GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Kancelář Kreativní Evropa se sídlem v Národním filmovém archivu – NFA, Závišova 502/5, 140 00 Praha 4 IČ: 00057266, DIČ: CZ00057266, zastoupeným PhDr. Michalem Bregantem, ředitelem; zřízeným Ministerstvem kultury České republiky č. j. MK 13526/2013 OMA ke dni 14. 3. 2013 a Institutu umění – Divadelním ústavu se sídlem Celetná 17, 110 00 Praha 1; IČ: 00023205, DIČ: CZ00023205, zastoupená Ing. Pavlou Petrovou, ředitelkou; zřízená Ministerstvem kultury a školství čj. 39191/9-IV/1 ke dni 1. 9. 1959, jako správce osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) zpracovává osobní údaje za jednoznačně vymezeným účelem.

I. Zásady zpracování osobních údajů

 • Zákonnost
  Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy České republiky i EU a zejména v souladu s GDPR.
 • Souhlas osob, ke kterým se osobní údaje vztahují
  Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem a v rozsahu, ke kterému jste nám udělili souhlas, je-li souhlas titulem zpracování, tedy je-li souhlas v daném případě ke zpracování nezbytný.
 • Minimalizace a omezení zpracování osobních údajů
  Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování, a po dobu ne delší než je nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování.
 • Přesnost zpracovávaných osobních údajů
  Osobní údaje zpracováváme s důrazem na jejich přesnost za použití dostupných opatření, zpracováváme osobní údaje aktualizované.
 • Účelové omezení
  Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a v souladu s tímto účelem.
 • Bezpečnost
  Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zneužitím či poškozením.

II. Jaké osobní údaje a v jakém časovém rozmezí zpracováváme

Kancelář Kreativní Evropa shromažďuje a následně zpracovává osobní údaje

a) na základě zákona, při kterém je poskytnutí našich služeb vázáno na zpracování vašich osobních údajů. Konkrétně se jedná o zpracování nezbytné pro:
 • plnění uzavřené smlouvy;
 • splnění naší právní povinnosti;
 • hájení našeho oprávněného zájmu;
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
b) na základě Vašeho souhlasu, souhlas se zpracováním můžete odmítnout anebo ho můžete kdykoliv odvolat.

Shromažďujeme osobní údaje sloužící k vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (identifikační údaje), osobní údaje umožňující nám kontakt s vámi (kontaktní údaje), a další informace související s našimi vztahy:

 • identifikační údaje, kterými se rozumí zejména titul, jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména emailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a jiné obdobné informace;
 • platební údaje, kterými se rozumí obvykle číslo účtu, tento údaj zpracováváme pouze v odůvodněných případech například z důvodu zasílání mzdy, honoráře či jiných obdobných plnění, k nimž nás zavazuje např. smluvní vztah.
  Konkrétní rozsah vašich shromažďovaných osobních údajů je vždy specifikován v konkrétním udělovaném souhlasu či informaci o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme v případě zákonného zpracování po dobu stanovenou právními předpisy, v případě dobrovolného zpracování pak po dobu uvedenou v souhlasu.

III. Právní základ a zpracovávané osobní údaje:

a) Právním základem je plnění smlouvy

Registrace na akce Kanceláře Kreativní Evropy – konference, seminář, workshop atd.

Pokud se přihlásíte na akci pořádanou IDU nebo NFA, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, případně platební údaje, na základě plnění smlouvy s vámi (bez vašeho souhlasu), abychom vás mohli na akci zařadit a případně mohli vést váš uživatelský účet. Smluvní vztah, o který se zpracování opírá, vzniká přihlášením se na akci. Průkazy totožnosti nejsou kopírovány, ani nejsou zapisovány údaje z těchto průkazů

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování.

b) Právním základem je oprávněný zájem

Přihlášení k odběru Newsletteru Kanceláře Kreativní Evropy na webových stránkách Kreativní Evropy

Přihlášením se k odběru některého z našich newsletterů vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.
Zasílání newsletteru můžete kdykoliv odvolat, a to odhlášením z odběru newsletteru, zasláním emailu na na adresu nebo .

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu aktivního užívání Vašeho uživatelského účtu, nejdéle pak 3 roky po ukončení aktivního užívání vašeho uživatelského účtu.

 • Využití konzultačních, poradenských a dalších služeb Kanceláře Kreativní Evropy
  Pokud kontaktujete Kancelář Kreativní Evropu s žádostí o poskytnutí konzultace a poradenství, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to do zodpovězení vašeho dotazu.
 • Zasílání informací o aktivitách Kanceláře Kreativní Evropy
  Účastníkům seminářů workshopů a dalších akcí Kanceláře Kreativní Evropy a spolupracovníkům Kanceláře Kreativní Evropy zasíláme informace o aktivitách.
  Právním základem je náš oprávněný zájem poskytovat a nabízet kulturní služby a aktivity, které odpovídají vašim potřebám, informovat vás o naší činnosti.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování.

Můžete si však vyžádat, aby vám informace zasílány nebyly.
Akce Kanceláře Kreativní Evropy jsou veřejnou kulturní službou, Kancelář Kreativní Evropa je tedy oprávněna shromažďovat a zpracovávat osobní údaje v souvislosti s touto činností také na základě oprávněného zájmu.

Konzultační služby a poradenství Kanceláře Kreativní Evropy jsou veřejnou kulturní službou, Kancelář Kreativní Evropa je tedy oprávněna shromažďovat a zpracovávat osobní údaje v souvislosti s touto činností i na základě oprávněného zájmu.

Pro všechny výše uvedené účely osobní údaje používáme po dobu nezbytně nutnou pro naplnění daného účelu.

Proti zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku. V některých případech se může prolínat oprávněný zájem a plnění povinností plynoucích ze smluvního vztahu.

Osobní údaje získáváme:

 • přímo od vás při přihlášení se k odebírání informací či služeb;
 • od dalších subjektů, pokud jste k tomu dal/a svůj souhlas;
 • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí.
c) Právním základem je souhlas subjektu údajů

Pokud v rámci své účasti na našich akcích budete fotografováni, natáčeni a na fotografii nebo videozáznamu budete identifikovatelní, pak zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud jste na těchto audio a videozáznamech a fotografiích identifikovatelní a např. označeni jménem a příjmením, potřebujeme ke zveřejnění těchto fotografií a záznamů váš souhlas se zpracováním, a to za účelem propagace akcí Kreativní Evropy a šíření informací o aktivitách Kreativní Evropy.

Souhlas můžete kdykoli odvolat, dokud souhlas neodvoláte můžeme vaše osobní údaje užívat způsobem, ke kterému jste dali souhlas.

IV. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a kdo k nim má přístup

Kancelář Kreativní Evropa zpracovává vaše osobní údaje jako správce. To znamená, že zaměstnanci stanovují shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďují, určují prostředky zpracování a odpovídají za jejich řádné provedení a za ochranu vašich osobních údajů.

Zaměstnanci zpracovávají osobní údaje pouze za stanoveným účelem, o kterém jste byli poučeni anebo na základě vašeho souhlasu.

K vašim osobním údajům přistupují všichni zaměstnanci eticky a zachovávají o nich mlčenlivost a chrání vaše osobní údaje před zneužitím.

Osobní údaje můžeme také sdílet, v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou, s pečlivě vybranými právnickými nebo fyzickými osobami, které nám nebo naším jménem poskytují služby nebo s námi úzce spolupracují. Tyto subjekty jsou smluvními ustanoveními omezeny tak, aby nevyužívaly osobní údaje k jinému účelu než k poskytování služeb.

V. Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte:

 • právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tj. máte právo získat od Kanceláře Kreativní Evropy potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR);
 • právo na opravu (tj. máte právo na to, aby Kancelář Kreativní Evropa bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se vás týkají, a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení ve smyslu čl. 16 GDPR);
 • právo na výmaz (tj. máte právo na to, aby Kancelář Kreativní Evropa bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR);
 • právo na omezení zpracování (máte právo na to, aby Kancelář Kreativní Evropa omezila zpracování vašich osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR);
 • právo na přenositelnost údajů (tj. máte právo získat vaše osobní údaje, které se vás týkají, jež jste poskytl/a Kanceláři Kreativní Evropa, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto vaše osobní údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 GDPR);
 • právo vznést námitku (tj. máte z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních podle čl. 21 GDPR);
 • právo kdykoliv odvolat souhlas (tj. pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu uděleném Kanceláři Kreativní Evropa podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, máte právo tento svůj souhlas kdykoliv odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR);
 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (tj. máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká podle čl. 22 GDPR);
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu (tj. v případě pochybností o dodržování povinností Kanceláře Kreativní Evropa jako správce osobních údajů souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Poskytnutí vašich osobních údajů Kanceláři Kreativní Evropě k výše uvedenému účelu je smluvním požadavkem a záleží tedy pouze na vašem rozhodnutí, zda Kanceláři Kreativní Evropa vaše osobní údaje pro výše uvedený účel poskytnete, neboť nemáte povinnost tyto vaše osobní údaje poskytnout.