Projekty evropské spolupráce 2021

Pro koho je výzva určena?

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) vydala v rámci programu Kreativní Evropa – Kultura tři výzvy na podporu projektů evropské spolupráce. Tyto výzvy se vyhlašují jednou ročně.

Jednotlivé výzvy jsou zaměřeny na malé, střední a velké projekty spolupráce. 

Výzvy podpoří projekty, do nichž se zapojí široká škála subjektů působících v různých kulturních a tvůrčích odvětvích a které budou realizovat široké spektrum činností a iniciativ. Výzvy jsou zakotveny v průřezových tématech programu Kreativní Evropa – Kultura (inkluze, snižování dopadu na životní prostředí a rovnost žen a mužů). Projekty evropské spolupráce mají rovněž přispět k realizaci vznikajících iniciativ Evropské unie, jako je například Nový evropský Bauhaus.

Projekty evropské spolupráce podpoří kooperaci mezi organizacemi působícími v oblasti kultury, zvýší evropský rozměr tvorby a šíření evropského uměleckého obsahu a podpoří rozvoj, experimentování, šíření nebo uplatňování nových a inovativních postupů. 

Projekty evropské spolupráce jsou otevřeny všem kulturním a kreativním odvětvím. Avšak vzhledem k tomu, že tato akce je zaměřena na plnění cílů části programu Kultura, nejsou v jejím rámci financovány projekty, do nichž jsou zapojeny výhradně organizace z audiovizuálního odvětví, a projekty s výhradně audiovizuálním obsahem.

Jaké projekty mohou být podpořeny?

PODPOŘENY BUDOU PROJEKTY, KTERÉ PŘISPÍVAJÍ K TĚMTO CÍLŮM: 

 • Cíl 1 – Nadnárodní tvorba a oběh: posílení nadnárodní tvorby a oběhu evropských děl a umělců; 
 • Cíl 2 – Inovace: posílení schopnosti evropských kulturních a kreativních odvětví rozvíjet talenty, inovovat, prosperovat a vytvářet pracovní místa a růst. 

TÉMATA A PRIORITY 

Kromě toho se projekty musí zabývat alespoň jednou (a nejvýše dvěma) z následujících priorit: 

 1. Publikum: zvýšení přístupu ke kultuře a účasti na ní, jakož i zapojení a rozvoj publika jak ve fyzické, tak v digitální podobě;
 2. Sociální inkluze: podpora odolnosti společnosti a posílení sociálního začlenění v kultuře/prostřednictvím kultury, zejména u osob se zdravotním postižením, příslušníků menšin a osob patřících k sociálně marginalizovaným skupinám, jakož i mezikulturní dialog;
 3. Udržitelnost: přispět k Evropskému zelenému údělu (Green Deal) a k Novému evropskému Bauhausu podporou evropských kulturních a kreativních odvětví, aby spoluvytvářela, přijímala a šířila postupy šetrnější k životnímu prostředí a aby prostřednictvím svých kulturních aktivit zvyšovala povědomí o udržitelném rozvoji;
 4. Nové technologie: pomoci evropským kulturním a kreativním odvětvím plně využívat nové technologie ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti, jakož i urychlit jejich přechod na digitální technologie v reakci na pandemii covid-19;
 5. Mezinárodní rozměr: budování kapacit v rámci evropských kulturních a kreativních odvětví, včetně organizací na místní úrovni a mikroorganizací, aby byly aktivní na mezinárodní úrovni (v Evropě i mimo ni);
 6. Oborové zaměření (literatura, hudba, architektura a kulturní dědictví)
  Projekty z literatury, hudby, architektury a kulturního dědictví se mohou zaměřit buď na jednu z výše uvedených priorit (priority 1 až 5), nebo na následující specifické oborové priority (10 % rozpočtu výzvy bude přiděleno projektům realizujícím specifické oborové priority). Pro rok 2021 byly pro odvětví hudby, literatury, kulturního dědictví a architektury definovány následující roční priority na podporu činností v oblasti budování kapacit, jako je odborná příprava, vytváření sítí, přístupu na trh či na zvýšení stability organizací.Projekty z ostatních odvětví se mohou zabývat pouze výše uvedenými prioritami (priority 1 až 5).

  • Literatura: posílení kapacity odborníků v oblasti prodeje práv na překlad nebo adaptaci s cílem zvýšit oběh evropských literárních děl, zejména děl napsaných v méně používaných jazycích, v Evropě i mimo ni.
  • Hudba: v návaznosti na iniciativu Music Moves Europe 20182020 a s ohledem na specifické okolnosti pandemie a jejího dopadu posílit kapacity odborníků v oblasti hudby (hudební tvorba, propagace, distribuce a monetizace hudby) a pomáhat tomuto odvětví řešit zejména nové digitální, právní a technické trendy vyplývající z inovací na trhu a z nových obchodních modelů; přeshraniční oběh evropské hudby a vývoz hudby za hranice EU.
  • Architektura: posílení kapacit evropských architektů v oblasti komunikace, společné tvorby a interakce s občany a příslušnými zúčastněnými stranami v procesech navrhování, plánování a výstavby; integrace Evropského zeleného údělu (Green Deal) a zejména zásad Nového evropského Bauhausu do architektonické praxe; internacionalizace kariéry v Evropě i mimo ni.
  • Kulturní dědictví: posílení kapacit odborníků v zapojování občanů a dalších zúčastněných stran do interpretace, komunikace a prezentace kulturního dědictví, s přihlédnutím k vyvíjejícím se technologickým a digitálním metodám tvorby obsahu a prezentace archivních materiálů a ke zkušenostem získaným během lockdownu; digitalizace materiálů kulturního dědictví, památek a historických budov, včetně využití 3D technologií a technologií umělé inteligence (AI); řízení rizik pro kulturní dědictví se zaměřením na prevenci a připravenost na rizika v souvislosti s přírodními i nepřírodními riziky, včetně přizpůsobení se změnám klimatu a jejich zmírňování v souladu se zásadami Evropského zeleného údělu (Green Deal). 

Žádosti musí zahrnovat strategii a popis způsobu, jakým plánují žadatelé realizovat vybranou prioritu/y. Žadatelé si mohou vybrat maximálně dvě z těchto priorit. Mělo by se jednat o nejvýznamnější priority, jimiž se projekt zabývá. Rozsah, v jakém jsou vybrané priority projektem řešeny, bude posuzován v rámci kritéria pro udělení grantu Relevance.  

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

Návrhy projektů musí zohlednit průřezová témata inkluze, rozmanitosti, rovnosti žen a mužů a životního prostředí a boje proti změnám klimatu. 

Ve formuláři žádosti by měla být uvedena strategie, jak jsou průřezová témata v projektu řešena. Rozsah, v jakém jsou tyto otázky v projektu řešeny, bude posuzován v rámci kritéria pro udělení grantu Relevance. 

Jaká je výše finanční podpory?

 • Malé projekty spolupráce: nejméně tři partneři z nejméně tří účastnických zemí, grant max. 80 % oprávněných nákladů nebo max. 200 000 eur
 • Střední projekty spolupráce: nejméně pět partnerů z nejméně pěti účastnických zemí, grant max. 70 % oprávněných nákladů nebo max. 1 000 000 eur
 • Velké projekty spolupráce: nejméně deset partnerů z nejméně deseti účastnických zemí, grant max. 60 % oprávněných nákladů nebo max. 2 000 000 eur

Doba trvání projektů: max. 48 měsíců 

Jak žádost podat?

Žádosti se nově podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.​

Více informací o portále FTOP a systému eGrants se dozvíte v záznamu semináře Jak podat žádost v programu Kreativní Evropa 2021–2027.

Kde najdu více informací?

Podrobné informace najdete:  

Malé projekty spolupráce (CREA-CULT-2021-COOP-1) 

Střední projekty spolupráce (CREA-CULT-2021-COOP-2)  

Velké projekty spolupráce (CREA-CULT-2021-COOP-3) 

Více informací o této i dalších aktuálních výzvách se dozvíte na Semináři k novým výzvám 2021. Záznam ze semináře spolu s prezentací a Q&A najdete zde.

Doporučujeme i zhlédnutí záznamu Info Day: Online-Session: Creative Europe – Culture, který najdete tady.

Výsledky výzvy

Seznam všech podpořených projektů najdete na webu FTOP přímo u jednotlivých výzev:

Malé projekty spolupráce (CREA-CULT-2021-COOP-1) 

Střední projekty spolupráce (CREA-CULT-2021-COOP-2)  

Velké projekty spolupráce (CREA-CULT-2021-COOP-3) 

a ve vyhledávači podpořených projektů (do kolonky „topic“ uveďte číslo výzvy).

V rámci výzvy pro projekty evropské spolupráce z roku 2021 bylo podpořeno celkem 117 projektů:

 • 7 velkých,
 • 30 středních,
 • 80 malých.

Z 9 českých žádostí (jako koordinátoři) uspěli 3 žadatelé. Celkem se projektů účastní 15 českých subjektů (ať už jako koordinátoři nebo partneři), které obdržely podporu ve výši 1 202 296 EUR.

Podrobnější informace o českých projektech najdete v novince.