NEWS – Media Literacy

Pro koho je výzva určena?

Podpora mezinárodních iniciativ v oblasti mediální gramotnosti/výchovy. O podporu může žádat konsorcium alespoň 3 partnerů ze 3 různých zemí účastnících se programu Kreativní Evropa.

Jaké projekty mohou být podpořeny?

Podpora je určena projektům zahrnujícím alespoň dvě z následujících oblastí činnosti:

 • aktivity, které umožní sdílet a rozšířit příklady dobré praxe z inovativních projektů mediální výchovy, do dalších jazyků a zemí
 • vývoj inovativních, interaktivních online nástrojů pro řešení výzev v online prostředí (včetně dezinformací)
 • vývoj materiálů a nástrojů, které by občanům umožnily získat kritický přístup k médiím a adekvátně reagovat na dezinformace
 • vývoj praktik mediální výchovy přizpůsobené měnícímu se mediálnímu prostředí (včetně manipulativních technik a mediální produkce založené na umělé inteligenci)

Jaké aktivity mohou projekty obsahovat?

 • vytváření a/nebo distribuce vícejazyčných materiálů (včetně interaktivního obsahu) pro zlepšení digitálních dovedností občanů, jejich porozumění mediálnímu prostředí a jejich odolnosti vůči dezinformacím
 • vytváření materiálů pro občany a lektory pro různé věkové nebo společenské cílové skupiny
 • vývoj inovativních řešení pro mediální výchovu vhodných pro budoucnost (projekt může zahrnovat prototypy, ale neměl by být zaměřen pouze na vývoj IT)
 • vzdělávací aktivity pro občany a učitele, včetně sdílení příkladů dobré praxe do dalších zemí a jazyků
 • organizace akcí pro veřejnost a/nebo workshopů s cílem zvýšit povědomí o tématu a sdílet příklady dobré praxe
 • komunitní aktivity zpřístupňující výše zmíněné nástroje a materiály

Za jakých podmínek?

 • žadatelem musí být konsorcium alespoň 3 partnerů ze 3 různých zemí účastnících se programu Kreativní Evropa
 • konsorcium může zahrnovat ziskové i neziskové organizace, veřejné instituce, mezinárodní organizace, univerzity a vzdělávací instituce, mediální organizace, výzkumné a technologické instituce a společnosti

Jaká je výše finanční podpory?

 • max. 70 % uznatelných nákladů
 • max. 500 000 EUR
 • délka projektu je 2 roky (24 měsíců)

Jaká jsou kritéria hodnocení?

 • relevance projektu vzhledem k cílům výzvy, včetně počtu zemí a jazyků zahrnutých do projektu
 • relevance navrhovaných aktivit vzhledem k očekávaným výsledkům a cílovým skupinám (na základě analýzy potřeb v oblasti a zmapování už existujících iniciativ)
 • strategie vyváženosti a inkluzivity
 • metodologie, výběr příkladů dobré praxe a nových nástrojů pro mediální výchovu
 • inovace, spolupráce, kreativita a diverzita
 • nákladová efektivita
 • zkušenosti členů týmu, rozdělení rolí a rozpočtu mezi partnery, koordinace
 • strategie pro výměnu zkušeností a rozšíření příkladů dobré praxe mezi co největší počet evropských občanů
 • dopad projektu na národní a/nebo evropské úrovni (i po jeho skončení)

Jak žádost podat?

Výzva bude otevřena k podávání žádostí 8. prosince 2022.

Žádosti se podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.​