Oběh evropských literárních děl 2022

Pro koho je výzva určena?

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) vydala v rámci programu Kreativní Evropa Kultura výzvu na podporu oběhu evropských literárních děl.

Jaké projekty mohou být podpořeny?

V rámci výzvy budu podpořeny projekty zaměřené na překlad, vydání, distribuci a propagaci beletristických děl.

Vybrané projekty přispějí k následujícím cílům:

 • posílení nadnárodního oběhu a rozmanitosti evropských literárních děl,
 • podpoře překladů a propagace beletristických děl napsaných v méně používaných jazycích s cílem zvýšit jejich rozšíření na větší trhy v Evropě i mimo ni,
 • oslovení nového publika,
 • posílení konkurenceschopnosti knižního odvětví podporou spolupráce v rámci knižního hodnotového řetězce (book value chain).

Jaké činnosti lze financovat?

Kromě překladatelských, propagačních a distribučních činností (dovozní strategie) mohou návrhy zahrnovat také „vývozní“ aktivity mezi jednotlivými subjekty (business-to-business, B2B), které pomohou podpořit prodej překladatelských práv v Evropě i mimo ni.

Navrhované činnosti seskupeny do ucelených pracovních balíčků (work packages). Každý pracovní balíček musí zahrnovat odpovídající seznam činností, výstupů, kritických rizik atd.

Jaké podmínky musí žadatelská společnost splnit?

Výzva podpoří přibližně 40 projektů realizovaných jedním subjektem nebo seskupením organizací. Každý projekt musí být založen na důkladné ediční a propagační strategii zahrnující soubor nejméně pěti způsobilých beletristických děl přeložených z/do způsobilých jazyků a musí obsahovat následující prvky:

 • pracovní balíček musí přispívat k rozmanitosti literatury v cílové zemi (nebo zemích) tím, že zahrne díla ze zemí, které jsou nedostatečně zastoupeny, zejména díla napsaná v méně používaných jazycích,
 • distribuční strategii zajišťující široký a snadný přístup k dílům pro širokou veřejnost,
 • propagační strategii přispívající k rozšíření a obnově publika,
 • projekt podpoří spolupráci mezi autory, překladateli, nakladateli, distributory, knihkupci, knihovnami, festivaly a literárními akcemi,
 • projekt přispěje ke zviditelnění překladatelů a bude respektovat zásadu spravedlivé odměny,
 • projekt se bude zabývat průřezovými tématy (inkluze, rovnost žen a mužů a snižování dopadů na životní prostředí).

V této souvislosti si zvláštní pozornost zaslouží zpráva Translators on the Cover, kterou vypracovala pracovní skupina Translation and Multilingualism složená z evropských odborníků v rámci tzv. otevřené metody koordinace (OMC).

Kromě toho bude pozornost věnována projektům, které se zabývají novými prioritami, jak je uvedeno ve výzvě (část Background). Zvláštní pozornost bude věnována projektům, které se budou vztahovat k Evropskému roku mládeže 2022, tj. projektům, které aktivně zahrnují a zapojují mladé lidi, od tvorby až po čtení, propagaci a distribuci, jako konečné uživatele a/nebo aktéry.

Jaká je výše finanční podpory?

 • malé projekty (grant do 100 000 eur, min. 5 a max. 10 titulů)
 • střední projekty (grant do 200 000 eur, min. 11 a max. 20 titulů)
 • velké projekty (grant do 300 000 eur, 21 a více titulů)

Výše grantu může dosahovat max. 60 % celkového rozpočtu.

Projekty mohou trvat max. 36 měsíců.

Jak žádost podat?

Žádosti se nově podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.​

Více informací o portále FTOP a systému eGrants se dozvíte v záznamu semináře Jak podat žádost v programu Kreativní Evropa 2021–2027.

Kde najdu více informací?

K výzvě jsme v roce 2022 pořádali akci Kulatý stůl: Kreativní Evropa a podpora literárních překladů. Její záznam, v němž je výzva představena, si můžete prohlédnout zde.