Projekty evropské spolupráce 2023

Pro koho je výzva určena?

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) vydala v rámci programu Kreativní Evropa – Kultura tři výzvy na podporu projektů evropské spolupráce. Tyto výzvy se vyhlašují jednou ročně.

Jednotlivé výzvy jsou zaměřeny na malé, střední a velké projekty spolupráce

Výzvy podpoří projekty, do nichž se zapojí široká škála subjektů působících v různých kulturních a kreativních odvětvích a které budou realizovat široké spektrum činností a iniciativ. Výzvy jsou zakotveny v průřezových tématech (inkluze, snížení dopadu na životní prostředí, rovnost pohlaví). Projekty evropské spolupráce mají rovněž přispět k realizaci vznikajících iniciativ Evropské unie, jako je například Nový evropský Bauhaus.

Projekty evropské spolupráce podpoří kooperaci mezi organizacemi působícími v oblasti kultury, zvýší evropský rozměr tvorby a šíření evropského uměleckého obsahu a podpoří rozvoj, experimentování, šíření nebo uplatňování nových a inovativních postupů. 

Projekty evropské spolupráce jsou otevřeny všem kulturním a kreativním odvětvím. Avšak vzhledem k tomu, že tato akce je zaměřena na plnění cílů části programu Kultura, nejsou v jejím rámci financovány projekty, do nichž jsou zapojeny výhradně organizace z audiovizuálního odvětví, a projekty s výhradně audiovizuálním obsahem.

V roce 2023 bude část Kultura v rámci programu Kreativní Evropa nadále zakotvena v oblasti rozvoje politik a politické spolupráce EU v oblasti kultury, zejména v souladu s cíli Nové evropské agendy pro kulturu z roku 2018 a Pracovního plánu pro kulturu na období po roce 2022.

Jaké jsou cíle a priority výzvy?

PODPOŘENY BUDOU PROJEKTY, KTERÉ PŘISPÍVAJÍ K TĚMTO CÍLŮM: 

 • Cíl 1 – Nadnárodní tvorba a oběh: posílení nadnárodní tvorby a oběhu evropských děl a umělců; 
 • Cíl 2 – Inovace: posílení schopnosti evropských kulturních a kreativních odvětví rozvíjet talenty, inovovat, prosperovat a vytvářet pracovní místa a růst. 

TÉMATA A PRIORITY 

Kromě toho se projekty musí zabývat alespoň jednou (a nejvýše dvěma) z následujících priorit: 

 1. Publikum: zvýšení přístupu ke kultuře a účasti na ní, jakož i zapojení a rozvoj publika jak ve fyzické, tak v digitální podobě;
 2. Sociální inkluze: podpora odolnosti společnosti a posílení sociálního začlenění v kultuře/prostřednictvím kultury, zejména u osob se zdravotním postižením, příslušníků menšin a osob patřících k sociálně marginalizovaným skupinám, jakož i mezikulturní dialog;
 3. Udržitelnost: přispět k Zelené dohodě pro Evropu (Green Deal) a k Novému evropskému Bauhausu podporou evropských kulturních a kreativních odvětví, aby spoluvytvářela, přijímala a šířila postupy šetrnější k životnímu prostředí a aby prostřednictvím svých kulturních aktivit zvyšovala povědomí o udržitelném rozvoji;
 4. Digitalizace: pomoci evropským kulturním a kreativním odvětvím urychlit jejich přechod na digitální technologie mj. v reakci na pandemii covid-19;
 5. Mezinárodní rozměr: budování kapacit v rámci evropských kulturních a kreativních odvětví, včetně organizací na místní úrovni a mikroorganizací, aby byly aktivní na mezinárodní úrovni (v Evropě i mimo ni);

Oborové zaměření
Projekty z oblasti kulturního dědictví, hudby, literatury a vydávání knih, architektury, módy a designu a udržitelného kulturního cestovního ruchu se mohou zaměřit buď na jednu z výše uvedených priorit (priority 1 až 5), nebo na následující specifické oborové priority. Tyto priority vycházejí z politických dialogů a
konzultací se zúčastněnými stranami, jako je iniciativa Music Moves Europe, ze zkušeností z Evropského roku kulturního dědictví 2018 a reagují na společné potřeby v těch kulturních a tvůrčích odvětvích, jejichž specifické výzvy vyžadují
cílenější přístup. Projektům realizujícím specifické oborové priority bude přiděleno 20 % rozpočtu výzvy.

Do specifických oborových priorit patří budování kapacit a vzdělávací činnosti (a další činnosti zaměřené na rozvoj dovedností, jako jsou mentoring, peer learning, networking atd.) vhodné pro výše uvedené oblasti. Cílem této priority je podpořit talenty a posílit podnikatelský a profesní rozvoj umělců a profesionálů z daných oblastí, aby se přizpůsobili novým tvůrčím procesům, business modelům, vývoji trhu a tendencím digitální a zelené proměny. Zvláštní důraz bude kladen na získávání dovedností a znalostí v těchto oblastech:

 • podnikání a profesní rozvoj (např. rozvoj publika, marketing, propagace, distribuce, monetizace, samostatné podnikání, vyjednávání o smlouvách a odměnách atd.),
 • digitalizace (3D, umělá inteligence, big data, blockchain, metaverzum, NFT atd.),
 • ekologizace hodnotového řetězce a udržitelné obchodní modely.

Projekty z ostatních odvětví se mohou zabývat pouze výše uvedenými prioritami (priority 1 až 5).

Žádosti musí zahrnovat strategii a popis způsobu, jakým plánují žadatelé realizovat vybranou prioritu/y. Žadatelé si mohou vybrat maximálně dvě z těchto priorit. Mělo by se jednat o nejvýznamnější priority, jimiž se projekt zabývá. Rozsah, v jakém jsou vybrané priority projektem řešeny, bude posuzován v rámci kritéria pro udělení grantu Relevance. 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

Návrhy projektů musí zohlednit průřezová témata inkluze, rozmanitosti, rovnosti žen a mužů a životního prostředí a boje proti změnám klimatu. 

Ve formuláři žádosti by měla být uvedena strategie, jak jsou průřezová témata v projektu řešena. Rozsah, v jakém jsou tyto otázky v projektu řešeny, bude posuzován v rámci kritéria pro udělení grantu Relevance. 

Pokud přemýšlíte, jak nejlépe zapojit průřezová témata do vašeho projektu, můžete se inspirovat v publikaci Creative Europe 2014–2020, gender equality, European Green Deal, digitization, kterou vydala Evropská komise.

Jaká je výše finanční podpory?

 • Malé projekty spolupráce: nejméně tři partneři z nejméně tří účastnických zemí, grant max. 80 % oprávněných nákladů nebo max. 200 000 eur
 • Střední projekty spolupráce: nejméně pět partnerů z nejméně pěti účastnických zemí, grant max. 70 % oprávněných nákladů nebo max. 1 000 000 eur
 • Velké projekty spolupráce: nejméně deset partnerů z nejméně deseti účastnických zemí, grant max. 60 % oprávněných nákladů nebo max. 2 000 000 eur

Doba trvání projektů: max. 48 měsíců.

Celkový rozpočet je 60 076 809 eur a bude podpořeno přibližně 130 projektů.

 • Rozpočet pro malé projekty spolupráce je 21 026 883 eur.
 • Rozpočet pro střední projekty spolupráce je 21 026 883 eur.
 • Rozpočet pro velké projekty spolupráce je 18 023 043 eur.

Jak podat žádost?

Žádost se podává online prostřednictvím portálu Funding & Tender Opportunities v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné ji podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Při podávání žádosti je třeba projít dvěma kroky:

 • Vytvořit si uživatelský účet a zaregistrovat vaši společnost. Tím získáte číslo PIC (Participant Identification Code). Pokud již číslo PIC máte, zůstává i nadále v platnosti.​
 • Podat žádost a vyplnit postupně všechny čtyři části:
  část A (administrativní informace),
  část B (samotný obsah žádosti, nahrává se prostřednictvím formuláře),
  část C (doplňující informace) a přílohy (ve formátu PDF).

Po podání žádosti obdržíte potvrzující e-mail.

Máte-li dotaz k podávání žádosti, můžete využít online manuál nebo portál FAQ.

Více informací o portále FTOP a systému eGrants se dozvíte v záznamu semináře Jak podat žádost v programu Kreativní Evropa 2021–2027.

Jak najít partnery pro projekt?

Existují tři možnosti vyhledávání partnerů:

Kde najdu více informací?

Podrobné informace najdete:  

Více informací o výzvě se dozvíte na Webináři k výzvě Projekty evropské spolupráce 2023, který pořádáme 5. prosince 2022 od 10 do 12 hodin. Prozatím si můžete pustit záznam z Webináře k výzvě Projekty evropské spolupráce 2022.

Žadatelům poskytujeme také osobní konzultace. Připojit se můžete i na online konzultace Happy Hour, které proběhnou 19. prosince, 9. ledna, 30. ledna a 13. února vždy od 15 do 16 hodin.

Vážní zájemci o grant se do 31. prosince 2022 mohou přihlásit do intenzivního kurzu pro žadatele, který proběhne ve dnech 5. ledna, 12. ledna a 2. února 2023 a jehož obsahem bude rozpracování konkrétního záměru projektu. Více informací o kurzu zveřejníme brzy.