Příprava žádostí na Projekty evropské spolupráce 2025 (program EU Kreativní Evropa)

Jaký je cíl výzvy?

Kancelář Kreativní Evropa Kultura vyhlašuje pilotní výzvu, která podpoří přípravu žádostí v rámci výzvy Projekty evropské spolupráce 2025 (program Evropské unie Kreativní Evropa). Tato pilotní výzva je určena pro české subjekty činné v oblasti kulturních a kreativních odvětví (KKO).

Cílem výzvy je zvýšit motivaci subjektů z KKO ke spolupráci s evropskými partnery a podpořit vznik evropské spolupráce. Výzva je určena na podporu zahraničního výjezdu a zvýšení kapacity organizací KKO v souvislosti s mezinárodní spoluprací a také k získání dovedností pro přípravu a realizaci komplexních mezinárodních projektů podpořených z programu Kreativní Evropa. Výzva je vyhlášena v rámci projektu podpořeného Národním plánem obnovy, komponenta 4.5. Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, Status umělce – Výzva č. 4/2023 – Mobilita III (projekt č. 0314000087).

Projekt se uskuteční u příležitosti 20letého výročí vstupu ČR do EU.

Pro koho je výzva určena?

  • Právní subjekt (nezisková/příspěvková organizace či podnikatelský subjekt) všech velikostí.
  • Žadatel musí být aktivní v oblasti KKO, tj. architektura, archivy, design (včetně módního designu), hmotné a nehmotné kulturní dědictví, festivaly, hudba, knihovny a muzea, literatura, scénická umění (divadlo, tanec a nový cirkus), umělecká řemesla a výtvarné umění.
  • Právní subjekt musí být registrovaný alespoň dva roky (k listopadu 2024).

Jaké činnosti výzva podporuje?

  • Přípravu komplexní grantové žádosti související se strategickým plánováním kulturní organizace.
  • Navázání nebo rozšíření spolupráce s partnery ze zemí EU.
  • Výjezd do zahraničí za účelem přípravy žádosti a networkingu.
  • Zvyšování povědomí o evropských hodnotách a průřezových tématech.

Jaká je výše finanční podpory?

  • Podpořeno bude 12 projektů, každý paušální částkou 45 000 Kč.
  • Podpora bude udělena na základě příkazní smlouvy s Institutem umění – Divadelním ústavem (IDU) a bude vyplacena po realizaci akce na základě fakturace a dodání závěrečné zprávy, příp. splnění dalších smluvních podmínek.
  • Podle podmínek poskytnuté podpory je DPH neuznatelným nákladem. S ohledem na poskytnuté podpory poskytne příjemce podpory IDU příspěvek ve výši fakturované DPH. IDU je oprávněn započíst příspěvek na DPH na vzájemné závazky a pohledávky. IDU je oprávněn započíst vzájemné závazky a pohledávky i bez souhlasu příjemce.

Jak podat žádost?

Žádost se podává nejpozději v den uzávěrky prostřednictvím elektronického systému MIS, do kterého je třeba se zaregistrovat (https://mis.idu.cz). Doporučujeme žadatelům, aby si pečlivě přečetli podmínky Výzvy na Projekty evropské spolupráce v předchozím roce (odkazy viz níže). Povinnou součástí žádosti je zakládací listina organizace.

Jaké jsou podmínky výzvy?

  • Žadatel musí vykonat zahraniční cestu za účelem networkingu a přípravy žádosti.
  • Žadatel musí do projektu zapojit minimálně tři aktéry ze zemí EU.
  • Žadatel musí předložit závěrečnou zprávu do 30. 11. 2024.
  • Žadatel nepředkládá finanční zprávu.
  • Žadatel není povinen předložit žádost do programu Kreativní Evropa.

Jaká jsou hodnoticí kritéria?

Žádosti budou posuzovány na základě kvality předloženého záměru projektu a evropské spolupráce, plánu zpracování žádosti z hlediska obsahového, navrženého partnerství (nemusí být konkrétní) a harmonogramu příprav. Bude také přihlédnuto k oborové rozmanitosti a rovnoměrnému geografickému rozložení, jako i k podpoře prvožadatelů.

Žádosti posoudí pětičlenná výběrová komise složená ze zástupců a zástupkyň Kanceláře Kreativní Evropa, Ministerstva kultury a nezávislých expertů a expertek.

Základní harmonogram

  • Zveřejnění výzvy: 18. 3. 2024.
  • Uzávěrka příjmu žádostí: 15. 5. 2024.
  • Vyhlášení výsledků: 31. 5. 2024.
  • Předložení závěrečné zprávy: 30. 11. 2024.

Kde najdu více informací?

Podpora žadatelům:
Informace k výzvě Projekty evropské spolupráce 2024 (poslední vyhlášená výzva, podmínky pro rok 2025 budou téměř totožné):