Evropské platformy 2024

Pro koho je výzva určena?

Výzva podpoří projekty, které zprostředkují mobilitu začínajících evropských umělců a jejich děl po Evropě i mimo ni a zviditelní je.

Cílem akce je podpořit přibližně 15 platforem, které pokrývají různá kulturní a kreativní odvětví. Vzhledem k tomu, že podpora má mít strukturující účinek, je záměrem nepodporovat více než jednu platformu zaměřenou na stejný typ umělců nebo děl stejného kulturního odvětví.

Jaké podmínky musí žadatelská společnost splnit?

Koordinátor a členové platformy musí společně:

  • Zřídit platformu složenou z koordinační organizace.
  • Vypracovat společnou strategii pro uměleckou programaci s cílem identifikovat a prezentovat začínající evropské umělce a jejich díla mimo zemi jejich původu.
  • Zřídit kaskádový grantový mechanismus na podporu začínajících umělců, zviditelnit je a zvýšit a propagovat evropskou kulturní a uměleckou rozmanitost. Zavázat se, že alespoň 70 % grantu bude věnováno na podporu začínajících umělců.
  • podpořit nejméně 50 začínajících umělců ročně.
  • vytvořit strategii rozvoje platformy zvýšením počtu členských organizací, a to nejméně o jednu ročně počínaje druhým rokem.

Jaké projekty mohou být podpořeny?

Předložené žádosti by měly zohledňovat průřezové otázkami i) začleňování a rozmanitosti, zejména genderové rovnosti, a ii) ekologizace programu Kreativní Evropa.

V návaznosti na výše uvedený cíl by návrhy měly zahrnovat následující specifické priority:

  • Umělci a kulturní pracovníci: posílení postavení kulturních a kreativních odvětví.
  • Kultura pro lidi: posílení účasti na kulturním životě a role kultury ve společnosti.
  • Kultura pro spoluvytváření partnerství: posílení kulturního rozměru vnějších vztahů EU.
  • Kultura pro digitální transformaci: pomoci evropským kulturním a kreativním odvětvím plně využívat nové technologie ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Všechny návrhy by měly předložit analýzu potřeb a zdůvodněnou strategii, jak budou výše uvedená témata a priority řešeny.

Jaká je výše finanční podpory?

Rozpočet výzvy na roky 2024 až 2027 činí 47 400 000 eur.

Výše grantu je max. 2,8 mil. eur.

Maximální výše spolufinancování je 80 %.

Jak žádost podat?

Žádosti se nově podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.​

Více informací o portále FTOP a systému eGrants se dozvíte v záznamu semináře Jak podat žádost v programu Kreativní Evropa 2021–2027.

Výsledky výzvy

Do výzvy bylo přijato celkem 37 žádostí.

Komunikace výsledků je plánováno na červenec 2024.