Oběh evropských literárních děl 2023

Pro koho je výzva určena?

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) vydala v rámci programu Kreativní Evropa Kultura výzvu na podporu oběhu evropských literárních děl.

Jaké projekty mohou být podpořeny?

V rámci výzvy budu podpořeny projekty zaměřené na překlad, vydání, distribuci a propagaci beletristických děl.

Vybrané projekty přispějí k následujícím cílům:

 • posílení nadnárodního oběhu a rozmanitosti evropských literárních děl,
 • podpoře překladů a propagace beletristických děl napsaných v méně používaných jazycích s cílem zvýšit jejich rozšíření na větší trhy v Evropě i mimo ni,
 • oslovení nového publika v rámci Evropy i mimo ni,
 • posílení konkurenceschopnosti knižního odvětví podporou spolupráce v rámci knižního hodnotového řetězce (book value chain).

Jaké činnosti lze financovat?

Kromě překladatelských, propagačních a distribučních činností (dovozní strategie) mohou návrhy zahrnovat také „vývozní“ aktivity mezi jednotlivými subjekty (business-to-business, B2B), které pomohou podpořit prodej překladatelských práv v Evropě i mimo ni.

Navrhované činnosti seskupeny do ucelených pracovních balíčků (work packages). Každý pracovní balíček musí zahrnovat odpovídající seznam činností, výstupů, kritických rizik atd.

Jaké podmínky musí žadatelská společnost splnit?

Výzva podpoří přibližně 40 projektů realizovaných jedním subjektem nebo seskupením organizací. Každý projekt musí být založen na důkladné ediční a propagační strategii zahrnující soubor nejméně pěti způsobilých beletristických děl přeložených z/do způsobilých jazyků a musí obsahovat následující prvky:

 • pracovní balíček musí přispívat k rozmanitosti literatury v cílové zemi (nebo zemích) tím, že zahrne díla ze zemí, které jsou nedostatečně zastoupeny, zejména díla napsaná v méně používaných jazycích,
 • distribuční strategii zajišťující široký a snadný přístup k dílům pro širokou veřejnost,
 • propagační strategii přispívající k rozšíření a obnově publika,
 • projekt podpoří spolupráci mezi autory, překladateli, nakladateli, distributory, knihkupci, knihovnami, festivaly a literárními akcemi,
 • projekt přispěje ke zviditelnění překladatelů a bude respektovat zásadu spravedlivé odměny,
 • projekt se bude zabývat průřezovými tématy Kreativní Evropy (digitalní agenda) a prioritami Kreativní Evropy Kultury pro rok 2023 (inkluze a diverzita, rovnost žen a mužů a snižování dopadů na životní prostředí; část 1. Background v rámci aktuální výzvy) – v tomto ohledu by projekty měly:

– usnadnit přístup k evropskému kulturnímu obsahu všem skupinám obyvatel a typům publika, zejména profesionálům a dalším účastníkům se znevýhodněním (menší příležitosti související se zdravotním postižením či zdravotními problémy, ekonomické, sociální nebo zeměpisné překážky či kulturní rozdíly). Pozornost bude věnována zejména podpoře rovnosti žen a mužů, zejména ve smyslu hnací síly tvořivosti, hospodářského růstu a inovací; projekty musí usilovat o podporu rovnosti žen a mužů a obecně podporovat nediskriminaci. Všechny činnosti financované v rámci programu musí zahrnovat perspektivu rovnosti žen a mužů a přispívat k jejich rovnému postavení tak, aby naplňovali svůj plný potenciál a požívali stejných práv.

– přispívat k evropské Zelené dohodě, zejména tím, že budou vybízet ty, kteří ji realizují, k zavádění ekologicky udržitelnějších postupů, a tím přispívat k dosažení celkového cíle 30% podílu na výdajích rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti klimatu. Kultura může hrát důležitou roli v „ekologickém přechodu“ prostřednictvím zvyšování povědomí, vzdělávání, komunikace a sdílení znalostí a osvědčených postupů a má potenciál pro rozvoj inovativních způsobů řešení environmentálních výzev a pro minimalizaci dopadů na životní prostředí (např. udržitelná mobilita nebo úspory energie).

Zvláštní pozornost při přípravě žádostí si zaslouží zpráva Translators on the Cover, kterou vypracovala pracovní skupina Translation and Multilingualism složená z evropských odborníků v rámci tzv. otevřené metody koordinace (OMC).

Vzhledem k výjimečné situaci v Evropě budou podporovány projekty, jejichž cílem je poskytnout ukrajinským uprchlíkům a vysídleným osobám evropské nebo ukrajinské knihy v ukrajinském jazyce. V tomto ohledu budou způsobilé k podpoře tisk, distribuce a propagace evropských nebo ukrajinských beletristických děl v ukrajinštině. (Poznámka: Projekty by měly i nadále splňovat obecné podmínky způsobilosti a obsahovat alespoň pět překladů.)

Jaká je výše finanční podpory?

 • malé projekty (grant do 100 000 eur, min. 5 a max. 10 titulů)
 • střední projekty (grant do 200 000 eur, min. 11 a max. 20 titulů)
 • velké projekty (grant do 300 000 eur, 21 a více titulů)

Výše grantu může dosahovat max. 60 % celkového rozpočtu.

Projekty mohou trvat max. 36 měsíců.

Jak žádost podat?

Žádosti se nově podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.​

Více informací o portále FTOP a systému eGrants se dozvíte v záznamu semináře Jak podat žádost v programu Kreativní Evropa 2021–2027.

Kde najdu více informací?

Sledujte záznam webináře k výzvě, který jsme pořádali 19. ledna 2023 od 10:00 do 11:30. Více informací najdete zde.

Výzvu jsme představili také 10. prosince 2022 na Knihexu. Na záznam akce se můžete podívat zde.

Evropská komise uspořádala dne 15. prosince 2022 informační webinář k výzvě.

Zhlédnout můžete také webinář k výzvě, který uspořádala španělská národní kancelář a jehož hostkami byly Corinne Rigaud a Laura Serrao z Evropské komise. Sledujte jej zde.

Zajímavou inspirací může být publikace The Playbook of Literary Translation Projects, kterou vydala Evropská komise. Shrnuje všechny projekty podpořené v letech 2014-2020.