ZMINA: Rebuilding Projekty spolupráce (2. výzva)

O projektu

ZMINA: Rebuilding je projekt na podporu ukrajinských umělců a kulturních organizací pro tvorbu a prezentaci děl na Ukrajině a v zemích Kreativní Evropy. Pod vedením nadace IZOLYATSIA (Ukrajina) ve spolupráci s Malým Berlínem (Slovensko) a Trans Europe Halles (Švédsko) přinese čtyři otevřené grantové výzvy.

Cíl výzvy

Cílem výzvy je podpořit kulturní organizace, které spolupracují s partnery ze zemí Kreativní Evropy, včetně Ukrajiny, a předložit projekty spolupráce s vysokou viditelností. Projekty musí zvýšit prezentaci ukrajinské kultury v zahraničí a sdílet perspektivy v mezinárodním měřítku, zejména v oblasti reimaginace, reinventarizace a rekonstrukce komunit.

Tato mezinárodní spolupráce musí zviditelnit ukrajinské umělce a kulturní produkci v ostatních zemích Kreativní Evropy a zvýšit prestiž a znalosti ukrajinských kulturních a tvůrčích organizací v jiných zemích a zároveň přinést nové společné perspektivy do ukrajinského a evropského kulturního a tvůrčího sektoru.

Oprávnění žadatelé

Výzva k předkládání návrhů projektů mezinárodní spolupráce je otevřena pro spolupráci zahrnující alespoň jednu ukrajinskou organizaci a alespoň jednu organizaci z jiné země programu Kreativní Evropa:
Umělecké nebo kulturní organizace usazené na neokupovaných územích Ukrajiny nebo v exilu. Patří sem soukromé i veřejné organizace s výjimkou místních orgánů odpovědných za kulturu (např. kulturní oddělení místních úřadů).
Způsobilé jsou výše popsané organizace, které již byly podpořeny během první národní výzvy programu ZMINA: Rebuilding.
Umělecké nebo kulturní organizace registrované v jiné zemi programu Kreativní Evropa než na Ukrajině, umělecká vzdělávací zařízení (akademie, konzervatoře, umělecké katedry vysokých škol) se sídlem na neokupované Ukrajině nebo v jiné zemi programu Kreativní Evropa.
Způsobilá jsou všechna kulturní a kreativní odvětví (výtvarné umění, scénické umění, filmová tvorba, literatura, městské kulturní plánování atd.)

Jaké projekty lze podpořit

Program podpoří rozvoj a prezentaci projektů zobrazujících přechod od válečné k poválečné obnově na Ukrajině, budování vizí budoucnosti, demonstraci válečné odolnosti, budování rozhovorů, odborných znalostí a vědomostí o poválečné přestavbě a obnově.

Vybraní účastníci programu musí představit díla, která usnadňují, podporují nebo zprostředkovávají veřejnou diskusi na téma „přestavba“: identity, společenské normy, komunity, vztahy, společné vize a infrastruktura.

Tato mezinárodní spolupráce musí zviditelnit ukrajinské umělce a kulturní produkci v ostatních zemích Kreativní Evropy a zvýšit prestiž a znalosti ukrajinských kulturních a tvůrčích organizací v jiných zemích a zároveň přinést nové společné perspektivy do ukrajinského a evropského kulturního a tvůrčího sektoru.

Projekty by měly sblížit ukrajinský kulturní sektor s ostatními zeměmi Kreativní Evropy. Projekty by měly prezentovat práci ukrajinských organizací v ostatních zemích programu Kreativní Evropa a zajistit, aby byl přínos ukrajinských umělců, kulturních organizací a jejich produkce – spolu s jejich hodnotou pro společnost – dobře rozpoznán a pochopen aktéry kulturního a tvůrčího sektoru (včetně kurátorů, poskytovatelů finančních prostředků, kulturních institutů, rozhodovacích orgánů v oblasti kulturní politiky a vlivných osob) v celé Evropské unii.

Projekty mezinárodní spolupráce:

  • by měly být realizovány především mimo Ukrajinu, v jedné z dalších zemí Tvůrčí Evropy,
  • mohou být rozšířením stávajícího ukrajinského projektu,
  • musí aktivně spolupracovat s přesně definovanými komunitami,
  • musí zahrnovat rozhovory na téma „rekonstrukce“, které se konají na kulturních nebo jiných místech,
  • musí zahrnovat viditelnou zahajovací akci (vernisáž, premiéru, předpremiéru atd.).
  • může zahrnovat tvorbu, ale musí zahrnovat prezentaci, především mimo Ukrajinu,
  • prezentace musí být významná, musí oslovit široké publikum, a to buď přímo, nebo prostřednictvím médií, a pokud možno také přispět k ukrajinské „kulturní diplomacii“.

Rozpočet

Celkový rozpočet na první grantovou výzvu je 600 000 eur.

Maximální grant na jeden projekt činí 60 000 eur.

Předfinancování grantu činí 70 % poskytovaného grantu.

Kde najdu více informací

Detaily výzvy a žádost
Žadatelé si mohou přečíst podrobnosti k výzvě a předložit své žádosti prostřednictvím online platformy pro podávání žádostí.

Online info-session
Nadace IZOLYATSIA pořádá dne 13. února od 14 hodin středoevropského času (15 hodin kyjevského času) online prezentace programu ZMINA: Rebuilding international cooperation v angličtině.

Matchmaking session
Dne 27. února od 12 hodin  (SEČ) pořádá Nadace IZOLYATSIA společně s Malým Berlínem a Trans Europe Halles matchmaking session pro organizace ze zemí Kreativní Evropy, které se chtějí zúčastnit výzvy ZMINA: Rebuilding pro projekty mezinárodní spolupráce.

Během dvouměsíčního období otevřené výzvy bude tým programu ZMINA: Rebuilding poskytovat žadatelům podporu prostřednictvím e-mailu na adrese .

Žadatelé se mohou zapojit do týdenních ZOOM hovorů pro žadatele. K účasti je třeba se zaregistrovat prostřednictvím formuláře.