Zavřít

O programu

Kreativní Evropa je program EU na podporu kinematografie a kulturních a kreativních odvětví.

Cílem programu Kreativní Evropa je vytvořit jednotný rámec pro financování projektů v oblasti scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví a videoher, maximálně využít synergii mezi různými sektory a zvýšit tak účinnost poskytované podpory.

Program Kreativní Evropa se skládá ze dvou dílčích programů a mezioborové části.

 • dílčí program MEDIA – podpora evropské kinematografie a audiovizuálního průmyslu
 • dílčí program KULTURA – podpora mezinárodních projektů v oblasti kulturních a kreativních odvětví
 • mezioborová část  – zahrnuje Záruční fond, který je určen na půjčky ziskových projektů v oblasti kulturních a kreativních odvětví. Mezioborová část také nabízí prostředky na vypracování studií a podporuje lepší sběr dat s cílem zdokonalit argumenty pro strategická opatření nebo prostředky na podporu pilotních projektů spolupráce mezi audiovizuálním a dalšími kulturními a kreativními odvětvími.

Celkový rozpočet programu Kreativní Evropa na období 2021‒2027 je 2,44 mld. eur, jde o 63% procentní navýšení oproti předchozímu období. V období 2014‒2020 připadalo na dílčí program MEDIA 58 % rozpočtu, na dílčí program Kultura 33 % (453 220 tis. eur) a na mezioborovou část 9 % (190 060 tis. eur).

Právní listiny k novému programu zveřejníme brzy. Zřizovací listiny programu Kreativní Evropa 2014‒2020:

Obecné cíle a priority programu
 • rozvoj evropské kulturní a jazykové rozmanitosti
 • posilování schopnosti kulturních a kreativních odvětví pracovat mezinárodně
 • zlepšení přístupu kreativních a kulturních odvětví k financování
 • podpora využívání digitálních technologií
 • práce s publikem
 • rozvoj mezioborové a mezinárodní spolupráce
 • sběr dat o kulturních a kreativních odvětvích
Způsobilí účastníci a země

ŽADATELÉ

Způsobilými žadateli jsou evropské kulturní subjekty, které jsou činné v kulturních a kreativních odvětvích definovaných v článku 2 nařízení a mají sídlo v zemi zapojené do programu.

Vedoucí projektu musí mít k datu uzávěrky pro podání žádostí právní subjektivitu alespoň dva roky a musí být schopen svoji existenci jakožto právnické osoby prokázat.

Fyzické osoby nemohou o grant žádat.

ZEMĚ

 • 27 členských států EU
 • země Evropského hospodářského prostoru – Island, Norsko (POZOR – Švýcarsko NENÍ uznatelnou zemí programu)
 • kandidátské země EU a potenciální kandidáti
 • země zapojené do Politiky sousedství

Nečlenské země EU se mohou stát členy programu na základě zvláštních smluv a musí uhradit vstupní poplatek za účast v programu.

Aktualizovaný seznam uznatelných zemí najdete zde.

Okruhy dílčího programu KULTURA

Finanční podporu může získat každá společnost nebo organizace, jejíž projekt splní kritéria stanovená pro přidělení této podpory. O podporu je možné žádat pouze v rámci pravidelně vypisovaných výzev k předkládání žádostí. Program Kreativní Evropa není otevřen pro žádosti jednotlivců.

 • evropské projekty spolupráce
 • literární překlady
 • evropské sítě
 • evropské platformy

Přehled aktuálních výzev najdete zde.

Okruhy dílčího programu MEDIA

Finanční podporu může získat každá společnost nebo organizace, jejíž projekt splní kritéria stanovená pro přidělení této podpory. O podporu je možné žádat pouze v rámci pravidelně vypisovaných výzev k předkládání žádostí. Program Kreativní Evropa není otevřen pro žádosti jednotlivců.

Další akce programu Kreativní Evropa
Správa programu Kreativní Evropa

Program Kreativní Evropa sídlí v Bruselu a spadá pod Generální ředitelství pro vzdělání a kulturu (DG EAC – dílčí program Kultura) a Generální ředitelství Komunikační sítě, obsah a technologie (DG Connect – dílčí program MEDIA).

Správou programu a administrací projektů je pověřena Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

Informační a konzultační kanceláře

Žadatelům o podporu z programu je k dispozici síť informačních a servisních kanceláří Creative Europe Desk (Kanceláře Kreativní Evropa) se zastoupeními v každé členské zemi.

V České republice se Kancelář Kreativní Evropa skládá z kanceláře pro dílčí program MEDIA, se sídlem v Národním filmovém archivu a z kanceláře pro dílčí program Kultura, se sídlem v Institutu umění – Divadelním ústavu, jejíž součástí je i Sekce pro kulturní dědictví programu Kultura, se sídlem v Národním památkovém ústavu.

Koordinátorem Kanceláře Kreativní Evropa je Národní filmový archiv, kancelář dílčího programu MEDIA.

Kreativní
Evropa

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Kreativní Evropa

Kultura

Media

Užitečné odkazy

Kreativní Evropa v ČR 2014-2020

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Kreativní Evropa - KULTURA

Nekázanka 16
110 00 Praha 1

kultura@kreativnievropa.cz 

Kreativní Evropa - MEDIA

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz

Kontakty v EU

Výkonná agentura – EACEA

Evropská komise – DG EAC

Evropská komise – DG Connect

Národní kanceláře – CED Desks