Pokračování programu Kreativní Evropa 2021-2027

Program Kreativní Evropa v roce 2021 pokračuje v dalším sedmiletém období (2021-2027). I nadále zůstává samostatným programem, který bude rozčleněn do tří částí: MEDIA, Kultura a mezioborová část.

Program KE MEDIA bude pokračovat ve svých úspěšných aktivitách, jako je podpora vývoje audiovizuálních děl, distribuce a propagace audiovizuálních děl včetně jejich uvádění v kinech a na filmových festivalech. Nadále bude podporovat i vzdělávání profesionálů v oboru audiovize.

Předběžné informace k novému programu KE MEDIA
Výzvy k jednotlivým okruhům by měly být publikovány na konci května/začátku června (finální datum vyhlášení výzev je však závislé na přijetí Annual Work Programme – pracovního programu pro rok 2021.) V roce 2021 bude vzhledem k celkovému zpoždění ve schvalování programu pravděpodobně jen jedna uzávěrka i u okruhů, které obvykle mívají dvě uzávěrky ročně. Mezi publikací a uzávěrkou bude minimálně 6 týdnů – 2 měsíce na přípravu žádosti.

Výzvy na rok 2022 by měly být publikovány k obvyklému datu – tj. pozdní publikace výzev pro rok 2021 neposune (nebo jen minimálně) kalendář na rok 2022.

Rozpočet pro jednotlivé výzvy zatím není znám.

Kontinuální akce (festivaly, trhy, trainingy apod.), které se se budou konat před uzávěrkou výzvy, budou v r. 2021 výjimečně moci využít tzv. „super retroactivity clause“ – v případě, že budou vybrány pro podporu, budou náklady na projekt moci uplatnit zpětně.

Žádosti se budou nově podávat přes FTOP – Funding, Tender and Opportunities Portal – portál pro všechny programy spravované Evropskou komisí.
Všichni žadatelé musí mít, jak tomu bylo doposud, vytvořené PIC a EU login. PIC a EU login z předchozího období zůstávají v platnosti.

Podpora producentů
Podpora producentů bude pokračovat i nadále, ale v částečně pozměněném režimu.

Development – Single Projects – nadále již nebude možné podávat žádosti za jednu společnost. Žádosti se budou moci podávat jen jako co-development minimálně dvou společností ze dvou různých zemí. Nemusí to nutně být koprodukce, měla by stačit jen smlouva o co-developmentu. Žádosti budou hodnoceny podle úrovně spolupráce, která by neměla být jen formální.

Development – Slate Funding – zůstává beze změn, pouze se ruší automatické body pro malé země.

Development Mini Slate – novinka, určená pouze pro malé země (kam patří i ČR), pro soubory 2 – 3 projektů, nebude hodnocena tak přísně jako normální Slate Funding.

TV Programming – bude pokračovat, bude rozšířen i o on-line obsah. Partnerem může být kromě TV nově i VoD platforma.

Další podmínky (definice nezávislého producenta, předchozí dílo a jeho distribuce, začátek natáčení až za několik měsíců po podání žádosti apod.) zůstávají, ale jejich přesné znění zatím není známo. Rovněž zatím není známo, jaký rozpočet na jednotlivé okruhy a roky připadne.

Videohry
Podpora vývoje videoher je v novém programu zachována, navíc bude rozšířena o projekty VR a AR. Výzva se všemi podmínkami včetně výše rozpočtu by měla vyjít až v roce 2022.

Distribuce
Podpora distribuce by měla pokračovat bez větších změn v podobě, jako byla v posledním roce trvání předchozího programu (tedy Automatická podpora přímo distributorům a Selektivní podpora prostřednictvím sales agentů, pouze pod pozměněnými názvy).

Festivaly
Podpora aktivit jednotlivých festivalů bude od roku 2022 pokračovat pouze prostřednictvím sítí. Síť se skládá z koordinátora a několika festivalů, ty mohou být vytvořeny na různých základech, nejen žánrových (regionální, zaměřené na udržitelnost provozu, festivaly s určitými aktivitami). Nelze vytvářet sítě na národním základě (omezené na jednu zemi). Bližší podrobnosti (kritéria pro začlenění festivalu do sítě, velikost grantů apod.) zatím nejsou známy.

Ostatní okruhy zůstávají bez větších změn.

Novinkou bude seskupení stávajících okruhů financování do clusterů – CONTENT – BUSINESS – AUDIENCE, což by mělo umožnit větší flexibilitu programu. Cluster CONTENT bude obsahovat podporu producentů, pod cluster BUSINESS bude patřit např. automatická podpora distribuce nebo podpora trhů a vzdělávání, cluster AUDIENCE zahrne VoD, festivaly, kina nebo filmovou výchovu.
Priority, které se promítnou napříč celým programem, budou zaměřeny na spolupráci, udržitelnost či genderovou rovnost.

 

 

Všechny novinky