Projekty evropské spolupráce 2024

Pro koho je výzva určena?

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) vydala v rámci programu Kreativní Evropa – Kultura dvě výzvy na podporu projektů evropské spolupráce. Tyto výzvy se vyhlašují jednou ročně.

Jednotlivé výzvy jsou zaměřeny na malé a střední  projekty spolupráce. Předpokládá se, že velké projekty budou opět otevřeny v roce 2025. 

Výzvy podpoří projekty, do nichž se zapojí široká škála subjektů působících v různých kulturních a kreativních odvětvích a které budou realizovat široké spektrum činností a iniciativ. Výzvy jsou zakotveny v průřezových tématech (začleňování a rozmanitost, zejména genderová vyváženost a ekologizace Kreativní Evropy). Projekty evropské spolupráce mají rovněž přispět k realizaci vznikajících iniciativ Evropské unie, jako je například Nový evropský Bauhaus.

Projekty evropské spolupráce podpoří kooperaci mezi organizacemi působícími v oblasti kultury, zvýší evropský rozměr tvorby a šíření evropského uměleckého obsahu a podpoří rozvoj, experimentování, šíření nebo uplatňování nových a inovativních postupů. 

Projekty evropské spolupráce jsou otevřeny všem kulturním a kreativním odvětvím. Avšak vzhledem k tomu, že tato akce je zaměřena na plnění cílů části programu Kultura, nejsou v jejím rámci financovány projekty, do nichž jsou zapojeny výhradně organizace z audiovizuálního odvětví, a projekty s výhradně audiovizuálním obsahem.

Výzva je otevřena pro subjekty, které jsou zaregistrovány v jedné ze zemí Kreativní Evropy.

Jaké jsou cíle a priority výzvy?

Očekává se, že návrhy budou mít jasný rozměr přeshraniční spolupráce, neboť ta je jádrem projektů evropské spolupráce.

Podpořeny budou projekty, které přispějí k jednomu z následujících cílů: 

 • Cíl 1 – Nadnárodní tvorba a oběh: posílení nadnárodní tvorby a oběhu evropských děl a umělců; 
 • Cíl 2 – Inovace: posílení schopnosti evropských kulturních a kreativních odvětví rozvíjet talenty, inovovat, prosperovat a vytvářet pracovní místa a růst. 
TÉMATA A PRIORITY 

Kromě toho projekty musí být zaměřeny alespoň jednou (a nejvýše dvěma) z následujících priorit: 

 1. Publikum: zvýšení přístupu ke kultuře a zejména k obsahu ze zahraničí, jakož i účasti na ní pro všechny typy publika;
 2. Sociální začlenění: podpora odolnosti společnosti včetně důležité úlohy kultury pro zdraví a pohodu (zejména duševní zdraví), a posílení sociálního začlenění prostřednictvím kultury, zejména osob se zdravotním postižením, příslušníků menšin a osob patřících k sociálně marginalizovaným skupinám, jakož i mezikulturní dialog;
 3. Udržitelnostspoluvytvářet, zavádět a šířit postupy šetrné k životnímu prostředí, jakož i zvyšovat povědomí o udržitelném rozvoji prostřednictvím kulturních aktivit v souladu s Evropskou zelenou dohodou a Novým evropským Bauhausem;
 4. Digitální transformace: pomoci evropským kulturním a kreativním odvětvím uskutečnit či urychlit jejich přechod na digitální technologie a využívat příležitosti a řešit výzvy, které přináší umělá inteligence a další nové technologie (např. generativní umělá inteligence, big data, virtuální světy, blockchain, NFT atd.);
 5. Mezinárodní rozměr: budování kapacit v rámci evropských kulturních a kreativních odvětví, včetně organizací a mikroorganizací na místní úrovni, aby byly aktivní na nadnárodní úrovni (v Evropě i mimo ni) a přispívaly k rozvoji mezinárodních kulturních vztahů a unijní globální strategie pro mezinárodní vztahy prostřednictvím kultury;
 6. Roční priorita – Podpora ukrajinských kulturních a kreativních odvětví: Cílem této priority je nabídnout adekvátní reakci na důsledky útočné války na Ukrajině, která má ničivé dopady na ukrajinské kulturní dědictví, kulturní organizace i umělce, kteří nemohou působit a oslovovat své národní i mezinárodní publikum. Projekty zaměřené na tuto prioritu by měly zaměřit své úsilí na podporu ukrajinských kulturních organizací a profesionálů (včetně umělců), aby jim umožnily pokračovat v tvorbě a prezentaci ukrajinské kultury a/nebo připravit poválečnou obnovu.

Žádosti musí zahrnovat strategii a popis způsobu, jakým plánují žadatelé realizovat vybranou prioritu/y.  Rozsah, v jakém jsou vybrané priority projektem řešeny, bude posuzován v rámci kritéria pro udělení grantu Relevance. 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

Návrhy projektů musí zohlednit průřezová témata inkluze, rozmanitosti, gendernvé rovnosti a životního prostředí a boje proti změnám klimatu. 

Ve formuláři žádosti by měla být uvedena strategie, jak jsou průřezová témata v projektu řešena. Rozsah, v jakém jsou tyto otázky v projektu řešeny, bude posuzován v rámci kritéria pro udělení grantu Relevance. 

Pokud přemýšlíte, jak nejlépe zapojit průřezová témata do vašeho projektu, můžete se inspirovat v publikaci Creative Europe 2014–2020, gender equality, European Green Deal, digitization, kterou vydala Evropská komise.

Jaká je výše finanční podpory?

 • Malé projekty spolupráce: nejméně tři partneři z nejméně tří účastnických zemí, grant max. 80 % oprávněných nákladů nebo max. 200 000 eur
 • Střední projekty spolupráce: nejméně pět partnerů z nejméně pěti účastnických zemí, grant max. 70 % oprávněných nákladů nebo max. 1 000 000 eur

Doba trvání projektů: max. 48 měsíců.

Celkový rozpočet je 69 730 025 eur a bude podpořeno přibližně 130 projektů.

Jak podat žádost?

Žádost se podává online prostřednictvím portálu Funding & Tender Opportunities v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné ji podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Při podávání žádosti je třeba projít dvěma kroky:

 • Vytvořit si uživatelský účet a zaregistrovat vaši společnost. Tím získáte číslo PIC (Participant Identification Code). Pokud již číslo PIC máte, zůstává i nadále v platnosti.​
 • Podat žádost a vyplnit postupně všechny čtyři části:
  část A (administrativní informace),
  část B (samotný obsah žádosti, nahrává se prostřednictvím formuláře),
  část C (doplňující informace) a přílohy (ve formátu PDF).

Po podání žádosti obdržíte potvrzující e-mail.

Máte-li dotaz k podávání žádosti, můžete využít online manuál nebo stránku FAQ.

Více informací o portále FTOP a systému eGrants se dozvíte v záznamu našeho webináře Jak podat žádost v programu Kreativní Evropa 2021–2027.

Jak najít partnery pro projekt?

Existují tři možnosti vyhledávání partnerů:

Časté otázky

Jak svoji organizaci zapojit do mezinárodní scény?

Doporučujeme propojit se s mezinárodní oborovou síť či platformu, která pořádá networkingová setkání, a začít budovat kontakty (zde seznam všech podpořených evropských sítí). Důležité je se na případné partnery obrátit včas a ověřit si, že se s partnery dobře spolupracuje. S hledáním zahraničních partnerů vám může pomoct i naše kancelář, více informací najdete v sekci „Jak najít partnery pro projekt?“

Co je na přípravě projektu nejkomplikovanější?

 • V případě partnerské role může být problém nedostatečná srozumitelnost a nejednoznačnost ze strany koordinátora či dalších partnerů.
 • V roli koordinátora může být složité se přizpůsobit stylu žádosti – očekává se přesný popis, jazyk je odlišný např. od stylu uměleckých odvětví. Také je třeba rozpracovat rozpočet pro všechny partnery. Koordinátor jednoznačně odvádí největší kus práce.
 • V obou případech je třeba zajistit dostatečnou kapacitu na realizaci projektu. Nepodceňte množství práce a sežeňte si projektového manažera.

Kdy můžeme s projektem začít a jaká je maximální délka projektu?

Projekt musí začít v roce 2024, s aktivitami doporučujeme začínat až v říjnu či v listopadu. Aktivity projektu musí být zahájeny po podpisu smlouvy. Lze sice požádat Evropskou komisi o výjimku, ale je lepší se toho vyvarovat. Maximální délka projektu je 48 měsíců.

Mohou o grant žádat komerční subjekty?

Ano, mohou žádat komerční i nekomerční subjekty, samotný projekt ale nesmí vytvářet zisk.

Jak se prokazuje zapojení organizace v odvětví kultury?

Dokazuje se popisem aktivit, které organizace v minulosti vedla nebo se jich účastnila. Tyto aktivity lze popsat v části žádosti věnované historii organizace.

Nakolik si máme dělat starosti s ověřením „operational capacity“ – musí mít např. organizace nějaký počet zaměstnanců apod.?

Organizační kapacita spadá do hodnotících kritérií. Je třeba doložit, že organizace má dostatečnou zkušenost a  jak zajistit realizaci projektu. Na tuto činnost můžete využít i externisty, není nutné mít kolegy v zaměstnaneckém poměru.

Jak se liší výzvy Projekty evropské spolupráce, Evropské platformy a Evropské sítě?

Pokud jste členem sítě, nejste příjemcem konkrétní sumy. Jste součástí sítě a můžete využívat její strukturu, know-how.

Platformy jsou zaměřeny na podporu mobility začínajících umělců. Jsou to také velké mezinárodní struktury, které se skládají z žadatele a členů, kteří mohou získat podporu do výše 60 000 eur ročně (částka není aktualizovaná pro výzvu 2024).

V případě projektů spolupráce se stáváte žadatelem nebo partnerem a projekt závisí více na vás. Lze vyvíjet nejrůznější aktivity.

Jak velké změny projektu budou vyžadovat dodatek smlouvy – např. když budeme nuceni změnit nějakého dodavatele, tak hned bude nutný dodatek?

Záleží na povaze změny. U drobných změn není třeba žádat o dodatek. Zásadní je v tomto případě konzultace s přiděleným úředníkem, který bude mít váš projekt na starosti. 

Jak je to s nutnou délkou existence žadatele? Když jako fyzická osoba např. 3 roky rozvíjím projekt, nyní založím k jeho pokračování s.r.o. či z. s., můžeme žádat hned následně, nebo až po nějakém čase?

Žadatel o grant musí splnit kritérium minimální dvouleté existence subjektu, který o grant žádá. Pokud změníte právní subjektivitu, musíte počkat opět dva roky. Pokud chcete být partnerem, tak toto kritérium neplatí.

Pokud bychom chtěli žádat o grant na pokračování podpořeného projektu, je to možné?

Kreativní Evropa nepodporuje kontinuální projekty. Můžete požádat o projekt, který je rozšířený, řešíte jiné téma, začnete spolupracovat s partnery z jiných regionů.

Náklady, které uvedeme pro účely stanovení paušální částky, musí odpovídat stejným kritériím pro způsobilost, jako když se proplácejí konkrétní náklady?

Ano, přesně tak. Předkládáte rozpočet složený pouze ze způsobilých nákladů.

Kde najdu více informací?

Podrobné informace najdete:  

Žadatelům poskytujeme také zdarma osobní konzultace. 

Dne 16.11. proběhne webinář Projekty spolupráce a další výzvy 2024, kde představíme tuto výzvu. Bude i prostor pro vaše otázky.

Vážní zájemci o grant se do 20. listopadu 2023 mohou přihlásit do intenzivního kurzu pro žadatele, který proběhne ve dnech 27.11. a 4.12. 2023 a jehož obsahem bude rozpracování konkrétního záměru projektu.

Pokud přemýšlíte, jak nejlépe zapojit průřezová témata do vašeho projektu, můžete se inspirovat v publikaci Creative Europe 2014–2020, gender equality, European Green Deal, digitization, kterou vydala Evropská komise.

Statistika žádostí ke dni uzávěrky

Do výzvy se přihlásilo celkem 963 projektů, tedy o 15,8 % více oproti předchozímu roku. Zhruba čtvrtinu z nich tvoří upravené žádosti, které neuspěly v předchozí výzvě.

Návrhy předložili koordinátoři ze 44 zemí, největší podíl tvořili žadatelé z Itálie, Španělska, Německa a Francie. Z České republiky podalo žádost 20 organizací v roli vedoucího projektu a v 70 případech byla česká organizace v roli partnera.

Nejčastěji žádají o podporu organizace z oblasti hudby, kulturního dědictví, umění ve veřejném prostoru, vizuálního umění, divadla a digitálního umění.