Program Kreativní Evropa na cestě k udržitelnosti – Greening Strategy

Nová studie Evropské komise “Greening the Creative Europe programme” uvádí kroky, které by měl program podniknout, aby byl šetrnější k životnímu prostředí, stal se celkově udržitelnějším a napomáhal dosažení cílů EU v boji proti změně klimatu.

Podle studie mohou kulturní a kreativní odvětví podpořit přechod k zelené ekonomice tím, že se budou chovat udržitelně a budou budovat environmentální povědomí. Současně bude samotný program Kreativní Evropa usilovat o uhlíkovou neutralitu, např. podporou udržitelných dopravních prostředků a propagací ekologicky odpovědného chování.

Studie obsahuje

  • pokyny pro žadatele a příjemce
  • doporučení pro monitorování a hodnocení ekologických aspektů návrhů projektů
  • osvědčené postupy, které podporují zvyšování povědomí o potřebě ekologického přístupu v kulturním a tvůrčím odvětví.

Studie zároveň dokumentuje pokrok v rámci předchozího programu Kreativní Evropa (2014-2020), pokud jde o projekty, které sledovaly cíle udržitelnosti.

Komise bude pracovat na rozvoji kapacit a znalostí v oblasti udržitelnosti na všech úrovních zapojených do provádění programu.

Doporučení jsou zveřejněna ve 3 dokumentech:

Průvodce správnou environmentální praxí
Poskytuje ucelený přehled osvědčených postupů šetrných k životnímu prostředí, které jsou doporučeny stávajícím i potenciálním příjemcům programu Kreativní Evropa při podávání žádostí a/nebo realizaci podpořených projektů.

Strategie programu Kreativní Evropa pro udržitelnost
Strategie identifikuje oblasti, v nichž je třeba přijmout opatření, a předkládá doporučení, co by se dalo prakticky udělat, aby byl program Kreativní Evropa v dohledné době udržitelný.

Monitorovací příručka programu Kreativní Evropa pro udržitelnost programu
Monitorovací průvodce navrhuje ukazatele udržitelnosti („zelené ukazatele“) pro měření pokroku programů a jejich příspívání k cílům evropské Zelené dohody („Green deal“) v období po roce 2027.

Více informací (EN) ' Studie Greening the Creative Europe Programme Strategy(EN) ' Good environmental practices guide for Creative Europe Programme (EN) ' Monitoring guide for Programme Greening (EN) ' Final Report (EN) '
Všechny novinky