Staňte se součástí programu Střed zájmu: Redefinice prostoru

Kancelář Kreativní Evropa ve spolupráci se Studiem ALTA hledá 12 inspirativních příkladů inovativního přístupu k prostoru, které budou představeny 27. května 2022 na mezinárodní konferenci Trans Europe Halles 93#.

For English scroll down.

Činnost všech kulturních organizací byla v posledních dvou letech výrazně ovlivněna nekončící covidovou pandemií a v posledních týdnech válkou, které se odehrává přímo v Evropě. Navíc každodenně pociťujeme důsledky klimatických změn, které se odráží i v naší práci. Jakým způsobem dokáží organizace nadále fungovat? Jak dokáží disponovat svými zdroji, ať už to je prostor, který obývají nebo tým, který připravuje každodenní program? Intenzivně vnímáme, že se nacházíme v momentu, kdy můžeme a chceme redefinovat prostor, ve kterém fungujeme, naše poslání, náš program i přístup k sobě samým.

Proto hledáme projekty, které jsou příkladem dobré praxe a dokáží odpovědět na následující otázky:

  • Jaké prostory bychom měli vytvářet, aby byly finančně udržitelné?
  • Jak vypadá prostor, který je ekologicky udržitelný?
  • Jak do vytváření programu zapojit místní komunity?
  • Jak můžeme lépe spolupracovat na finanční i personální rovině?
  • Jakou společenskou odpovědnost jako kulturní organizace máme?

STŘED ZÁJMU: REDEFINICE PROSTORU je součástí programu mezinárodní konference Trans Europe Halles 93#, kterou pořádá Studio Alta od 26. do 29. května 2022. Mezinárodní síť Trans Europe Halles (TEH) sdružuje kulturní organizace, které vznikly v nevyužívaných prostorách po celé Evropě. Téměř každá z nich znovu oživila nebo vytvořila nějaký prostor, který již plně nesloužil své původní funkci a nyní slouží široké veřejnosti, umělcům*kyním a kreativním lidem.

Hledáme přednostně zástupce*kyně české kulturní scény a zástupce*kyně členských organizací TEH.

Přihláška (v angličtině) zde.

Představované lokální i mezinárodní projekty budou vybrané z přihlášek ve spolupráci Kanceláře Kreativní Evropa a Studia ALTA, bude se jednat o 7 minutovou prezentaci v angličtině.

STŘED ZÁJMU: REDEFINICE PROSTORU se koná 27. května 2022 odpoledne ve Studiu ALTA (Západní křídlo Invalidovny, Sokolovská 136/24, Praha Karlín). Akce proběhne fyzicky (anglicky s tlumočením do češtiny) a bude zajištěn live stream.

Uzávěrka přihlášek je 22. dubna 2022.

Vybrané projekty budou kontaktovány na začátku května 2022.

Be Part of The Programme Focal Point: Redefining Space

The Creative Europe Desk Czechia in collaboration with Studio ALTA in Prague seeks for 12 inspiring examples of innovative approaches to space. Selected project will be presented in the International Conference Trans Europe Halles 93#.

Activities of all cultural organisations have been significantly affected in the past two years by the never-ending Covid pandemic and, in recent weeks, the war unfolding right here in Europe. Moreover, every day we can feel the effects of climate change which is reflected also in our work. How are organizations able to continue to function? How do they manage their resources, whether it is the space they inhabit or their teams that prepare a daily programme? We feel intensely that we are in a moment when we can and want to redefine the space in which we operate, our mission, our programme and our approach to ourselves.

Therefore, we seek projects that are examples of a good practice and can answer the following questions:

  • How should we create financially sustainable spaces?
  • What does an environmentally sustainable space look like?
  • How should we involve local communities in the design of a programme?
  • How can we work better together on a financial and personal level?
  • What social responsibility do we have as a cultural organisation?

FOCAL POINT: REDEFINING SPACE is part of the programme of the international conference Trans Europe Halles 93#, organized by Studio ALTA and taking place from 26 to 29 May 2022. The international network Trans Europe Halles (TEH) brings together cultural organisations that have emerged in abandoned spaces across Europe. Almost every one of them has revived or created a space that no longer fully served its original function and now benefits the general public, artists and creative people.

We are particularly interested in projects that represent the Czech cultural scene and the TEH member organisations.

Fill out application form here.

Local and international projects will be selected from the submissions in collaboration between the Creative Europe Desk Czechia and Studio ALTA. It will be a 7-minute presentation in English.

FOCAL POINT: REDEFINING SPACE will take place on 27 May afternoon at Studio ALTA (West Wing of Invalidovna, Sokolovská 136/24, Prague Karlín). The event will take place in person (in English with interpretation into Czech) and will also be livestreamed.

Submission deadline is 22 April 2022.

Selected projects will be contacted in early May 2022.

Přihláška / Application ' Studio ALTA CS ' Studio ALTA EN '
Všechny novinky