Nové výzvy pro kulturní a kreativní odvětví v programu Horizont

V rámci Klastru 2 programu Horizont Evropa – Kultura, kreativita a inkluzivní společnost byly zveřejněny výzvy určené pro kulturní a kreativní odvětví. Možnost předkládat projekty začne 20. ledna, uzávěrka bude 20. dubna 2022.

Cílem Klastru 2 je přispět ke všem politickým prioritám Evropské komise. Konkrétně by měl klastr napomoci k posílení demokracie a zapojení občanů, k ochraně a podpoře kulturního dědictví. Jeho cílem je také rychle reagovat na a spoluvytvářet společenské, ekonomické, technologické a kulturní změny. Zabývá se rovněž otázkami souvisejícími s dvojí ekologickou a digitální transformací a s oživením ekonomiky po pandemii COVID 19. Budoucí projekty by měly být zaměřeny na tři oblasti intervence odpovídající strategickému plánu programu Horizont Evropa (2021-2024):

 • Demokracie a veřejná správa
 • Kulturní dědictví
 • Sociální a ekonomické transformace

Očekává se, že všechna témata v rámci tohoto klastru budou zahrnovat společenské a humanitní vědy a genderový rozměr.

Podpora Kulturního dědictví

Bude se vztahovat na hmotné i nehmotné kulturní děditcví, kulturní a kreativní průmysly a umění. Aktivity v této oblasti lze rozdělit do tří částí: udržitelnost, digitální transformace, inovace. Klastr 2 bude podporovat projekty, které se podílí na:

 • snížení dopadů klimatické změny na kulturní dědictví
 • aktivitách New European Bauhaus
 • ochraně kulturních artefaktů z antropogenního hlediska
 • objasnění úlohy vnímání, které je formováno tradicemi a hodnotami, při utváření společnosti a politiky v 21. století
 • ochraně ohrožených evropských jazyků
 • videohrách a kultuře, které tvoří naší společnost
 • vytvoření férového a udržitelného evropského hudebního trhu
 • zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti evropského filmového průmyslu
 • uchování tradičních řemesel pro budoucnost
 • propagace kulturního dědictví a umění v jednotlivých státech i zahraničí

Pracovní program pro Klastr 2 je zveřejněn na stránkách Evropské komise.

Program infodne a záznam všech částí najdete zde. Doporučujeme zejména část věnovanou kulturnímu dědictví a kulturním a kreativním odvětvím: Culture, Creativity and Inclusive Society Info Day on 7 December 2021

Na následující den 8. prosince 2021 je plánováno partnerské setkání. Cílem tohoto online setkání je navázat spolupráci na přípravě výzkumných projektů. Zaregistrováno je přes 200 účastníků. Účast je zdarma, je potřeba se zaregistrovat a vyplnit profil organizace: Horizon Europe Cluster 2 Information Day & Brokerage event Call 2022

Všechny novinky