Innovation Lab 2024

Pro koho je výzva určena?

Podpora pro organizace z kulturních a kreativních odvětví, včetně audiovizuálního odvětví, pro vývoj a testování inovativních digitálních řešení, která mají mít dlouhodobý pozitivní vliv na tyto sektory.

Výzva Innovation Lab je vyhlášena v rámci Mezioborové části programu Kreativní Evropa. Přihlásit se do ní tak mohou všechny subjekty z kreativních a kulturních odvětví včetně audiovize. O podporu může žádat jedna organizace nebo konsorcium alespoň 2 partnerů ze zemí účastnících se programu Kreativní Evropa.

K účasti bude přizváno široké spektrum organizací, včetně soukromých a veřejných subjektů, technologických společností a start-upů, audiovizuálních, kulturních a kreativních organizací. Podporována bude účast podnikatelských inkubátorů a akcelerátorů, které poskytnou prostor a čas pro formování kreativních nápadů.

Jaký je cíl výzvy?

Cílem výzvy je podpořit inovativní přístupy k tvorbě obsahu, přístupu k němu, jeho distribuci a propagaci v kulturních a kreativních odvětvích a ve spolupráci s dalšími odvětvími, včetně zohlednění přechodu na digitální technologie, a to jak v tržním, tak netržním rozměru.

Důležité zaměření výzvy je:

(a) podporovat nové formy tvorby na pomezí mezi různými kulturními a kreativními odvětvími, například prostřednictvím experimentálních přístupů a využívání inovativních technologií;

(b) posilovat inovativní mezioborové přístupy a nástroje, které by měly pokud možno zahrnovat mnohojazyčný a sociální rozměr, aby se usnadnila jejich distribuce, propagace a monetizace a zajistil přístup ke kultuře a kulturním aktivitám včetně kulturního dědictví.

Jaké projekty mohou být podpořeny?

Projekty se MUSÍ zaměřit na jedno (nebo více) z těchto témat:

 • Virtuální světy jako nové prostředí pro propagaci evropského obsahu, obnovu publika a konkurenceschopnost evropských odvětví obsahu;
 • Inovativní obchodní nástroje pro výrobu, financování, distribuci nebo propagaci, které umožňují nebo posilují nové technologie (AI, big data, blockchain, virtuální světy, NFT atd.), zejména:
  • správa práv a zpeněžování (včetně inovativních nabídek balíčků předplatného pro přístup k rozmanitému evropskému kulturnímu obsahu z různých stávajících evropských platforem), které zároveň zajistí transparentnost a spravedlivou odměnu pro kreativně a umělce;
  • shromažďování a analýza dat se zvláštním důrazem na predikce pro tvorbu obsahu a rozvoj publika (včetně inovativních meziodvětvových nástrojů pro zlepšení kvality předplatitelských služeb a lepší zhodnocení evropského obsahu nabízeného evropskými online platformami);
 • Ekologičtější postupy s cílem snížit dopad audiovizuálního a dalších kulturních odvětví na životní prostředí v souladu se Zelenou dohodou Komise a iniciativou Nový evropský Bauhaus.

Důležitou podmínkou pro zapojení do výzvy je mezioborová spolupráce v rámci kreativních a kulturních odvětví, včetně audiovizuálního sektoru. Žádosti proto musí jednoznačně prokázat rozsah mezioborového přístupu, podmínky jeho realizace a očekávané přínosy pro zapojená odvětví.

Jaké podmínky musí žadatel splnit?

 • O podporu může žádat jedna organizace nebo konsorcium alespoň 2 partnerů ze zemí účastnících se programu Kreativní Evropa.
 • Konsorcium musí zastupovat několik kulturních a kreativních odvětví. Nezbytnou součástí je audiovizuální odvětví.
 • Výzva je určena širokému spektru organizací, které zahrnuje soukromé a veřejné subjekty, technologické společnosti a start-upy, audiovizuální, kulturní a kreativní organizace. Podporována bude účast business inkubátorů a akcelerátorů, které poskytnou prostor a čas pro formování kreativních nápadů.
 • Délka projektu je maximálně 2 roky (24 měsíců).

Jaká je výše finanční podpory?

Celkový rozpočet výzvy je 7 482 102 eur.

Maximální výše grantu není stanovena.

Grant činí maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů. Grant bude založen na základě skutečných nákladů.

Jaká jsou kritéria hodnocení?

Žádosti se hodnotí na základě těchto čtyř kritérií:

 • Relevance (40 bodů):
  relevantnost navrhovaného vývoje a/nebo šíření inovativních nástrojů a obchodních modelů pro dosažení cílů výzvy (20 bodů); evropský rozměr/potenciál projektu (15 bodů); vhodnost strategií pro zajištění udržitelnějšího a k životnímu prostředí ohleduplnějšího průmyslu, genderové vyváženosti, inkluze, rozmanitosti a reprezentativnosti (5 bodů).
 • Kvalita obsahu a činností (30 bodů):
  přiměřenost metodických a strategických rozhodnutí vzhledem k cílům projektu včetně analýzy trhu, časového plánu, cílových skupin, zapojených odvětví i regionů (15 bodů); provázanost obchodního modelu, proveditelnost a nákladová efektivnost projektu (15 bodů)
 • Management projektu (10 bodů):
  soudržnost a doplňkovost projektového týmu a/nebo seskupení, včetně rozdělení úkolů, rozhodovacího procesu a výměny znalostí (5 bodů); přidaná hodnota partnerství (5 bodů)
 • Šíření výsledků (20 bodů):
  metodika navržená pro sběr, analýzu a šíření údajů s cílem sdílet výsledky, zaručení transparentnosti projektu, aktivity zaměřené na výměnu znalostí (10 bodů); dopad projektu na cíle výzvy (10 bodů).

Jak žádost podat?

Žádosti se podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.​

Více informací o portále FTOP a systému eGrants se dozvíte v záznamu semináře Jak podat žádost v programu Kreativní Evropa 2021–2027.

Kde najdu více informací?

Více informací najdete:

Jak najít partnery pro projekt?

Zúčastněte se Evropského pitching session viz níže.

Existuje několik dalších možností vyhledávání partnerů:

Akce k výzvě: Innovation Lab – Poučte se z podpořených projektů a najděte si partnera (2.2.24)

Online akce pořádaná kancelářemi Kreativní Evropa v rámci meziodvětvové výzvy Innovation Lab 2024 představí 6 úspěšných podpořených projektů s cílem lépe pochopit zaměření této výzvy. Program doplní zájemci o aktuální výzvu, kteří pomocí vyplněného formuláře mohou hledat partnery, expertizu, nebo jednoduše vyjádřit svůj zájem o účast v projektu. Akce se uskuteční 2. února od 10:30 do 12:00 na platformě Zoom.

Více informací zde.