NEWS-Defending media freedom and pluralism

Pro koho je výzva určena?

Výzva je rozdělena do dvou témat (žádost se musí vztahovat k jednomu z nich):

1. Press and media councils and professional standards
– cílem výzvy je posílit pozici tiskových a mediálních rad v konvergovaném mediálním prostředí a pomoci při dalším rozvoji deontologických standardů. Konkrétně se jedná např. o vývoj a údržbu databáze; výměna příkladů dobré praxe; podpora nově ustanovených mediálních rad, školení pro novináře ad.

2. Rapid response mechanism
– cílem výzvy je poskytnutí praktické pomoci při ochraně ohrožených novinářů, včetně konkrétních nástrojů, jako je poradenství a právní podpora, poskytnutí přístřeší a logistické pomoci. Má umožnit novinářům pokračovat ve výkonu jejich profesionální činnosti. 

Jaké projekty mohou být podpořeny?

Finanční podpora je určena pro projekty věnující se jedné z následujících oblastí (očekává se, že bude podpořen jeden projekt v každé oblasti):

Téma 1: Press and media councils and professional standards

 • tiskové a mediální rady a profesní standardy: údržba a
  vývoj databáze
 • výměna příkladů dobré praxe
 • posílení celoevropské pracovní skupiny
 • podpora nových mediálních rad
 • školení pro novináře
 • spolupráce s mediálními regulátory
 • další výzkum novinářských standardů

Aktivity mohou zahrnovat: sběr a analýza dat, konference, semináře, vzdělávací aktivity, studie, analýzy, mapování, akce usnadňující vytváření sítí a koordinaci, sdílení dobré praxe a rozšiřování povědomí, finanční podpora třetím stranám

Téma 2: Rapid response mechanism (monitorování porušování svobody tisku a médií a poskytování praktické pomoci a ochrany ohroženým novinářům)

 • vytvoření a řízení celoevropského mechanismu rychlé reakce na podporu svobody médií a bezpečnosti novinářů, pokrývajícího všechny členské státy EU
 • poskytování právní a praktické podpory novinářům a dalším mediálním pracovníkům v nouzi
 • organizování misí pro obhajobu zájmů novinářů na místech, kde jsou ohroženi
 • sledování stavu svobody médií v členských státech EU a kandidátských zemích
 • organizování osvětových kampaní v oblasti svobody médií a bezpečnosti novinářů
 • zajištění komunikace a šíření informací o projektu
 • monitorování a vyhodnocení projektu

Aktivity mohou zahrnovat: projekty spolupráce, konference, semináře, vzdělávací aktivity, studie, analýzy, mapování, akce usnadňující vytváření sítí, sdílení dobré praxe a rozšiřování povědomí, tvorba a vylepšování digitálních nástrojů, právní a praktická pomoc novinářům, mise pro obhajobu zájmů novinářů, finanční podpora třetím stranám

Za jakých podmínek?

Žádost může podat konsorcium nejméně dvou žadatelů, splňujících následující podmínky:

 • minimálně 2 nezávislé subjekty ze 2 různých členských zemí programu Kreativní Evropa
 • žádost mohou podat neziskové organizace (soukromé nebo veřejné), mezinárodní organizace, vysoké školy, vzdělávací instituce, výzkumná centra

Délka projektu je 2 roky (24 měsíců)

Jaká je výše finanční podpory?

 • max. 90 % celkových uznatelných nákladů

Jaká jsou kritéria hodnocení?

 • relevance projektu a přínos jeho očekávaných výsledků vzhledem k cíli výzvy, včetně geografického pokrytí (pokrytí co nejvíce členských států)
 • efektivita a zdůvodnění navržené metodiky a organizace
  (včetně časového harmonogramu a monitoringu)
 • nákladová efektivita navrhované akce, zejména relevance a
  kvalita způsobů implementace a vynaložené zdroje vzhledem
  k předpokládaným cílům
 • dopad a šíření očekávaných výsledků

Jak žádost podat?

Žádosti se podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy (podání žádosti je zvlášť pro každé ze 2 témat výzvy, viz výše). Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.​