Oběh evropských literárních děl 2024

Pro koho je výzva určena?

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) vydala v rámci programu Kreativní Evropa Kultura výzvu na podporu oběhu evropských literárních děl.

Jaké projekty mohou být podpořeny?

Vybrané projekty přispějí k následujícím cílům:

 • posílení nadnárodního oběhu a rozmanitosti evropských literárních děl,
 • podpoře překladů, vydání a propagace beletristických děl napsaných v méně používaných jazycích s cílem zvýšit jejich rozšíření na větší trhy v Evropě i mimo ni,
 • oslovení nového publika (především mladých) v rámci Evropy i mimo ni,
 • podpoře a zachování profese literárního překladatele, včetně zásad dobrých pracovních podmínek a spravedlivého odměňování,
 • posílení konkurenceschopnosti knižního odvětví podporou spolupráce v rámci knižního hodnotového řetězce (book value chain), především pokud jde o knihkupce a knihovny,
 • podpoře ukrajinské knižní kultury.

Jaké činnosti lze financovat?

V rámci výzvy budu podpořeny projekty zaměřené na překlad, vydání, distribuci a propagaci beletristických děl.

Navrhované činnosti musí být seskupeny do ucelených pracovních balíčků (work packages). Každý pracovní balíček musí zahrnovat odpovídající seznam činností, výstupů, kritických rizik atd.

Jaké podmínky musí žadatel splnit?

Výzva podpoří přibližně 40 projektů (5 mil. eur) realizovaných jedním subjektem nebo seskupením organizací. Každý projekt musí být založen na důkladné ediční a propagační strategii zahrnující soubor nejméně pěti způsobilých beletristických děl přeložených z/do způsobilých jazyků a musí obsahovat následující prvky:

 • pracovní balíček musí přispívat k rozmanitosti literatury v cílové zemi (nebo zemích) tím, že zahrne díla ze zemí, které jsou nedostatečně zastoupeny, zejména díla napsaná v méně používaných jazycích,
 • formát publikací a distribuční strategii, které zajistí široký a snadný přístup k dílům pro širokou veřejnost,
 • propagační strategii přispívající k rozvoji publika,
 • projekt podpoří spolupráci mezi hlavními účastníky knižního hodnotového řetězce
 • projekt přispěje ke zviditelnění překladatelů a bude respektovat zásadu spravedlivého odměňování,
 • projekt se bude zabývat průřezovými tématy Kreativní Evropy a prioritami Kreativní Evropy Kultury pro rok 2024 (inkluze a diverzita, rovnost žen a mužů a snižování dopadů na životní prostředí; část 1. Background v rámci aktuální výzvy) – v tomto ohledu by projekty měly:

– usnadnit přístup k evropskému kulturnímu a kreativnímu obsahu všem skupinám obyvatel a typům publika, zejména profesionálům a dalším účastníkům se znevýhodněním (menší příležitosti související se zdravotním postižením či zdravotními problémy včetně duševního zdraví, ekonomické, sociální nebo zeměpisné překážky či kulturní rozdíly) tak, aby podpořily společenskou odolnost, posílily sociální začlenění a umožnily mezikulturní dialog. Pozornost bude věnována zejména podpoře rovnosti žen a mužů (v souladu s unijní Strategií rovnosti žen a mužů 2020–2025, která čerpá inspiraci z Mainstreaming Toolkitu), zejména ve smyslu hnací síly tvořivosti, hospodářského růstu a inovací; projekty musí usilovat o podporu rovnosti žen a mužů a obecně podporovat nediskriminaci. Všechny činnosti financované v rámci programu musí zahrnovat perspektivu rovnosti žen a mužů a přispívat k jejich rovnému postavení tak, aby naplňovali svůj plný potenciál a požívali stejných práv.

– přispívat k evropské Zelené dohodě, zejména tím, že budou vybízet ty, kteří ji realizují, k zavádění ekologicky udržitelnějších (zelených) postupů, posilování synergií, vytváření kapacit a znalostí a šíření „zelených myšlenek“, a tím přispívat k dosažení celkového cíle 30% podílu na výdajích rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti klimatu. Kultura může hrát důležitou roli v „ekologickém přechodu“ prostřednictvím zvyšování povědomí, vzdělávání, komunikace a sdílení znalostí a osvědčených postupů a má potenciál pro rozvoj inovativních způsobů řešení environmentálních výzev a minimalizovat dopady na životní prostředí. Studie o ekologičtějším programu Kreativní Evropa (Greening of the Creative Europe Programme) zjistila, že odborné znalosti pro „zelenější“ kulturní a kreativní odvětví existují. Příjemci programu Kreativní Evropa by měli pomoci šířit a začlenit tyto znalosti do fungování kulturních a kreativních odvětví i mimo ně.

Zvláštní pozornost při přípravě žádostí si zaslouží zpráva Translators on the Cover, kterou vypracovala pracovní skupina Translation and Multilingualism složená z evropských odborníků v rámci tzv. otevřené metody koordinace (OMC).

Vzhledem k výjimečné situaci v Evropě budou podporovány projekty, jejichž cílem je poskytnout ukrajinským uprchlíkům a vysídleným osobám evropské nebo ukrajinské knihy v ukrajinském jazyce. V tomto ohledu budou způsobilé k podpoře tisk, distribuce a propagace evropských nebo ukrajinských beletristických děl v ukrajinštině. (Poznámka: Projekty by měly i nadále splňovat obecné podmínky způsobilosti a obsahovat alespoň pět překladů.)

Jaká je výše finanční podpory?

 • malé projekty (grant do 100 000 eur, min. 5 a max. 10 titulů)
 • střední projekty (grant do 200 000 eur, min. 11 a max. 20 titulů)
 • velké projekty (grant do 300 000 eur, 21 a více titulů)

Výše grantu může dosahovat max. 60 % celkového rozpočtu.

Projekty mohou trvat max. 36 měsíců.

Jak žádost podat?

Žádosti se nově podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.​

Více informací o portále FTOP a systému eGrants se dozvíte v záznamu semináře Jak podat žádost v programu Kreativní Evropa 2021–2027.

Kde najdu více informací?

Podrobné informace najdete na webu Evropské komise.

Na 21. 2. 2024 pro zájemce chystáme Seminář k výzvě Oběh evropských literárních děl. Více informací naleznete zde.

Následující den, 22. 2. 2024, se můžete připojit k online informační schůzce, kterou organizuje Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Více informací naleznete zde.

Rozhovor s hodnotitelkou žádostí Tarou Lennart si můžete poslechnout v angličtině (čas 1:32:00) ze záznamu webináře z dubna 2022.