektu

Znovuobjevování cirkusových organizací

Cílem projektu byla reflexe současného fungování organizace ve spolupráci s jejími partnery a společná cesta, která by žadateli pomohla v dalším vývoji a rozvoj odborných dovedností cirkusových organizací (managementu, leadershipu, spolupráce). Projekt, ​podpořený v rámci Partnerství pro spolupráci (vzdělávání dospělých), zahrnoval čtyři partnerské organizace (Švédsko, Belgie, Německo, ČR – Cirqueon o. p. s.)​.

Více o projektu

Umění spojuje a pomáhá – odborné stáže pro umělecké projekty

Cílem projektu byl rozvoj odborných dovedností a klíčových kompetencí žáků a absolventů maturitních i učňovských oborů (Výtvarné zpracování skla, Užitá malba, Umělecko-řemeslné zpracování skla, Průmyslový design)​ a šíření znalostí a dovedností využívání umělecké tvorby v jiném kontextu (např. arteterapie, muzejní edukace, archeologie apod.)​. Projekt Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí byl uskutečněn v rámci Projektů mobilit (Odborné vzdělávání a příprava).

Evropské reflexe ve freskách

Cílem projektu bylo propojení starověkého umění freskové malby s digitálním grafickým designem a rozvoj odborných dovedností pedagogů a žákůVyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy v Litomyšl​i. Projekt byl ​podpořen v rámci Partnerství pro spolupráci (Odborné vzdělávání a příprava).

A(RT)ction for Climate Change

Projekt vznikl na základě společné vize všech partnerů přispět k boji proti nejpalčivějšímu problému naší doby, kterým je změna klimatu. Projekt mj. reaguje na potřeby umělců, kteří chtějí využít svá umělecká díla jako nástroj ke zvýšení povědomí o životním prostředí a k nastartování změn. Projekt podporuje mladé výtvarné umělce, pracovníky s mládeží a ekologické podnikatele tím, že:

 • podporuje ekologické podnikání a kreativní učení,
 • vzdělává, aby se stali hybateli změn a pomohli řešit problémy spojené se změnou klimatu,
 • rozvíjí kompetence pedagogů a vedoucích mládeže v oblasti udržitelnosti a podporuje přístup organizací občanské společnosti v oblasti environmentální udržitelnosti s cílem řešit změny chování jednotlivců.

Více o projektu

Více informací

Stránky národního kontaktního místa

Webová stránka programu

Výzvy

Podpořené projekty

Horizon Europe

Horizon Europe (Horizont Evropa) je program na podporu výzkumu a inovací. V rámci Pilíře II Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu je možné žádat v Klastru 2 Kultura, kreativita a inkluzivní společnost. Cílem tohoto klastru je posílit evropské demokratické hodnoty, včetně právního státu a základních práv, chránit naše kulturní dědictví a podporovat socio-ekonomické transformace, které přispívají k inkluzi a růstu.

Oblasti intervence
 • demokracie,
 • kulturní dědictví a kulturní a kreativní odvětví,
 • sociální a ekonomické transformace.

Aktivity podpořené Klastrem 2 mají získávat a koordinovat mezioborové poznatky z evropských společenských věd tak, aby pomohly porozumět současným přeměnám společnosti, ekonomiky, politiky i kultury. Nově získané poznání má pomoci navrhnout konkrétní politická opatření, která by přispěla k sociálně spravedlivější a inkluzivnější Evropě a podpořila její zelené a digitální oživení. Tématy výzkumu v Klastru 2 jsou demokratické principy, vzdělávání, nerovnosti, nezaměstnanost, diskriminace, radikalizace či dodržování lidských práv. Zkoumá se kulturní rozmanitost a způsoby uchování evropského kulturního dědictví. Nově je zkoumána také role kulturních a kreativních průmyslů jako jednoho z důležitých ekonomických sektorů v EU. Nové sociální inovace mají posilovat postavení občanů. Klastr je otevřen pro společenské a humanitní vědy, umění, jakož i pro kulturní a kreativní odvětví.

Klastr Kultura, kreativita a inkluzivní společnost se dělí do tří základních oblastí (destinations):

 • Výzkum demokracie a vládnutí/DEMOCRACY
 • Výzkum evropského kulturního dědictví a kulturních a kreativních průmyslů/HERITAGE
 • Výzkum společenské a ekonomické transformace/TRANSFORMATIONS

Žádosti o podporu tak lze předkládat například ve výzvách Evropské kulturní dědictví a umění – podpora našich hodnot doma i v zahraničí, Tradiční umění pro budoucnost: Nový přístup, Vliv změny klimatu a přírodních rizik na kulturní dědictví a sanace, Ochrana artefaktů a kulturních statků před antropogenními hrozbami, Nový evropský Bauhaus: Tvorba ekologičtějšího a spravedlivějšího způsobu života v kreativních a inkluzivních společnostech prostřednictvím architektury, designu a umění, Hry a kultura formují naši společnost, Na cestě ke konkurenceschopnému, spravedlivému a udržitelnému evropskému hudebnímu ekosystému, Zvyšování potenciál mezinárodní konkurenceschopnosti evropského filmového průmyslu a mnohé další.

V rámci Evropského inovačního a technologického institutu (European Institute of Innovation & Technology, EIT) funguje deváté Znalostní a inovační společenství (Knowledge and Innovation Community, KIC), pokrývající oblast kulturních a kreativních odvětví.

Jedná se o znalostní a inovační společenství, jehož cílem je posílit a transformovat evropské kulturní a kreativní odvětví tím, že propojí tvůrce a organizace v rámci největší evropské inovační sítě. V nadcházejících letech bude EIT Culture & Creativity:

 • posilovat a propojovat kreativce a inovátory v celé Evropě a přispívat k odolnějšímu, udržitelnějšímu a transformujícímu se odvětví,
 • uvolňovat latentní hodnotu mnoha malých kulturních a kreativních subjektů prostřednictvím přenosu technologií, lepší meziodvětvové spolupráce a jejich účinného začlenění do produktivních sítí,
 • posilovat inovace se základem v umění jako nepostradatelnou součást evropského inovačního ekosystému,
 • využívat jedinečného postavení kulturních a tvůrčích odvětví k usnadnění ekologické, digitální a sociální transformace Evropy,
 • posilovat uznání a zakotvení evropských hodnot a identit.

Podrobné aktuální informace najdete zde, přehledně také v letáku (říjen 2022).

Příkladové projekty

Projekty podpořené v předchozím a současném programovém období:

Science, Technology & the ARTS (S+T+ARTS)

Platforma, jejímž cílem je těsnější propojení technologií a umělecké praxe s cílem řešit sociální, environmentální a ekonomické výzvy, kterým Evropa čelí. Podporuje vývoj kreativnějších, inkluzivnějších a udržitelnějších technologií prostřednictvím spolupráce mezi umělci, vědci, inženýry a výzkumníky. Zaměřuje se na myšlenku, že umění, věda a technologie mohou těžit ze sdílení perspektiv a otevírání nových cest pro výzkum a podnikání.

Prostřednictvím svých různých pilířů S+T+ARTS nabízí:

 • rezidenční pobyty, které prohlubují sdílení znalostí a spolupráci,
 • akademie zaměřené na překlenutí propasti mezi uměním a technologiemi prostřednictvím vzdělávání,
 • regionální centra určená k rozšíření iniciativy na místních úrovních,
 • tematické pilotní projekty a ceny, které podporují radikálně inovativní technologie vyvinuté ve spolupráci s umělci a zaměřené na současné výzvy.

https://starts.eu

Continuity/Rupture: Art and Architecture in Central Europe 1918–1939

Projekt, jehož se z České republiky účastní Masarykova univerzita v Brně, se zaměřuje na rozporuplné způsoby, jimiž se umělci a architekti ve střední Evropě přizpůsobovali novým společensko-politickým okolnostem a snažili se je utvářet ve světle minulosti. Analyzuje konflikty mezi avantgardou a konzervativnějšími uměleckými hnutími, jakož i roli výtvarného umění v meziválečné politice. Hledá místo umění v souvislosti s náboženstvím, národem a státem, zkoumá oficiální umění a kontrakulturní tendence, jakož i jejich průniky. Zvláštní pozornost je věnována uměleckým sítím spojujícím tři středoevropské země (Československo, Maďarsko a Rakousko) a reorganizaci světa umění a jeho institucí v průběhu procesu budování národa.

https://craace.com/

Social and Innovative Platform on Cultural Tourism and its Potential Towards Deepening Europeanisation (SPOT)

Evropa je klíčovou destinací kulturního cestovního ruchu díky pozoruhodnému kulturnímu dědictví, které zahrnuje muzea, divadla, archeologická naleziště, historická města a průmyslové památky, ale také hudbu a gastronomii. Cílem projektu SPOT je vyvinout nový přístup k pochopení a řešení kulturního cestovního ruchu a podpořit rozvoj znevýhodněných oblastí. Projekt zkoumá vznikající formy kulturního cestovního ruchu, identifikuje příležitosti a rozvíjí strategie, které místním obyvatelům umožní získat prospěch z jejich cenného kulturního bohatství. SPOT zapojuje akademické pracovníky a zúčastněné strany do vývoje návrhů politik a zobecní získané poznatky prostřednictvím inovačního nástroje, který pomůže tvůrcům politik a odborníkům z praxe. Koordinátorem projektu je Mendelova univerzita v Brně.

http://www.spotprojecth2020.eu/

NEP4DISSENT

Odboj a disent v bývalé socialistické Evropě v letech 1945 až 1989 představuje pozoruhodnou kapitolu nedávné evropské minulosti, která nejenže rozhodujícím způsobem ovlivnila identitu postsocialistických společností, ale také přetvořila celý kontinent a dodnes je důležitým vodítkem pro současná sociální hnutí po celém světě.

Hlavním cílem projektu je nastartovat další fázi objevování tohoto dědictví prostřednictvím vytvoření nového, reflexivního přístupu a poskytnutí platformy pro inkubaci síťového, nadnárodního, multidisciplinárního a technologicky uvědomělého výzkumu s kreativní schopností šíření.

Aktivity projektu vytvářejí cenné rozhraní pro komunikaci mezi třemi komunitami z praxe: výzkumníky a archiváři, kurátory umění a kulturního dědictví a IT odborníky s odbornými znalostmi v oblasti humanitních a sociálních věd.

V rámci projektu funguje několik pracovních skupin (např. Art and Cultural Heritage Curation, Culture Under Surveillance, Cultural Memory of Dissent, Culture in the Grey Zone). Projektu se účastní řada českých akademických pracovníků.

https://nep4dissent.eu/

TRACTION

Od svého vzniku v 16. století se opera stala zábavou pro bohatou šlechtu i širokou veřejnost. Projekt využívá tuto uměleckou formu k oslovení marginalizovaných skupin, jako jsou migranti, chudí lidé na venkově a mladí delikventi.

https://www.traction-project.eu/

CROSSCULT

Projekt si dal za cíl umožnit opětovné využití digitálního kulturního dědictví v kontextuálních průřezech evropských dějin – evropské národní dějiny se často vyučují jako izolovaná vyprávění, která zdůrazňují spíše konflikt než spolupráci. A proto projektoví partneři využili historické výstavy a digitální technologie (aplikace), aby Evropanům připomněli, kolik historie a kultury sdílejí.

Více o projektu zdezde.

European Research Infrastructure for Heritage Science Preparatory Phase (E-RIHS PP)

Evropská výzkumná infrastruktura pro vědu o kulturním dědictví (E-RIHS) bude podporovat mezioborový výzkum v oblasti interpretace, ochrany, dokumentace a správy kulturního dědictví. Prvním krokem k dosažení tohoto ambiciózního cíle je projekt E-RIHS PP (European Research Infrastructure for Heritage Science Preparatory Phase), který zavádí právní a administrativní základy infrastruktury spolu s jejím strategickým plánováním vědeckého rozvoje, akademické a odborné přípravy, udržitelnosti a celkového provozního režimu.

Více o projektu

Integrated Platform for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage (IPERION CH)

Cílem projektu je vytvořit jedinečnou celoevropskou výzkumnou infrastrukturu v oblasti vědy o kulturním dědictví prostřednictvím integrace národníchentit světové úrovně ve výzkumných centrech, na univerzitách a v muzeích. Mezioborové konsorcium více nežm dvou desítek partnerů (za Českou republiku Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR) nabízí přístup k nástrojům, metodikám a datům pro rozvoj znalostí a inovací v oblasti zachování a obnovy kulturního dědictví.

Více o projektu

iMmersive gamEs for Museums as vehicles to Engage visiTOrs in Empathetic reSponses (MEMENTOES)

Výstupem projektu MEMENTOES jsou imerzivní videohry, které slouží potřebám muzeí zabývajících se tématy memorializace a přechodové spravedlnosti; projekt rovněž zajistí jejich co nejmasovější využití. Cílem je vytvářet autentické storytellingové zážitky, v nichž jsou lidé, místa a originální předměty maximálně využity k naplnění poslání muzeí poskytovat imerzivní, hluboce osobní zážitky, jejichž cílem je projevit empatii vůči svým komunitám. Z České republiky se projektu účastní Charles Games a Gulag.cz.

Více o projektu

Více informací

Národní informační portál (Klastr 2)

Webová stránka programu

EIT Culture & Creativity

Výzvy

Newsletter Evropské komise (Klastr 2)

Podrobné informace pro nejbližší období najdete v příslušném Pracovním programu (Work Programme 2021–2022).

Publikace Opportunities for Researchers from the Social Sciences and Humanities (SSH) in Horizon Europe: Work Programme 2021–22

Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

Cílem programu Občané, rovnost, práva a hodnoty je chránit a podporovat práva a hodnoty zakotvené ve Smlouvách EU a v Listině základních práv, a to zejména podporou organizací občanské společnosti působících na místní, regionální, národní či nadnárodní úrovni. Program kultivuje bohatou rozmanitost evropské společnosti založené na společných hodnotách, historii a paměti.

Program je založen na čtyřech pilířích (oblastech):
 • hodnoty EU: ochrana a podpora unijních hodnot,
 • rovnost, práva a rovnost žen a mužů: podpora práv, nediskriminace, rovnosti (včetně rovnosti žen a mužů),
 • angažovanost a účast občanů: podpora angažovanosti a účasti občanů na demokratickém životě EU, výměn mezi občany různých členských států a zvyšování povědomí o společné evropské historii,
 • Daphne: boj proti násilí, včetně násilí genderového.

V Oblasti 3 se jedná např. o výzvy Evropské paměti (European Remembrance), v jejímž rámci je možné podřit mj. projekty zaměřené na připomínání rozhodujících událostí v moderních evropských dějinách, včetně příčin a důsledků autoritářských a totalitních režimů, a na zvyšování povědomí evropských občanů o jejich společné historii, kultuře, kulturním dědictví a hodnotách, a tím na zlepšení jejich porozumění Unii, jejímu původu, účelu, rozmanitosti a úspěchům a významu vzájemného porozumění a tolerance.

Příkladové projekty

Projekty podpořené v předchozím programovém období:

ART Ganovce

Projekt byl zaměřen na prezentaci různých aspektů umění: sochařství (v rámci tvůrčích dílen a plenérových aktivit), umění jazyka (jazykové, čtenářské, vypravěčské) a umění soužití a tolerance (představené životem cizinců na Slovensku). Aktivity se vyznačovaly překonáváním historických, národnostních, jazykových a etnických bariér a zdůrazněním společných rysů Evropské unie. Hlavními cíli projektu byly: zvýšení tolerance mezi účastníky, uvedení EU do centra pozornosti, budování přátelství mezi účastníky a silnější integrace partnerství.

Více o projektu

Ar[t]cevia & Ribnica

Partnerská města Ribnica (Slovinsko) a Arcevia (Itálie) sdílejí úsilí v oblasti kultury, zejména živého umění. Projekt si tak klade za cíl podpořit výměnu osvědčených postupů a navázat užší spolupráci v oblasti umění jako důležitého prvku udržitelného rozvoje a jedné z opor společné evropské identity. Obecným cílem je rozvíjet mezikulturní dialog o současném umění a perspektivách jeho rozvoje a přispět tak k budování zmíněné společné evropské identity. Specifickými cíli jsou: výměna know how, názorů a plánů do budoucna v oblasti současné tvorby jako nástroje vytváření sociální soudržnosti na různých společenských úrovních (obecní, profesní); položení základů pro další spolupráci v oblasti výtvarného umění; povzbuzení členů obou místních komunit k aktivnímu zapojení do kulturního dění jako výrazu aktivního demokratického občanství a občanské participace.

Více o projektu

Memory, Agency and the Act of Civic Responsibility. Developing activating methods in Holocaust Education through arts, space and media

Projekt MemAct! vyhodnocuje, rozvíjí a zavádí osvědčené participativní metody učení o holocaustu. Jejich cílem je umožnit komunitám propojit svou minulost se současnými společenskými problémy, např. novým antisemitismem, rasismem proti migrantům a dalšími formami vyloučení. Projekt sdružuje pedagogy, výzkumníky a aktivisty z různých oblastí vzdělávání o holocaustu, občanského vzdělávání a komunitní práce proti rasismu a antisemitismu.

Více o projektu

Euro ozvěny Horňácka 2015

Cílem projektu bylo využít stávajícíh partnerství mezi místními samosprávami k rozšíření spolupráce, k jejímu prohloubení a zkvalitnění se zaměřením nejen na tradiční formy kulturního poznávání, zvyky, umění, ale také na závažná témata Evropské unie (podpora evropské solidarity, zkoumání možností regionálního rozvoje, diskuze o hospodářské krizii) či na výměnu zkušeností s dobrovolnictvím a realizací života občanů EU a místních komunit.

Více o projektu

Více informací

Webová stránka programu

Výzvy

Newsletter

Pilot Projects and Preparatory Actions

Pilotní projekty a přípravné akce (PPPA) představují nové iniciativy, které se mohou stát stálými unijními programy.

Pilotní projekt je iniciativa experimentální povahy, jejímž cílem je ověřit proveditelnost akce a její užitečnost a která trvá nejdéle dva roky.

Přípravná akce –⁠ obvykle nástupce úspěšného pilotního projektu v téže věci –⁠ je určena k přípravě nových opatření, jako jsou politiky EU, právní předpisy, programy atd. s financováním na dobu nejvýše tří let.

Více informací

Webová stránka

Výzvy

Úvěr EuroCreative

Zvýhodněné půjčky pro subjekty činné v kulturních a kreativních odvětvích včetně médií. Na rozdíl od grantů jde o rychlé získání peněz a v ČR je můžete v zásadě okamžitě (ode dne podpisu úvěrové smlouvy) získat v Komerční bance. Ta nabízí úvěr EuroCreative se zárukou Evropského investičního fondu (EIF). Záruka je až do výše 70 % úvěru a pro žadatele je zdarma.

Úvěr je určen pro malé a střední podniky působící např. v oblasti architektury, knihoven, uměleckých řemesel, audiovize, památek, designu, hudby, nakladatelské činnosti, rozhlasu, výtvarného umění apod. Podmínkou pro udělení půjčky je minimálně dvouletá činnost žadatele v oblasti kulturních a kreativních odvětví.

Maximální výše úvěru činí 54 mil. Kč, splatnost se pohybuje v rozmezí od jednoho roku do deseti let. Úrok nemá jednotnou úrokovou sazbu, vždy se řeší s ohledem na konkrétního klienta dle stanovení rizika. V každém případě jde o úrok, který je mnohem příznivější než u jiných půjček a bank. Díky záruce EIF lze totiž půjčovat i rizikovějším projektům, neboť jde především o podporu rozvoje kulturních a kreativních odvětví.

Více informací

Komerční banka
Webová stránka

European Regional Development Fund (ERDF)

Evropský fond pro regionální rozvoj poskytuje finanční prostředky veřejným a soukromým subjektům ve všech regionech EU na snižování hospodářských, sociálních a územních rozdílů. Fond podporuje investice prostřednictvím specializovaných národních nebo regionálních programů.

Fond umožní investice, díky nimž se Evropa a její regiony stanou:

 • konkurenceschopnější prostřednictvím inovací a podpory malých a středních podniků (SME), jakož i prostřednictvím digitalizace a digitálního propojení,
 • ekologičtější, s menší uhlíkovou stopou a odolnější,
 • propojenější díky posílení mobility,
 • sociálnější, a to podporou efektivní a inkluzivní zaměstnanosti, vzdělávání, dovedností, sociálního začleňování a rovného přístupu ke zdravotní péči, jakož i posílením úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu,
 • bližší občanům prostřednictvím podpory lokálně řízeného a udržitelného rozvoje měst v celé EU.

Z ERDF je rovněž financován program INTERREG, podporující spolupráci evropských regionů (transfer znalostí a příkladů dobré praxe). Kupříkladu se jedná o INTERREG Danube, jehož jednou z priorit je posilování role kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociální inkluzi a sociálních inovacích. Dalším z programů je například INTERREG Central Europe.

Dalším programem je URBACT, představující výměnný a vzdělávací nástroj, který podporuje udržitelný rozvoj měst a pomáhá městům spolupracovat na vývoji pragmatických řešení jejich problémů – usnadňuje sdílení znalostí a osvědčených postupů mezi městy i dalšími úrovněmi veřejné správy. Cílem programu je podporovat integrovaný udržitelný rozvoj ve městech, zlepšovat městské politiky a zvyšovat účinnost politiky soudržnosti (koheze) ve městech.

Příkladové projekty

Projekty podpořené v předchozím programovém období:

InduCult2.0 – živá průmyslová kultura

Osm regionů ve střední Evropě spojilo své síly s cílem společně zkoumat a využívat svou bohatou průmyslovou kulturu. Cílem projektu InduCult2.0 je dosáhnout toho, aby tyto regiony byly lepším místem pro život i práci a aby se staly atraktivnější lokalitou pro investory a turisty – vylepšením své identity a obrazu.

Podpora byla udělena v rámci programu INTERREG Centra Europe, priorita Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve střední Evropě.

Více o projektu: zdezde

BIG – Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu

Projekt podpořil rozvoj jazykového vzdělávacího programu pro děti z mateřských a základních škol s cílem podpořit mnohojazyčnost a kulturní povědomí v přeshraničních regionech Česka a Rakouska.

Podpora byla udělena v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika, priorita Rozvoj lidských zdrojů.

Více o projektu

Art Nouveau

Udržitelná ochrana a propagace secesního dědictví v Podunají.

Podpora byla udělena v rámci programu INTERREG Danube, priorita Environmentálně a kulturně zodpovědné Podunají.

Více o projektu

Výrobní inovace ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti PETROF, spol. s. r. o.

Společnost Petrof je největším producentem akustických klavírů a pianin v Evropě. Klavíry jsou proslulé svým dílenským zpracováním a kvalitou a jsou vyváženy do více než 65 zemí. Pro udržení této reputace společnost v roce 2017 vyvinula zcela novou řadu klavírů. Před uvedením pianin na trh však Petrof nejprve potřeboval aktualizovat své výrobní procesy. S podporou tohoto projektu financovaného EU Petrof úspěšně implementoval nejmodernější automatizovaný výrobní proces, který potřebuje k udržení své konkurenční výhody.

Podpora byla udělena v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, priorita Práce, růst a investice.

Více o projektu

C-CHANGE

Cílem sítě C-CHANGE je sdílet zkušenosti Manchester Arts Sustainability Team (MAST) a podpořit šest účastnických měst v mobilizaci jejich uměleckého a kulturního sektoru tak, aby přispěly k místním opatřením v oblasti změny klimatu.

Projekt byl podpořen programem URBACT.

Více o projektu

ACCESS

Partneři sítě ACCESS věří, že inkluzivnější kultura je schopna usnadnit lepší pochopení sebe sama, zvýšit empatii vůči ostatním a rozvíjet ocenění rozmanitosti lidských zkušeností a kultur. Kultura hraje důležitou roli při hledání řešení složitých problémů dnešních městských metropolí. Osm evropských hlavních měst spolupracuje na inkluzivních kulturních politikách, jejichž cílem je zpřístupnit kulturu všem občanům. Cílem je přinést skutečný posun v tvorbě kulturní politiky a v důsledku toho zajistit přístup ke kultuře všem občanům.

Projekt byl podpořen programem URBACT.

Více o projektu

ON STAGE Transfer Network

Spolu s pěveckým sborem vytvořilo město Brno ve vytipovaných městských oblastech s vysokým počtem sociálně znevýhodněných žáků či cizinců mimoškolní hudební třídy na základních a středních školách. Na projektu aktivně spolupracovaly místní spolky, které se již v minulosti do projektů inkluze zapojily. Projekt prokázal, že využití hudby jako nástroje na podporu sociální soudržnosti je reálné a smysluplné.

Projekt byl podpořen programem URBACT.

Více o projektu

Více informací

Webová stránka programu

Interregeurope.eu

URBACT

JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions)

fi-compass (platforma pro poradenské služby týkající se finančních nástrojů v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů /ESIF/, kam rovněž spadá Evropský fond pro regionální rozvoj)

Single Market Programme (SMP COSME)

Program pro jednotný trh má posílit správu vnitřního trhu EU. Podporu lze nalézt v oblasti ​​podporující konkurenceschopnost podniků, a to zejména malých a středních (SME), aby mohly růst a expandovat (i za hranice). Program tak činí například prostřednictvím podpory klastrů či výměnného programu pro mladé podnikatele.

Projekt/konsorcium/klastr CreaThriv-EU (Euroclusters for Thriving Creative and Cultural Industries) nabízí tzv. kaskádové granty. Žadatelé musí působit v těchto oblastech: kulturní dědictví, archivy a knihovny; vizuální umění; scénická umění; knihy a tisk; audiovize a multimédia (včetně IT, softwareu a počítačových služeb) a vzdělávání. Projekty pro malé a střední podniky musí řešit jednu z následujících výzev:

 • diverzifikace produktů/služeb/obsahu založených na digitálních technologiích, zejména v oblasti kulturního dědictví, archivů a knihoven;
 • podpora ekologického přechodu audiovizuálního a multimediálního odvětví a scénických umění;
 • překonání rozdílů v dovednostech pracovníků v kulturních a tvůrčích odvětvích a podpora většího zapojení žen;
 • zvyšování obchodních příležitostí prostřednictvím internacionalizace a synergií podél hodnotových řetězců a napříč nimi.

Výzva v roce 2023

Příkladové projekty

Příklady podpořených projektů v předchozím období:

Wine Senses: An Innovative Experience to Enjoy Wine Culture and Heritage Across Europe

Projekt umožnil zapojení pěti památek světového dědictví UNESCO spojených se čtyřmi vinařskými regiony. Konečným produktem je turistický balíček, který návštěvníkům představí různé zážitky v každém navštíveném regionu, ovšem se společným jmenovatelem: požitkem daného vinařského území a jeho propojení s kontextem kulturního dědictví.

Za Českou repubiku figuroval jako partner projektu Národní památkový ústav (NPÚ).

Více o projektu

Participatory Baroque Festival European Region Danube-Vltava

Účelem projektu je vytvořit participativní barokní festival pro seniory, který bude testován a vyhodnocen v regionu Dunaj-Vltava; cílem je zintenzivnit turistický ruch seniorů v období mimo sezónu a případně tuto turistickou nabídku přenést do dalších evropských barokních regionů. Barokní festival Dunaj-Vltava vychází z myšlenky nabídky pěveckých týdnů pro amatérské hudebníky, zejména zpěváky z chrámových sborů. Pod odborným vedením účastníci nacvičí a provédou oratoria, pašije a další hudební díla barokních skladatelů. Koncerty se konají na významných barokních místech, jako jsou kostely, hrady a kláštery.

Za Českou repubiku figuroval jako partner projektu Plzeňský kraj.

Více o projektu

FAMOUS Project – MovieTravel

Cílem projektu je vytvářet trasy a kulturní zážitky po evropských památkách, zařazených na seznam UNESCO, které se objevily ve známých filmech nebo které hostí mezinárodní filmové festivaly. Projekt FAMOUS nabízí příležitost zapojit se do mezinárodní sítě s velkými možnostmi expanze v odvětví, které rok od roku zvyšuje svůj podíl na trhu evropské ekonomiky. Na projektu se podílí konsorcium osm partnerů z Kypru, Francie, Řecka, Itálie, Malty a Španělska.

Více o projektu

Více informací

Webová stránka programu

Výzvy

Edotace.cz

 

Erasmus for Young Entrepreneurs

Přeshraniční výměnný program Erasmus pro mladé podnikatele pomáhá začínajícím evropským podnikatelům nabýt znalostí potřebných k zahájení nebo úspěšnému provozování malého podniku v Evropě.

Noví a začínající podnikatelé možnost nabýt nových zkušeností od zkušených podnikatelů, kteří provozují menší podniky v jiných účastnických zemích. Výměna zkušeností probíhá v rámci pobytu (po dobu 1 až 6 měsíců) u zkušeného podnikatele, který novému podnikateli poskytuje znalosti potřebné k provozu malé firmy. Hostitel těží z nových perspektiv svého podniku a dostane příležitost spolupracovat se zahraničními partnery a dozvědět se o nových trzích. 

Program spravuje Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, DG GROW).

Příkladové projekty

Steve Cousins (Velká Británie) je podnikatel, který se prostřednictvím své společnosti Let’s Circus věnuje umění, zábavnímu průmyslu, pořádání akcí a vzdělávání. Kevin Rigby (SRN) zamýšlel „rozjet“ vlastní aktivity v oblasti nového cirkusu. Společný projekt měl zahrnovat produkci komplexních cirkusových akcí s mezinárodní výměnou a rozvíjet agenturní i vzdělávací činnost. Potom ale přišel rok 2020 a pandemie způsobila, že většina z toho byla po většinu doby trvání projektu nemožná. Aby pandemie nebránila rozvoji podnikání, projekt výrazně změnil svou podobu.

Více o projektu

Becoming a Professional Photographer

Julija Goyd (Litva) hostovala u Jana Sobottky (společnost Catonbed, SRN).

Video o projektu

Další podpořené projekty

Željko (Chorvatsko) a Faris (Bosna)

 • 4 měsíce v Chorvatsku
 • Faris se zaměřil na produkci menších i větších kulturních akcí

Cristina (Itálie) a Jonathan (Španělsko)

 • 2 měsíce ve Španělsku
 • Cristina získala potřebné dovednosti a odvahu založit si hereckou školu

Emine (Turecko) a Jenni (Polsko)

 • 4 měsíce v Polsku
 • Emine se naučila vést divadelní skupinu a uspořádat online festival

Alexandra (Rumunsko) a Alex (Německo)

 • 3 měsíce v SRN
 • Alexandra se chtěla naučit jak založit a vést fotografický ateliér
Více informací

Webové stránky programu

Programme Guide

European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Nejméně 5 % finančních prostředků určených na program rozvoje venkova musí směřovat do opatření, jež vycházejí z iniciativy LEADER (komunitně vedeného místního rozvoje). Tato iniciativa využívá přístup zdola nahoru, v jehož rámci zemědělci, venkovské podniky, místní organizace, veřejné orgány i jednotlivci z různých odvětví společně vytvoří tzv. místní akční skupinu (MAS). Tyto skupiny připravují vlastní strategie rozvoje a spravují svůj vlastní rozpočet.

Iniciativa LEADER posiluje vazby v místních komunitách, podporuje inovace napříč odvětvími a usnadňuje sdílení znalostí mezi místními akčními skupinami na úrovni jednotlivých zemí i celé EU.

Díky svému úspěšnému 30letému fungování byla iniciativa LEADER přijata Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERFD), evropskými sociálními fondy (ESF) a Evropským námořním a rybářským fondem (ENRF) za součást šířeji pojatého komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Skupiny LEADER/CLLD dnes spravují desítky tisíc projektů zaměřených na hospodářské, kulturní, sociální a environmentální přínosy ve venkovských oblastech Evropy.

Více informací

Webová stránka programu

fi-compass (platforma pro poradenské služby týkající se finančních nástrojů v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů /ESIF/, kam rovněž spadá Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova)

European Social Fund Plus (ESF+)

Evropský sociální fond plus (ESF+) přispívá k politice Evropské unie v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí, vzdělávání a dovedností, včetně strukturálních reforem v těchto oblastech.

Více informací

Webová stránka programu

Podpořené projekty

European Solidarity Corps (ESC)

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem ve věku od 18 do 30 let (35 let v případě humanitární pomoci) příležitost poskytovat pomoc potřebným a podílet se na řešení společenských problémů, a to buď prostřednictvím dobrovolnické činnosti nebo vlastních solidárních projektů. Ambicí programu je nejen větší inkluzivita, ale také ekologičtější a digitálnější přístup.

Žádat lze například ve výzvě Volunteering Teams in High Priority Areas, která se zaměřuje mj. na podporu aktivit reagujících na jasně definované neřešené společenské výzvy v oblasti zachování kulturního dědictví; dále budou podpořeny aktivity zaměřené na posilování rozmanitosti, mezikulturního a mezináboženského dialogu. Podporované projekty by měly být zaměřeny na mobilizaci dobrovolníků v oblasti zlepšování přístupu ke kulturnímu dědictví nebo na rekonstrukci infrastruktury kulturního dědictví se sciálním rozměrem a nízkou uhlíkovou stopou. Budou podporovány nové participativní a mezikulturní přístupy k dědictví.

Více informací

Webová stránka programu

Výzvy

Digital Europe

Cílem programu Digitální Evropa je překlenout mezeru mezi výzkumem digitálních technologií a jejich zaváděním na trh. Bude přínosem pro evropské občany a podniky, zejména pro ty malé a střední (SME). Investice v rámci programu podporují dvojí cíl Evropské unie, kterým je ekologický přechod a digitální transformace, a zároveň posilují odolnost a digitální suverenitu EU.

Program poskytuje finanční prostředky na projekty v pěti klíčových oblastech:

 • superpočítače,
 • umělá inteligence,
 • kybernetická bezpečnost,
 • pokročilé digitální dovednosti – zajištění širokého využití digitálních technologií v ekonomice a společnosti.
Více informací

Webová stránka programu

Výzvy

Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe (REACT-EU)

Program (do roku 2022) podporuje investiční projekty, které posilují schopnost překonat (koronavirovou) krizi a přispívají k ekologické a digitální obnově ekonomiky, včetně podpory udržení pracovních míst, programů zkrácených pracovních úvazků a podpory osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Může také podporovat vytváření pracovních míst a opatření na podporu zaměstnanosti mladých lidí či poskytování provozního kapitálu a investiční podpory malým a středním podnikům (SME).

Více informací

Webová stránka programu

InvestEU

Program InvestEU, který staví na úspěšném fungování Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), pomůže díky rozpočtové záruce EU uvolnit značný objem soukromých i veřejných prostředků na podporu investic a tvorby pracovních míst a bude přinášet a lákat dlouhodobé financování v souladu s politikami EU a přispívat k oživení po hluboké hospodářské a sociální krizi. Program pomáhá plnit dvojí cíl ekologické a digitální transformace.

Struktura programu bude odpovídat čtyřem oblastem politiky:

 • Udržitelná infrastruktura.
 • Výzkum, inovace a digitalizace.
 • Malé a střední podniky (SME).
 • Sociální investice a dovednosti.

V rámci programu InvestEU je k dispozici například úvěr Eurocreative (viz výše) či iniciativa Green Assist, jejímž cílem je poskytnout zájemcům přístup k odborným poradenským službám, umožňujícím připravit ekologické/zelenější investiční projekty.

Více informací

Webová stránka programu

InvestEU Advisory Hub

Global Europe: Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI)

Program Globální Evropa je hlavním nástrojem pro dialog a mezinárodní spolupráci Evropské unie s tzv. třetími zeměmi. Podporu poskytuje široké škále činností podporujících občanskou společnost, regionální rozvoj, ekonomický růst (např. granty pro kulturní a kreativní odvětví).

Více informací

Webová stránka programu