Co nás čeká v programu Kreativní Evropa v roce 2024?

Pracovní program Kreativní Evropa 2024 přichází s rozpočtem více než 320 milionů eur.

Kreativní Evropa je i nadále odhodlána řešit stále se měnící potřeby kulturních a tvůrčích odvětví. Těžištěm programu zůstává podpora odvětví po krizi COVID-19 a z následků války na Ukrajině. Prioritou je také přechod odvětví k udržitelnosti a inkluzivitě.

Priority na rok 2024

Podpora Ukrajiny

I v roce 2024 bude poskytována ukrajinským kulturním a kreativním odvětví zvýšená podpora. Podpora Ukrajiny se stala jednou z priorit evropské spolupráce, díky níž bude program moci podporovat iniciativy „na místě“ a posilovat spolupráci mezi ukrajinskými a unijními organizacemi.

Ukrajina se může účastnit části programu MEDIA, proto budou ukrajinští profesionálové i nadále způsobilí např. pro vzdělávací projekty. Ukrajinské organizace budou způsobilé k předkládání návrhů v rámci výzev týkajících se festivalů, trhů a filmového vzdělávání, budou také moci využívat stánků MEDIA na významných akcích evropské audiovize.

V rámci mezioborových výzev se ukrajinské organizace mohou zapojit i do konsorcií zpravodajských médií.

Udržitelnost a genderová vyváženost

Další prioritou pro rok 2024 je ekologizace programu Kreativní Evropa, aby mohl přispět k dosažení cíle 30 % výdajů z rozpočtu Unie na podporu cílů v oblasti klimatu. Akce programu umožní další pokrok v oblasti začleňování a rozmanitosti, zejména co se týká genderové vyváženosti.

Oblast Kultura

V roce 2024 zveřejní Evropská komise nové výzvy pro tzv.

  • projekty evropské spolupráce
  • šíření evropských literárních děl

Komise rovněž zveřejní víceleté výzvy (na 4 roky) na

  • evropské sítě 
  • panevropské kulturní subjekty
  • evropské platformy pro podporu začínajících umělců

Nové dohody zvýší finanční podporu sítí a přidělí vyšší rozpočet na platformy, přičemž cílem je financovat jednu další platformu pro začínající umělce.

Akce Kreativní Evropa zaměřená na mobilitu Culture Moves Europe bude rovněž nadále poskytovat podporu nadnárodní mobilitě umělců a kulturních pracovníků.

Den evropských autorů, iniciativa bývalé komisařky Mariyi Gabrielové, bude od roku 2024 začleněna do programu Kreativní Evropa jako stálá akce. Druhý ročník této akce je naplánován na 25. března 2024 a bude se slavit ve všech 40 zemích přidružených k programu.

Oblast MEDIA

V roce 2024 byly podmínky některých výzev KE MEDIA upraveny tak, aby lépe odpovídaly stále se měnícím potřebám audiovizuálního odvětví.

Cluster Content

Společnosti budou moci podávat žádosti do více než jedné výzvy na vývoj za rok, aby měly na výběr širší portfolio možností financování. Změní se také kritéria způsobilosti pro podporu videoher a imerzivního obsahu výzvy „Video games and immersive content development“.

Cluster Audience

Komise upravila kritéria způsobilosti pro výzvu „European VOD networks and operators“ s cílem podpořit žádosti menších, nezávislých služeb VOD – v souvislosti s intenzivní konkurencí globálních hráčů a provozovatelů vysílání.

Cluster Business

Výzva „Markets & Networking“ bude reagovat na zvýšenou potřebu vytváření sítí a spolupráce v celém odvětví, která vzniká kvůli masivnímu přesunu diváků do on-line prostředí.

Cluster Policy

Evropská komise bude financovat další vydání zprávy „European Media Outlook“, aby pokračovala ve sledování klíčových trendů, které jsou hnací silou změn na mediálních trzích EU.

Komise bude také rozvíjet platformu pro kapitálové investice MediaInvest; přispěje k ekologizaci audiovizuálního odvětví prostřednictvím příslušných režimů podpory; bude podporovat akce zaměřené na mediální gramotnost a usnadní spolupráci v rámci skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (ERGA).

Mezioborová část

V roce 2024 Evropská komise přepracuje výzvu „Creative Innovation Lab“, aby podpořila inovativní přístupy k tvorbě, přístupu, distribuci a propagaci obsahu napříč cílovými skupinami i odvětvími.

Komise také bude poskytovat podporu na adaptaci odvětví zpravodajských médií na strukturální a technologické změny prostřednictvím partnerství v oblasti žurnalistiky, Evropského monitoru vlastnictví médií a projektů mediální gramotnosti.

Roční pracovní program Kreativní Evropy 2024 (anglicky) '
Všechny novinky