Innovative tools and business models

Pro koho je výzva určena?

Podpora pro vývoj a/nebo šíření inovativních nástrojů a obchodních modelů ke zvýšení viditelnosti, dostupnosti, diváckého dosahu a diverzity evropských děl v digitálním věku a/nebo ke zlepšení konkurenceschopnosti evropského audiovizuálního průmyslu. Žádost mohou podat společnosti a organizace sídlící v členských zemích MEDIA.

Jaké projekty mohou být podpořeny?

 • titulkování nebo nástroje pro zpřístupňování/doporučování k přeshraničnímu využití s cílem zvýšit viditelnost, dostupnost a divácký potenciál evropských audiovizuálních děl
 • obchodní nástroje zlepšující efektivitu a transparentnost audiovizuálního trhu: automatizované systémy na management práv, technologie na sběr a analýzu dat
 • obchodní modely optimalizující synergie mezi distribučními platformami (festivaly, kina, VOD)
 • obchodní nástroje zkoumající nové způsoby produkce, financování, distribuce nebo propagace, umožněné novými technologiemi (AI, big data, blockchain ad.)

Jaká je výše finanční podpory?

 • max. 60 % celkových uznatelných nákladů
 • délka projektu je 3 roky (36 měsíců)

Jaká jsou kritéria hodnocení?

 • relevance projektu vzhledem k novým potřebám audiovizuálního trhu a k cílům výzvy (zvýšení viditelnosti, dostupnosti, diváckého dosahu a diverzity evropských děl v digitálním věku a/nebo ke zlepšení konkurenceschopnosti evropského audiovizuálního průmyslu)
 • evropská dimenze/potenciál projektu (původ audiovizuálních děl, partnerství, přeshraniční/vícejazyčná dimenze, potenciál k expanzi)
 • strategie pro zajištění udržitelnosti, vyváženosti a inkluze
 • kvalita projektu (metodologie, povaha a načasování činností, proces výběru, cílová skupina, odvětví a teritoria, spolupráce mezi odvětvími, strategie a nástroje)
 • koherence obchodního modelu, uskutečnitelnost a nákladová efektivita
 • kvalita a zkušenosti organizačního týmu, rozdělení činností a výměna zkušeností
 • metodologie pro sběr a analýzu výsledků, pro jejich šíření a propagaci projektu
 • dopad projektu na zvýšení viditelnosti, dostupnosti, diváckého dosahu evropských děl v digitálním věku a/nebo ke zlepšení konkurenceschopnosti evropského audiovizuálního průmyslu

Jak žádost podat?

Žádosti se nově podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.