Innovation Lab 2023

Pro koho je výzva určena?

Podpora pro organizace z kulturních a kreativních odvětví, včetně audiovizuálního odvětví, pro vývoj a testování inovativních digitálních řešení, která mají mít dlouhodobý pozitivní vliv na tyto sektory. Cílem výzvy je usnadnit vytváření inovativních nástrojů, modelů a metod, které lze uplatnit v audiovizuálním odvětví a v dalších kulturních a kreativních odvětvích. Nová řešení by měla být mezi odvětvími snadno replikovatelná. Mají se zaměřovat na posílení konkurenceschopnosti, ekologizace, spolupráce, šíření, viditelnosti, dostupnosti, diverzity a diváckého dosahu napříč odvětvími.

Dva důležité prvky výzvy tedy jsou:

 • INOVACE – Vytvoření inovativního nástroje, řešení či modelu, který posílí konkurenceschopnost (ekologizaci, spolupráci…) evropského kulturního obsahu.
 • MEZIOBOROVÝ PŘÍSTUP – Zapojení audiovize a alespoň jednoho dalšího odvětví, které čelí stejným výzvám.

Výzva Innovation Lab je vyhlášena v rámci Mezioborové části programu Kreativní Evropa. Přihlásit se do ní tak mohou všechny subjekty z kreativních a kulturních odvětví včetně audiovize. O podporu může žádat jedna organizace nebo konsorcium alespoň 2 partnerů ze zemí účastnících se programu Kreativní Evropa.

Jaké projekty mohou být podpořeny?

TÉMATA A PRIORITY

Innovation Lab by měl:

(a) podporovat nové formy tvorby na pomezí mezi různými kulturními a kreativními odvětvími, například prostřednictvím experimentálních přístupů a využívání inovativních technologií;

(b) posilovat inovativní mezioborové přístupy a nástroje, které by měly pokud možno zahrnovat mnohojazyčný a sociální rozměr, aby se usnadnila jejich distribuce, propagace a monetizace a zajistil přístup ke kultuře a kulturním aktivitám včetně kulturního dědictví.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Důležitou podmínkou pro zapojení do výzvy je mezioborová spolupráce v rámci kreativních a kulturních odvětví, včetně audiovizuálního sektoru. Žádosti proto musí jednoznačně prokázat rozsah mezioborového přístupu, podmínky jeho realizace a očekávané přínosy pro zapojená odvětví.

Žádosti by měly předložit odpovídající strategie k zajištění udržitelnějšího a k životnímu prostředí ohleduplnějšího přístupu a k zajištění genderové vyváženosti, inkluze, rozmanitosti a reprezentativnosti.

V souvislosti s Novým evropským Bauhausem by měly projekty sdružovat aktéry z různých kulturních a kreativních odvětví, aby navrhovali a testovali inovativní řešení (např. nástroje, modely a metodiky), které povedou k vytváření estetických, udržitelných a inkluzivních míst, produktů a způsobů života a budou respektovat myšlenku cirkulární ekonomiky. Tato řešení by měla spojovat udržitelnost s inkluzí a estetikou, být replikovatelná v různých odvětvích a mít potenciál pro změny chování ve společnosti.

Projekty se mají soustředit především na:

 • nakládání s právy a monetizaci (včetně inovativních balíčků nabídek předplatného pro přístup k rozmanitému evropskému kulturnímu obsahu ze stávajících evropských platforem) a zároveň zajištění transparentního a spravedlivého odměňování tvůrců a umělců;
 • shromažďování a analýzu dat se zvláštním důrazem na předvídání tvorby obsahu a rozvoj publika (včetně inovativních meziodvětvových nástrojů pro zlepšení kvality služeb pro předplatitele a lepší zhodnocení evropského obsahu nabízeného evropskými online platformami);
 • podnikatelské nástroje zkoumající nové způsoby výroby, financování, distribuce nebo propagace, které umožňují nebo vylepšují nové technologie (AI, big data, blockchain, Metaverse, NFT atd.);
 • zlepšení znalostí, dovedností a využívání nových technologií odborníky z audiovizuálního a dalších kulturních a kreativních odvětví;
 • ekologizaci hodnotového řetězce (value chain) v kreativních a kulturních odvětvích a podporu mezioborových inovací pro udržitelnost, inkluzi a well-being v audiovizuálním a dalších kulturních a kreativních odvětvích, včetně činností, které přispívají k iniciativě Nový evropský Bauhaus.

Jaké podmínky musí žadatelská společnost splnit?

 • O podporu může žádat jedna organizace nebo konsorcium alespoň 2 partnerů ze zemí účastnících se programu Kreativní Evropa.
 • Konsorcium musí zastupovat několik kulturních a kreativních odvětví. Nezbytnou součástí je audiovizuální odvětví.
 • Výzva je určena širokému spektru organizací, které zahrnuje soukromé a veřejné subjekty, technologické společnosti a start-upy, audiovizuální, kulturní a kreativní organizace. Podporována bude účast business inkubátorů a akcelerátorů, které poskytnou prostor a čas pro formování kreativních nápadů.
 • Délka projektu je maximálně 2 roky (24 měsíců).

Jaká je výše finanční podpory?

Celkový rozpočet výzvy je 5 438 131 eur.

Maximální výše grantu není stanovena. Grant činí maximálně 60 % celkových uznatelných nákladů. Grant bude založen na základě skutečných nákladů.

Jaká jsou kritéria hodnocení?

 • relevance projektu vzhledem k novým potřebám trhu a k hledání řešení podporujících spolupráci a aplikovatelných napříč odvětvími, ke zlepšení konkurenceschopnosti evropského audiovizuálního a dalších kulturních/kreativních odvětví, ke zvýšení šíření, viditelnosti, dostupnosti, diváckého dosahu a diverzity evropského obsahu v digitálním věku a k přispění prostřednictvím transdisciplinárních inovací v oblasti udržitelnosti, inkluze a zdraví v rámci audiovizuálních a dalších kulturních a kreativních odvětví, včetně aktivit v rámci Nového evropského Bauhausu
 • evropská dimenze/potenciál projektu (původ obsahu, partnerství, přeshraniční/vícejazyčná dimenze, potenciál k expanzi)
 • strategie pro zajištění udržitelnosti a průmyslu respektujícího životní prostředí, strategie pro genderovou vyváženost, inkluzi, diverzitu a reprezentativnost v obsahu projektu nebo ve způsobu jeho provádění
 • adekvátní metodologie a strategie projektu (analýza trhu, povaha a načasování činností, cílová skupina, odvětví a teritoria, spolupráce mezi odvětvími, strategie a nástroje)
 • koherence obchodního modelu, uskutečnitelnost a nákladová efektivita
 • kvalita a zkušenosti organizačního týmu a/nebo konsorcia, rozdělení činností, rozhodovací proces a výměna zkušeností
 • přidaná hodnota partnerství
 • metodologie pro sběr, analýzu a šíření dat za účelem sdílení výsledků, garance transparentnosti projektu a výměny zkušeností
 • dopad projektu na hodnotový řetězec zapojených odvětví​

Jak žádost podat?

Žádosti se podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.​

Více informací o portále FTOP a systému eGrants se dozvíte v záznamu semináře Jak podat žádost v programu Kreativní Evropa 2021–2027.

Kde najdu více informací?

Více informací najdete na serveru FTOP nebo v dokumentu k výzvě.

Zúčastněte se Evropského pitchingu projektů v výzvě Innovation Lab 2023! Více informací v samostatné sekci níže.

Jak najít partnery pro projekt?

Existuje několik možností vyhledávání partnerů:

Evropský pitching projektů 2023 - inspirujte se a hledejte partnery

Síť kanceláří programu Kreativní Evropa uspořádala 2. března 2023 Evropský pitching projektů k výzvě.
 • Zhlédněte ZÁZNAM z evropského pitchingu.
 • Kontakty všech představených projektů najdete v KATALOGU z pitchingu.
 • V průběhu pitchingu umožnili zájemci o networking zveřejnění svých kontaktů. Pokud tedy hledáte partnery můžete konzultovat také tento ADRESÁŘ.