NEWS: Journalism Partnerships – Collaborations/Pluralism

Pro koho je výzva určena?

Výzva je rozdělena do dvou témat (žádost se musí vztahovat k jednomu z nich):

 1. Journalism Partnerships – Collaborations
  Cílem této části výzvy je podpořit udržitelnost a odolnost evropského mediálního odvětví a to zejména podporou mezinárodní spolupráce médií. Program má podpořit transformaci mediálního odvětví, přispět k rozvoji důvěryhodného zpravodajství a dovedností novinářů a dalších profesionálů ze zpravodajských médií. Tato část výzvy podporuje projekty zabývající se strukturálními a technologickými změnami, kterým mediální odvětví v současnosti čelí. Cílí na zkvalitňování standardů mediální produkce, obchodních modelů a profesní etiku v žurnalistice skrze podporu spolupráce, digitálních dovedností a přeshraniční a/nebo kolaborativní žurnalistiky.
 2. Journalism Partnerships – Pluralism
  Nezávislá média hrají zásadní roli v prosazování základních principů svobody médií a plurality. Tato část výzvy je zaměřena na poskytování kaskádových grantů (tzv. podporu třetích stran) a jejím cílem je podporovat zkušené organizace, které se věnují rozvoji a podpoře nezávislých zpravodajských médií, regionálních a komunitních médií, nezávislých a investigativních novinářů apod. Výzva je určena nejrůznějším organizacím, které působí v oblasti zpravodajských médií (např. mediální sdružení, nevládní a neziskové organizace, organizace občanské společnosti, veřejné organizace, mezinárodní organizace, univerzity, výzkumná centra, novinářské fondy, organizace zaměřené na vzdělávání profesionálů v oblasti žurnalistiky a médií apod.).

Jaké projekty mohou být podpořeny?

1. Journalism Partnerships – Collaborations
Finanční podpora je určena pro projekty věnující se jedné z následujících oblastí:

 • vývoj lepších modelů příjmů a managementu, nové přístupy k práci s publikem, budování komunit a marketingu, rozvíjení společných profesionálních/technických standardů, nové typy newsroomů, sítí nebo dalších modelů pro výměnu obsahu mezi evropskými médii, poskytování pomoci malým organizacím, testování  originálního zpravodajství a inovativních metod výroby a formátů, které zvyšují výměnu dobré praxe mezi novináři a optimalizují workflow pro novinářské žánry, které vyžadují více času a zdrojů
 • aktivity projektu mohou zahrnovat např. akce, online vzdělávací programy a workshopy pro novináře, výměnné programy, mentorské programy, mapování dobré praxe, vývoj technických standardů pro celé odvětví, výrobu praktických průvodců, vývoj a testování platforem a technických řešení pro výměnu námětů a dobré praxe, propagační aktivity a další aktivity napomáhající životaschopnosti odvětví s cílem zlepšit kvalitu a rozmanitost žurnalismu

2. Journalism Partnerships – Pluralism

 • finanční podpora je určena pro projekty zaměřené na podporu té části mediálního odvětví,  která má zvláštní význam pro demokracii a občanskou participaci a hraje významnou roli při posilování demokracie, utváření veřejné diskuse a má přínos pro své publikum a komunity (lokální a regionální média, nezávislí a investigativní novináři, organizace zaměřené na veřejnoprávní žurnalistiku/zprávy veřejného zájmu)
 • součástí projektu musí být ucelené schéma podpory pro výše uvedené odvětví a to formou financování/grantů (tzv. podpora třetích stran) s cílem zkvalitňovat jejich práci a zajistit její udržitelnost
 • aktivity projektů podpořených v rámci těchto grantů mohou zahrnovat např. produkci zpravodajství a jeho inovace, vývoj standardů řízení a redakčního dohledu, zlepšení distribuce a šíření zpráv, rozvoj a zapojení publika, vývoj a údržba technických nástrojů, školení na výše uvedená témata či právní poradenství

Za jakých podmínek?

1. Journalism Partnerships – Collaborations

 • žadatelem musí být konsorcium min. 3 partnerů ze  3 různých zemí účastnících se programu Kreativní Evropa
 • konsorcium může zahrnovat nezisková, veřejná a soukromá média (tištěná, online, rádio/podcast, TV) i další organizace působící v oblasti médií (asociace, NNO, novinářské fondy, vzdělávací organizace pro mediální profesionály)

2. Journalism Partnerships – Pluralism

 • žadatelem mohou být jednotlivé organizace nebo konsorcium min. 2 partnerů
 • žadateli mohou být organizace působící v mediálním odvětví (neziskové organizace, asociace médií, vzdělávací organizace, novinářské fondy apod.)
 • projekt musí poskytovat podporu minimálně ve 4 zemích Evropské unie, většina rozpočtu musí být utracena v Evropské unii

Jaká je výše finanční podpory?

1. Journalism Partnerships – Collaborations

 • max. 80 % celkových uznatelných nákladů
 • max. 2 000 000 EUR
 • délka projektu je 2 roky (24 měsíců)

2. Journalism Partnerships – Pluralism

 • max. 90 % celkových uznatelných nákladů
 • max. 3 000 000 EUR
 • délka projektu je 2 roky (24 měsíců)

Jaká jsou kritéria hodnocení?

 • relevance projektu vzhledem k cílům výzvy (evropská dimenze, počet a rozmanitost zapojených zemí a jazyků)
 • relevance a inovativnost navrhovaných aktivit na základě zmapování již existujících iniciativ, vzhledem k očekávaným výsledkům a dle potřeb cílového publika
 • strategie pro zajištění vyváženosti a inkluze
 • kvalita projektu a adekvátnost navržené metodologie
 • mechanismy k zajištění spolupráce, diverzity, nestrannosti a redakční nezávislosti
 • nákladová efektivita aktivit
 • zkušenosti organizačního týmu
 • efektivita týmu, rozdělení rolí a rozpočtu, koordinační mechanismy, systémy kontroly kvality
 • strategie pro výměnu zkušeností a dobré praxe
 • dopad projektu na místní, regionální, národní a/nebo evropské úrovni, a to i po skončení projektu

Jak žádost podat?

Žádosti se podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.​

Kde najdu více informací?

Plné znění výzvy v AJ na portále FTOP.

Agentura EACEA uspořádala k výzvě NEWS Journalism Partnerships 2024 online infosession. Záznam k dispozici níže.