MEDIA 360°

Pro koho je výzva určena?

Podpora pro organizace, které vyvíjejí aktivity v několika různých oblastech audiovizuálního průmyslu (vzdělávání profesionálů, trhy, mezinárodní koprodukce, inovativní nástroje a obchodní modely, práce s publikem). MEDIA 360° má za cíl využít synergií v AV průmyslu a poskytnout dlouhodobou podporu organizacím, které mají balíček aktivit s globální ucelenou strategií.

Na jaké aktivity je podpora určena?

Žádost musí zahrnovat aktivity v alespoň dvou z pěti následujících segmentů:

1) Vzdělávání audiovizuálních profesionálů (aktivity podporované v okruhu KE MEDIA „Talent and skills“)

Oblasti vzdělávání:

 • vývoj a produkce audiovizuálních děl (vč. inovativních způsobů vyprávění)
 • práce s publikem, marketing, propagace a nové způsoby distribuce s využitím digitálních nástrojů a technologií
 • finanční a obchodní management
 • zvyšování udržitelnosti (greening) audiovizuálního průmyslu
 • možnosti digitálních technologií/start-upy v audiovizuálním odvětví

Další podmínky pro vzdělávací programy:

 • většinu účastníků musí tvořit audiovizuální profesionálové z jiných zemí, než je země žadatele
 • počet účastníků ze zemí mimo MEDIA by neměl překročit 30 % (evropské programy) nebo 50 % účastníků (mezinárodní programy); regionální programy jsou určeny pouze pro účastníky ze zemí s nízkou produkční kapacitou (příp. sousední země)

2) Aktivity podporované v okruhu „Markets and networking“

 • Fyzické, online nebo hybridní trhy pro evropské audiovizuální profesionály (B2B)
 • Aktivity propagující evropská díla (B2B)

3) Podpora mezinárodních koprodukcí (koprodukční fondy)

Finanční podpora třetím stranám (projektům splňujícím následující kritéria):

 • produkce celovečerních filmů a TV seriálů (včetně dokumentárních a animovaných)
 • distribuční aktivity a propagační strategie mezinárodních koprodukcí
 • projekty koprodukované mezi společností sídlící v členských zemích MEDIA a společností sídlící mimo členské země (podané koproducentem ze země MEDIA, podíl koproducenta/ů ze zemí MEDIA musí být min. 20 % a max. 70 %)

4) Podpora pro vývoj a/nebo šíření inovativních nástrojů a obchodních modelů ke zvýšení viditelnosti, dostupnosti a diváckého dosahu evropských děl v digitálním věku a/nebo ke zlepšení konkurenceschopnosti a/nebo ekologické udržitelnosti evropského audiovizuálního průmyslu.

5) Aktivity v oblasti práce s publikem

 • projekty mající mechanismy pro celoevropskou spolupráci
 • projekty zvyšující zájem a prohlubující znalosti publika o evropská audiovizuální díla (včetně programů o filmovém dědictví)
 • projekty zvyšující přínos evropských audiovizuálních děl (včetně katalogů vybraných filmů) v práci s publikem a filmové výchově

Jaká je výše finanční podpory?

 • max. 70 % uznatelných nákladů
 • délka projektu je 3 roky (36 měsíců), v roce 2023 nebude vypsána nová výzva

Jaká jsou kritéria hodnocení?

 • relevance a komplementarita všech aktivit zahrnutých do projektu (mezinárodní/evropská/regionální dimenze, potřeby a trendy v AV průmyslu, konkurenceschopnost žadatele)
 • přidaná hodnota projektu vzhledem k existujícím aktivitám žadatele
 • strategie pro zajištění udržitelnosti, vyváženosti a inkluze
 • metodologie a strategie vzhledem k cílům projektu (analýza trhu, globální ucelená strategie všech aktivit, formát, cílová skupina, výběr účastníků)
 • inovativní aspekty projektu
 • nákladová efektivita
 • kvalita a zkušenosti organizačního týmu, rozdělení rolí
 • přínos projektu pro jeho účastníky a projekty i pro evropský AV průmysl

Jak žádost podat?

Žádosti se podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.