Ostrovy (nejen uměleckého) soužití

Společnost Jindřicha Chalupeckého (CZ)

Posilování sociální a environmentální spravedlnosti v oblasti kulturních institucí – to je jedním z hlavních cílů mezinárodního projektu Ostrovy soužití, který na evropské úrovni iniciovala a vede Společnost Jindřicha Chalupeckého.

Společnost Jindřicha Chalupeckého se  jako platforma pro české porevoluční a současné umění v mezinárodním kontextu  do povědomí odborné i laické veřejnosti zapsala především Cenou Jindřicha Chalupeckého pro vizuální umělkyně a umělce do 35 let, kterou organizuje už od roku 1990. Pořádá také výstavy, programy pro veřejnost, rezidence pro umělce a kurátory i edukační a publikační projekty. Společnost nese jméno předního českého teoretika a kritika výtvarného umění Jindřicha Chalupeckého (1910-1990).

Projekt Ostrovy soužití (Islands of Kinship) buduje pod vedením SJCH platformu šesti evropských institucí současného umění s cílem rozvíjet jejich strategie sociální inkluze a ekologické udržitelnosti. A to jak v rámci realizace kulturních programů pro veřejnost, tak v rámci vnitřního fungování zapojených institucí. Těmi jsou kromě SJCH také Faculty of Things That Can’t Be Learnt (Skopje), Julius Koller Society (Bratislava), Latvian Centre for Contemporary Art (Riga), Frame Finland (Helsinky) a Temporary Gallery (Kolín nad Rýnem). Projekt potrvá od září 2022 do srpna roku 2024.

Název projektu odkazuje ke skutečnosti, že současnou uměleckou instituci můžeme chápat jako jakýsi ostrov, kde lze zkoušet a uplatňovat alternativní způsoby strukturování života a práce a realizovat ‚utopické‘ scénáře akcentující odpovědnost, vzájemnou péči, participaci, rozmanitost a spravedlnost. Kritické (umělecké) instituce jsou často označovány za ‚sociální spáry‘, simulátory alternativních způsobů sociálně-politické konfigurace. Prostřednictvím projektu Islands of Kinship propojujeme šest podobně smýšlejících organizací z různých částí Evropy, které díky své geografické poloze, programovému zaměření či jiným specifikům představují takovéto ostrůvky neortodoxních způsobů myšlení,“ říká Karina Kottová, ředitelka a kurátorka SJCH. „Podpora z programu Kreativní Evropa Kultura Zcela je pro náš projekt zásadní, bez ní bychom jej v tomto rozsahu nemohli realizovat,“ dodává.

Cílem projektu je na základě dlouhodobého sdílení zkušeností, myšlenek a zdrojů umožnit všem šesti partnerským organizacím prohloubit své dovednosti, znalosti a kapacity stát se udržitelnými a inkluzívními subjekty. Následně mají organizace také šířit a sdílet získané výsledky a poznatky. „Rádi bychom prostřednictvím tohoto projektu iniciovali mezinárodní diskusi, do které se spolu s námi zapojí umělci a umělkyně a další profesionálové v oblasti umění, další kulturní instituce, nevládní organizace cílící na posilování sociální a environmentální spravedlnosti, veřejné orgány a různé segmenty publika mimo rámec běžných příznivců umění,“ říká Karina Kottová.

foto: Natália Zajačiková

 

Projekt také posiluje nadnárodní tvorbu a cirkulaci uměleckých děl prostřednictvím podpory vzniku nových uměleckých děl, která budou prezentována v kontextu samostatných a skupinových výstav a veřejných programů realizovaných jednotlivými zapojenými institucemi.

Projekt jsme iniciovali se snahou o rozšíření naší již existující tematické linie s názvem Ostrovy: Možnosti soužití. Naším záměrem bylo iniciovat začátek platformy podobně smýšlejících organizací a iniciativ, kde bychom mohli obecně sdílet naše know-how a vzájemně se obohacovat, spolupracovat… Z toho vznikl projekt Islands of Kinship, se kterým jsme požádali o grant Kreativní Evropy v roce 2021. Na podzim roku 2022 již proběhlo společné setkání zástupkyň a zástupců všech zúčastněných organizací v Bratislavě. V příštím roce bude následovat sympozium týkající se dosavadní praxe participujících institucí na poli ekologické udržitelnosti a inkluzivity, setkání nově jmenovaných koordinátorek*rů, ale také série společných výstav, sympozií, manuálů, podpora vzniku nových uměleckých děl a dalších výstupů vedoucích k výsledné publikaci, která je plánovaná na rok 2024,“ uzavírá Karina Kottová.

Ostrovy soužití ' STORIES - PŘÍBĚHY PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ
Příjemce grantu:
Společnost Jindřicha Chalupeckého (CZ)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské projekty spolupráce
Rok získání grantu:
2021
Realizace projektu:
2021 - doposud
Web projektu:
Ostrovy soužití
Související vybrané projekty