Střed zájmu: Redefinice prostoru

Kancelář Kreativní Evropa ve spolupráci se Studiem ALTA představí na mezinárodní konferenci Trans Europe Halles 93# dvanáct inspirativních příkladů inovativního přístupu k prostoru.

Činnost všech kulturních organizací byla v posledních dvou letech výrazně ovlivněna nekončící covidovou pandemií a v posledních týdnech válkou, která se odehrává přímo v Evropě. Navíc každodenně pociťujeme důsledky klimatických změn, které se odráží i v naší práci. Jakým způsobem dokáží organizace nadále fungovat? Jak dokáží disponovat svými zdroji, ať už to je prostor, který obývají, nebo tým, který připravuje každodenní program? Intenzivně vnímáme, že se nacházíme v momentu, kdy můžeme a chceme redefinovat prostor, ve kterém fungujeme, naše poslání, náš program i přístup k sobě samým.

Společně hledáme odpověď na tyto otázky:

  • Jaké prostory bychom měli vytvářet, aby byly finančně udržitelné?
  • Jak vypadá prostor, který je ekologicky udržitelný?
  • Jak do vytváření programu zapojit místní komunity?
  • Jak můžeme lépe spolupracovat na finanční i personální rovině?
  • Jakou společenskou odpovědnost jako kulturní organizace máme?

STŘED ZÁJMU: REDEFINICE PROSTORU je součástí programu mezinárodní konference Trans Europe Halles 93#, kterou pořádá Studio Alta od 26. do 29. května 2022. Mezinárodní síť Trans Europe Halles (TEH) sdružuje kulturní organizace, které vznikly v nevyužívaných prostorách po celé Evropě. Téměř každá z nich znovu oživila nebo vytvořila nějaký prostor, který již plně nesloužil své původní funkci a nyní slouží široké veřejnosti, umělcům*kyním a kreativním lidem. Podívejte se na kompletní program konference.

Již brzy oznámíme, které lokální i mezinárodní projekty budou představeny. Jejich výběr probíhá na základě přihlášek zaslaných v průběhu dubna. Každý z projektů bude mít příležitost se představit během sedmi minut v angličtině.

STŘED ZÁJMU: REDEFINICE PROSTORU se koná 27. května 2022 od 14:00 do 18:00 ve Studiu ALTA (Západní křídlo Invalidovny, Sokolovská 136/24, Praha Karlín).

Na fyzickou akci (anglicky s tlumočením do češtiny) si prosím zajistěte vstupenky, které jsou v prodeji do 15. května. Zajištěn bude také live stream, který bude možné sledovat zdarma.

Focal Point: Redefining Space

The Creative Europe Desk Czechia in collaboration with Studio ALTA in Prague will present 12 inspiring examples of innovative approaches to space at the Trans Europe Halles Conference 93#.

Activities of all cultural organisations have been significantly affected in the past two years by the never-ending Covid pandemic and, in recent weeks, the war unfolding right here in Europe. Moreover, every day we can feel the effects of climate change which is reflected also in our work. How are organizations able to continue to function? How do they manage their resources, whether it is the space they inhabit or their teams that prepare a daily programme? We feel intensely that we are in a moment when we can and want to redefine the space in which we operate, our mission, our programme and our approach to ourselves.

We want to answer the following questions:

  • How should we create financially sustainable spaces?
  • What does an environmentally sustainable space look like?
  • How should we involve local communities in the design of a programme?
  • How can we work better together on a financial and personal level?
  • What social responsibility do we have as a cultural organisation?

FOCAL POINT: REDEFINING SPACE is part of the programme of the international conference Trans Europe Halles 93#, organized by Studio ALTA and taking place from 26 to 29 May 2022. The international network Trans Europe Halles (TEH) brings together cultural organisations that have emerged in abandoned spaces across Europe. Almost every one of them has revived or created a space that no longer fully served its original function and now benefits the general public, artists and creative people. See the full conference programme.

We will soon announce which local and international projects will be presented. Their selection is based on submissions sent in during April. Each of the projects will have a 7-minute presentation in English.

FOCAL POINT: REDEFINING SPACE will take place on 27 May from 14:00 to 18:00 at Studio ALTA (West Wing of Invalidovna, Sokolovská 136/24, Prague Karlín).

The event will take place in person (in English with interpretation into Czech), tickets are available here and ticket sale closes 15 May. The session will also be livestreamed, you can watch it free of charge.