Projekty evropské spolupráce 2023

Pro koho je výzva určena?

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) vydala v rámci programu Kreativní Evropa – Kultura tři výzvy na podporu projektů evropské spolupráce. Tyto výzvy se vyhlašují jednou ročně.

Jednotlivé výzvy jsou zaměřeny na malé, střední a velké projekty spolupráce

Výzvy podpoří projekty, do nichž se zapojí široká škála subjektů působících v různých kulturních a kreativních odvětvích a které budou realizovat široké spektrum činností a iniciativ. Výzvy jsou zakotveny v průřezových tématech (inkluze, snížení dopadu na životní prostředí, rovnost pohlaví). Projekty evropské spolupráce mají rovněž přispět k realizaci vznikajících iniciativ Evropské unie, jako je například Nový evropský Bauhaus.

Projekty evropské spolupráce podpoří kooperaci mezi organizacemi působícími v oblasti kultury, zvýší evropský rozměr tvorby a šíření evropského uměleckého obsahu a podpoří rozvoj, experimentování, šíření nebo uplatňování nových a inovativních postupů. 

Projekty evropské spolupráce jsou otevřeny všem kulturním a kreativním odvětvím. Avšak vzhledem k tomu, že tato akce je zaměřena na plnění cílů části programu Kultura, nejsou v jejím rámci financovány projekty, do nichž jsou zapojeny výhradně organizace z audiovizuálního odvětví, a projekty s výhradně audiovizuálním obsahem.

V roce 2023 bude část Kultura v rámci programu Kreativní Evropa nadále zakotvena v oblasti rozvoje politik a politické spolupráce EU v oblasti kultury, zejména v souladu s cíli Nové evropské agendy pro kulturu z roku 2018 a Pracovního plánu pro kulturu na období po roce 2022.

Jaké jsou cíle a priority výzvy?

PODPOŘENY BUDOU PROJEKTY, KTERÉ PŘISPÍVAJÍ K TĚMTO CÍLŮM: 

 • Cíl 1 – Nadnárodní tvorba a oběh: posílení nadnárodní tvorby a oběhu evropských děl a umělců; 
 • Cíl 2 – Inovace: posílení schopnosti evropských kulturních a kreativních odvětví rozvíjet talenty, inovovat, prosperovat a vytvářet pracovní místa a růst. 

TÉMATA A PRIORITY 

Kromě toho se projekty musí zabývat alespoň jednou (a nejvýše dvěma) z následujících priorit: 

 1. Publikum: zvýšení přístupu ke kultuře a účasti na ní, jakož i zapojení a rozvoj publika jak ve fyzické, tak v digitální podobě;
 2. Sociální inkluze: podpora odolnosti společnosti a posílení sociálního začlenění v kultuře/prostřednictvím kultury, zejména u osob se zdravotním postižením, příslušníků menšin a osob patřících k sociálně marginalizovaným skupinám, jakož i mezikulturní dialog;
 3. Udržitelnost: přispět k Zelené dohodě pro Evropu (Green Deal) a k Novému evropskému Bauhausu podporou evropských kulturních a kreativních odvětví, aby spoluvytvářela, přijímala a šířila postupy šetrnější k životnímu prostředí a aby prostřednictvím svých kulturních aktivit zvyšovala povědomí o udržitelném rozvoji;
 4. Digitalizace: pomoci evropským kulturním a kreativním odvětvím urychlit jejich přechod na digitální technologie mj. v reakci na pandemii covid-19;
 5. Mezinárodní rozměr: budování kapacit v rámci evropských kulturních a kreativních odvětví, včetně organizací na místní úrovni a mikroorganizací, aby byly aktivní na mezinárodní úrovni (v Evropě i mimo ni);

Oborové zaměření
Projekty z oblasti kulturního dědictví, hudby, literatury a vydávání knih, architektury, módy a designu a udržitelného kulturního cestovního ruchu se mohou zaměřit buď na jednu z výše uvedených priorit (priority 1 až 5), nebo na následující specifické oborové priority. Tyto priority vycházejí z politických dialogů a
konzultací se zúčastněnými stranami, jako je iniciativa Music Moves Europe, ze zkušeností z Evropského roku kulturního dědictví 2018 a reagují na společné potřeby v těch kulturních a tvůrčích odvětvích, jejichž specifické výzvy vyžadují
cílenější přístup. Projektům realizujícím specifické oborové priority bude přiděleno 20 % rozpočtu výzvy.

Do specifických oborových priorit patří budování kapacit a vzdělávací činnosti (a další činnosti zaměřené na rozvoj dovedností, jako jsou mentoring, peer learning, networking atd.) vhodné pro výše uvedené oblasti. Cílem této priority je podpořit talenty a posílit podnikatelský a profesní rozvoj umělců a profesionálů z daných oblastí, aby se přizpůsobili novým tvůrčím procesům, business modelům, vývoji trhu a tendencím digitální a zelené proměny. Zvláštní důraz bude kladen na získávání dovedností a znalostí v těchto oblastech:

 • podnikání a profesní rozvoj (např. rozvoj publika, marketing, propagace, distribuce, monetizace, samostatné podnikání, vyjednávání o smlouvách a odměnách atd.),
 • digitalizace (3D, umělá inteligence, big data, blockchain, metaverzum, NFT atd.),
 • ekologizace hodnotového řetězce a udržitelné obchodní modely.

Projekty z ostatních odvětví se mohou zabývat pouze výše uvedenými prioritami (priority 1 až 5).

Žádosti musí zahrnovat strategii a popis způsobu, jakým plánují žadatelé realizovat vybranou prioritu/y. Žadatelé si mohou vybrat maximálně dvě z těchto priorit. Mělo by se jednat o nejvýznamnější priority, jimiž se projekt zabývá. Rozsah, v jakém jsou vybrané priority projektem řešeny, bude posuzován v rámci kritéria pro udělení grantu Relevance. 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

Návrhy projektů musí zohlednit průřezová témata inkluze, rozmanitosti, rovnosti žen a mužů a životního prostředí a boje proti změnám klimatu. 

Ve formuláři žádosti by měla být uvedena strategie, jak jsou průřezová témata v projektu řešena. Rozsah, v jakém jsou tyto otázky v projektu řešeny, bude posuzován v rámci kritéria pro udělení grantu Relevance. 

Pokud přemýšlíte, jak nejlépe zapojit průřezová témata do vašeho projektu, můžete se inspirovat v publikaci Creative Europe 2014–2020, gender equality, European Green Deal, digitization, kterou vydala Evropská komise.

Jaká je výše finanční podpory?

 • Malé projekty spolupráce: nejméně tři partneři z nejméně tří účastnických zemí, grant max. 80 % oprávněných nákladů nebo max. 200 000 eur
 • Střední projekty spolupráce: nejméně pět partnerů z nejméně pěti účastnických zemí, grant max. 70 % oprávněných nákladů nebo max. 1 000 000 eur
 • Velké projekty spolupráce: nejméně deset partnerů z nejméně deseti účastnických zemí, grant max. 60 % oprávněných nákladů nebo max. 2 000 000 eur

Doba trvání projektů: max. 48 měsíců.

Celkový rozpočet je 60 076 809 eur a bude podpořeno přibližně 130 projektů.

 • Rozpočet pro malé projekty spolupráce je 21 026 883 eur.
 • Rozpočet pro střední projekty spolupráce je 21 026 883 eur.
 • Rozpočet pro velké projekty spolupráce je 18 023 043 eur.

Jak podat žádost?

Žádost se podává online prostřednictvím portálu Funding & Tender Opportunities v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné ji podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Při podávání žádosti je třeba projít dvěma kroky:

 • Vytvořit si uživatelský účet a zaregistrovat vaši společnost. Tím získáte číslo PIC (Participant Identification Code). Pokud již číslo PIC máte, zůstává i nadále v platnosti.​
 • Podat žádost a vyplnit postupně všechny čtyři části:
  část A (administrativní informace),
  část B (samotný obsah žádosti, nahrává se prostřednictvím formuláře),
  část C (doplňující informace) a přílohy (ve formátu PDF).

Po podání žádosti obdržíte potvrzující e-mail.

Máte-li dotaz k podávání žádosti, můžete využít online manuál nebo portál FAQ.

Více informací o portále FTOP a systému eGrants se dozvíte v záznamu semináře Jak podat žádost v programu Kreativní Evropa 2021–2027.

Jak najít partnery pro projekt?

Existují tři možnosti vyhledávání partnerů:

Časté otázky

Jak svoji organizaci zapojit do mezinárodní scény?

Doporučujeme napojit se na mezinárodní oborovou síť či platformu, která pořádá networkingová setkání, a začít budovat kontakty (zde najdete odkazy na podpořené evropské sítě – do kolonky Topic zadejte CREA-CULT-2021-NET). Důležité je se na případné partnery obrátit včas a ověřit si, že se s partnery dobře spolupracuje. S hledáním zahraničních partnerů vám může pomoct i naše kancelář, více informací najdete v sekci „Jak najít partnery pro projekt?“

Co je na přípravě projektu nejkomplikovanější?

 • V případě partnerské role může být problémem nedostatečná srozumitelnost a nejednoznačnost ze strany koordinátora či dalších partnerů.
 • V roli koordinátora může být složité se přizpůsobit stylu žádosti – očekává se přesný popis, jazyk je odlišný např. od stylu uměleckých odvětví. Také je třeba rozpracovat rozpočet pro všechny partnery. Koordinátor jednoznačně odvádí největší kus práce.
 • V obou případech je třeba zajistit dostatečnou kapacitu na realizaci projektu. Nepodceňte množství práce a sežeňte si projektového manažera.

Kdy můžeme s projektem začít a jaká je maximální délka projektu?

Projekt musí začít v roce 2023, s aktivitami doporučujeme začínat až v říjnu či v listopadu. Aktivity projektu musí být zahájeny po podpisu smlouvy. Lze sice požádat Evropskou komisi o výjimku, ale je lepší se toho vyvarovat. Maximální délka projektu je 48 měsíců.

Mohou o grant žádat komerční subjekty?

Ano, mohou žádat komerční i nekomerční subjekty, samotný projekt ale nesmí vytvářet zisk.

Jak se prokazuje zapojení organizace v odvětví kultury?

Dokazuje se popisem aktivit, které organizace v minulosti vedla nebo se jich účastnila. Tyto aktivity lze popsat v části žádosti věnované historii organizace.

Nakolik si máme dělat starosti s ověřením „operational capacity“ – musí mít např. organizace nějaký počet zaměstnanců apod.?

Organizační kapacita spadá do hodnotících kritérií. Je třeba doložit, že organizace má dostatečnou zkušenost a  jak zajistit realizaci projektu. Na tuto činnost můžete využít i externisty, není nutné mít kolegy v zaměstnaneckém poměru.

Jak se liší výzvy Projekty evropské spolupráce, Evropské platformy a Evropské sítě?

Pokud jste členem sítě, nejste příjemcem konkrétní sumy. Jste součástí sítě a můžete využívat její strukturu, know-how.

Platformy jsou zaměřeny na podporu mobility začínajících umělců. Jsou to také velké mezinárodní struktury, které se skládají z žadatele a členů, kteří mohou získat podporu do výše 60 000 eur ročně.

V případě projektů spolupráce se stáváte žadatelem nebo partnerem a projekt závisí více na vás. Lze vyvíjet nejrůznější aktivity.

Jak velké změny projektu budou vyžadovat dodatek smlouvy – např. když budeme nuceni změnit nějakého dodavatele, tak hned bude nutný dodatek?

Záleží na povaze změny. U drobných změn není třeba žádat o dodatek. Zásadní je v tomto případě konzultace s přiděleným úředníkem, který bude mít váš projekt na starosti. 

Jak je to s nutnou délkou existence žadatele? Když jako fyzická osoba např. 3 roky rozvíjím projekt, nyní založím k jeho pokračování s.r.o. či z. s., můžeme žádat hned následně, nebo až po nějakém čase?

Žadatel o grant musí splnit kritérium minimální dvouleté existence subjektu, který o grant žádá. Pokud změníte právní subjektivitu, musíte počkat opět dva roky. Pokud chcete být partnerem, tak toto kritérium neplatí.

Máte školení pro již přijaté projekty? Například jak je vést, na co si dát pozor apod.?

Školení pro nově podpořené projekty pořádá EACEA – Evropská výkonná agentura, je o tzv. kick off meetingy. Naše kancelář poskytuje konzultace pouze žadatelům. Budeme s vámi ale rádi dále v kontaktu, můžeme spolupracovat například v oblasti PR.

Pokud bychom chtěli žádat o grant na pokračování podpořeného projektu, je to možné?

Kreativní Evropa nepodporuje kontinuální projekty. Můžete požádat o projekt, který je rozšířený, řešíte jiné téma, začnete spolupracovat s partnery z jiných regionů.

Náklady, které uvedeme pro účely stanovení paušální částky, musí odpovídat stejným kritériím pro způsobilost, jako když se proplácejí konkrétní náklady?

Ano, přesně tak. Předkládáte rozpočet složený pouze ze způsobilých nákladů.

Je někde dostupný seznam nezpůsobilých nákladů?

Tento seznam najdete v části 7 věnované financování a operační kapacitě (na straně 17) dokumentu k výzvě.

Jak je to s kurzem pro žadatele?

Podrobné informace najdete ZDE. Kurz je zdarma a podmínkou jeho absolvování není následné odevzdání žádosti. Konzultovat s námi můžete také během Happy Hour.

Kde najdu více informací?

Podrobné informace najdete:  

Více informací o výzvě se dozvíte v záznamu Webináře k výzvě Projekty evropské spolupráce 2023, který jsme pořádali 5. prosince 2022 od 10 do 12 hodin.

Žadatelům poskytujeme také osobní konzultace. Připojit se můžete i na online konzultace Happy Hour, které proběhnou 19. prosince, 9. ledna, 30. ledna a 13. února vždy od 15 do 16 hodin.

Vážní zájemci o grant se do 31. prosince 2022 mohou přihlásit do intenzivního kurzu pro žadatele, který proběhne ve dnech 5. ledna, 12. ledna a 2. února 2023 a jehož obsahem bude rozpracování konkrétního záměru projektu.

Pokud přemýšlíte, jak nejlépe zapojit průřezová témata do vašeho projektu, můžete se inspirovat v publikaci Creative Europe 2014–2020, gender equality, European Green Deal, digitization, kterou vydala Evropská komise.

Projekty doporučené k financování

Evropská komise zveřejnila výběr projektů, které byly předběžně vybrány k financování. S celkovým rozpočtem ve výši 63 455 785 eur bylo do fáze GAP (příprava grantových smluv) pozváno 138 návrhů, z toho 101 malých projektů spolupráce, 27 středních projektů spolupráce a 10 velkých projektů spolupráce. Celková úspěšnost žadatelů je 17 %.

Z České republiky uspěly a o grant se mohou ucházet tři subjekty v roli žadatele a 22 subjektů v roli partnera.

Podrobnější informace k projektům doporučeným k financování najdete v novince.