Active Public Space

Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya (vedoucí projektu, ES), Centre for Central European Architecture (CCEA) (CZ), Universität für angewandte Kunst Wien (AT)

Evropská města čelí v současnosti vážným problémům způsobeným demografickým vývojem a jeho dopadům na městskou aglomeraci. Dále se nabízí otázky týkající se životního prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu, zachování sociální soudržnosti či ochrany a rozvoje architektonického a kulturního dědictví. Projekt vznikl za cílem zvýšit potenciál architektury jakožto integrujícího a inovačního prvku při snaze o udržitelný městský rozvoj. Dalším cílem je podpora výměny znalostí a osvědčených postupů v používání inteligentních městských technologií pro transformaci veřejného prostoru. Zapojit více občanů do evropského městského udržitelného rozvoje či zvýšit povědomí veřejnosti o úloze architektury a městského plánování v této oblasti.

Příjemce grantu:
Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya (vedoucí projektu, ES), Centre for Central European Architecture (CCEA) (CZ), Universität für angewandte Kunst Wien (AT)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2015
Realizace projektu:
01. 09. 2015 – 01. 08. 2017
Web projektu:
Související podpořené projekty