ArtCoMe: Art & Contemporary Me. Artwork As a Medium Building European Identity

Muzeum umění Olomouc (vedoucí projektu, CZ), Galéria mesta Bratislavy (SK), Janus Pannonius Múzeum (HU), Międzynarodowe Centrum Kultury (PL)

ArtCoMe je mezinárodní projekt zaměřený na silnou a jedinečnou zkušenost jednotlivce s uměleckými díly. Tuto zkušenost primárně zprostředkovává společná tvůrčí činnost publika s odborníky v rámci putovní výstavy Rozlomená doba: Avantgardní umění ve střední Evropě. Současně se jedná o jednu část a perspektivu rozsáhlejšího projektu, který se soustřeďuje na sociální, politické a kulturní změny závěrečného desetiletí Rakouska-Uherska a prvního desetiletí jeho nástupnických států slavících v roce 2018 Evropský rok kulturního dědictví. Participující instituce si vytyčily následující cíle: přiblížit jednotlivci umění prostřednictvím tvorby intermediálních výstupů, a tím zvýšit jeho/její kreativní potenciál, představit mu/jí, jak lze smysluplně využívat nová média a sociální sítě, aby mohl/a lépe porozumět neustále se měnícímu evropskému prostředí, podnítit jedince k průzkumu vlastní kulturní identity v rámci evropského prostoru, a stimulovat tak mezikulturní dialog, představit hodnoty středoevropského umění jako celoevropsky sdílené kulturní dědictví, posílit mezinárodní spolupráci v kulturním a uměleckém sektoru a navýšit jeho kapacitu reagovat na globální výzvy. Projekt zahroval mezinárodní vzdělávací program pro studenty (ve věku 17 a 18 let) a jejich mentory, putovní výstavu, odbornou publikaci a národní vzdělávací programy. Na jeho počátku stojí mezinárodní setkání studentů a odborná konference, kde byla mezinárodně prezentována idea a cíle projektu. Jednotlivé reprízy výstav, studentská setkání a národní vzdělávací programy a sociální sítě pomohou narušit hranice mezi tzv. laickým a profesionálním uměním.

Příjemce grantu:
Muzeum umění Olomouc (vedoucí projektu, CZ), Galéria mesta Bratislavy (SK), Janus Pannonius Múzeum (HU), Międzynarodowe Centrum Kultury (PL)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
200 000 €
Rok získání grantu:
2018
Realizace projektu:
01. 06. 2018 - 01. 08. 2020
Web projektu:
https://artcome.eu/
Související podpořené projekty