Projekty evropské spolupráce 2022

Pro koho je výzva určena?

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) vydala v rámci programu Kreativní Evropa – Kultura tři výzvy na podporu projektů evropské spolupráce. Tyto výzvy se vyhlašují jednou ročně.

Jednotlivé výzvy jsou zaměřeny na malé, střední a velké projekty spolupráce

Výzvy podpoří projekty, do nichž se zapojí široká škála subjektů působících v různých kulturních a tvůrčích odvětvích a které budou realizovat široké spektrum činností a iniciativ. Výzvy jsou zakotveny v průřezových tématech (inkluze, snížení dopadu na životní prostředí, rovnost pohlaví). Projekty evropské spolupráce mají rovněž přispět k realizaci vznikajících iniciativ Evropské unie, jako je například Nový evropský Bauhaus.

Projekty evropské spolupráce podpoří kooperaci mezi organizacemi působícími v oblasti kultury, zvýší evropský rozměr tvorby a šíření evropského uměleckého obsahu a podpoří rozvoj, experimentování, šíření nebo uplatňování nových a inovativních postupů. 

Projekty evropské spolupráce jsou otevřeny všem kulturním a kreativním odvětvím. Avšak vzhledem k tomu, že tato akce je zaměřena na plnění cílů části programu Kultura, nejsou v jejím rámci financovány projekty, do nichž jsou zapojeny výhradně organizace z audiovizuálního odvětví, a projekty s výhradně audiovizuálním obsahem.

V roce 2022 bude složka Kultura v rámci programu Kreativní Evropa nadále zakotvena v oblasti rozvoje politik a politické spolupráce EU v oblasti kultury, zejména v souladu s cíli Nové evropské agendy pro kulturu z roku 2018 a Pracovního plánu pro kulturu na období 2019–2022.

Komisařka pro inovace, výzkum, kultura, vzdělávání a mládež Mariya Gabriel vyzývá kulturní organizace ke spolupráci s ukrajinskými partnery.

Jaké jsou cíle a priority výzvy?

PODPOŘENY BUDOU PROJEKTY, KTERÉ PŘISPÍVAJÍ K TĚMTO CÍLŮM: 

 • Cíl 1 – Nadnárodní tvorba a oběh: posílení nadnárodní tvorby a oběhu evropských děl a umělců; 
 • Cíl 2 – Inovace: posílení schopnosti evropských kulturních a kreativních odvětví rozvíjet talenty, inovovat, prosperovat a vytvářet pracovní místa a růst. 

TÉMATA A PRIORITY 

Kromě toho se projekty musí zabývat alespoň jednou (a nejvýše dvěma) z následujících priorit: 

 1. Publikum: zvýšení přístupu ke kultuře a účasti na ní, jakož i zapojení a rozvoj publika jak ve fyzické, tak v digitální podobě;
 2. Sociální inkluze: podpora odolnosti společnosti a posílení sociálního začlenění v kultuře/prostřednictvím kultury, zejména u osob se zdravotním postižením, příslušníků menšin a osob patřících k sociálně marginalizovaným skupinám, jakož i mezikulturní dialog;
 3. Udržitelnost: přispět k Zelené dohodě pro Evropu (Green Deal) a k Novému evropskému Bauhausu podporou evropských kulturních a kreativních odvětví, aby spoluvytvářela, přijímala a šířila postupy šetrnější k životnímu prostředí a aby prostřednictvím svých kulturních aktivit zvyšovala povědomí o udržitelném rozvoji;
 4. Digitalice: pomoci evropským kulturním a kreativním odvětvím urychlit jejich přechod na digitální technologie mj. v reakci na pandemii covid-19;
 5. Mezinárodní rozměr: budování kapacit v rámci evropských kulturních a kreativních odvětví, včetně organizací na místní úrovni a mikroorganizací, aby byly aktivní na mezinárodní úrovni (v Evropě i mimo ni);
 6. Oborové zaměření
  Projekty z oblasti literatury, hudby, architektury, kulturního dědictví, módy a designu a udržitelného kulturního cestovního ruchu se mohou zaměřit buď na jednu z výše uvedených priorit (priority 1 až 5), nebo na následující specifické oborové priority. Projektům realizujícím specifické oborové priority bude přiděleno 20 % rozpočtu výzvy.
 • Literatura: posílení profesního rozvoje evropských překladatelů pracujících v oblasti literatury nebo divadla; posílení kapacity odborníků v oblasti prodeje práv na překlad nebo adaptaci s cílem zvýšit oběh evropských literárních děl, zejména děl napsaných v méně používaných jazycích, v Evropě i mimo ni.
 • Hudba: v návaznosti na iniciativu Music Moves Europe 20182020 a s ohledem na specifické okolnosti pandemie a jejího dopadu posílit kapacity odborníků v oblasti hudby (hudební tvorba, propagace, distribuce a monetizace hudby) a pomáhat tomuto odvětví řešit zejména nové digitální, právní a technické trendy vyplývající z inovací na trhu a z nových obchodních modelů; přeshraniční oběh evropské hudby a vývoz hudby za hranice EU.
 • Architektura: vzájemné učení a zapojení veřejnosti s cílem šířit a integrovat do procesů navrhování, plánování a výstavby vysoce kvalitní zásady v současné architektuře a zásahy do kulturního dědictví; udržitelné zachování a opětovné využití kulturního dědictví a podpora jeho hodnot; integrace Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) a zejména zásad Nového evropského Bauhausu do architektonické praxe; internacionalizace kariéry v Evropě i mimo ni.
 • Kulturní dědictví: posílení kapacit odborníků v zapojování občanů a dalších zúčastněných stran do interpretace, komunikace a prezentace kulturního dědictví, s přihlédnutím k vyvíjejícím se technologickým a digitálním metodám tvorby obsahu a prezentace archivních materiálů a ke zkušenostem získaným během lockdownu; digitalizace materiálů kulturního dědictví, památek a historických budov, včetně využití 3D technologií a technologií umělé inteligence (AI); řízení rizik pro kulturní dědictví se zaměřením na prevenci a připravenost na rizika v souvislosti s přírodními i nepřírodními riziky, včetně přizpůsobení se změnám klimatu a jejich zmírňování v souladu se zásadami Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). 
 • Móda a design: posílení kapacity odborníků v umělecké tvorbě, propagaci, distribuci a zpeněžování, pomoc těmto odvětvím zejména při řešení nových digitálních (mimo jiné využití 3D technologií a technologií umělé inteligence), právních a technických trendů vyplývajících z inovací na trhu a nových obchodních modelů; začlenění zásad Zelené dohody pro Evropu a Nového evropského Bauhausu do postupů uplatňovaných v těchto odvětvích; internacionalizace kariéry odborníků v odvětvích, aby mohli působit přeshraničně a mezinárodně.
 • Udržitelný kulturní cestovní ruch: posílení kapacity odborníků v oblasti udržitelného kulturního cestovního ruchu (vzdělávací aktivity, zvyšování povědomí o udržitelnosti, environmentálních otázkách, odpovědném cestovním ruchu atd.); vývoj ukazatelů (nosnost, přístup, energetická účinnost, odpovědné nakládání s odpady), nástrojů hodnocení a zaznamenávání kvalitativních a kvantitativních údajů; podpora digitální transformace s cílem využít ekonomický dopad udržitelného kulturního cestovního ruchu (včetně využití 3D technologií a technologií umělé inteligence);

Projekty z ostatních odvětví se mohou zabývat pouze výše uvedenými prioritami (priority 1 až 5).

Žádosti musí zahrnovat strategii a popis způsobu, jakým plánují žadatelé realizovat vybranou prioritu/y. Žadatelé si mohou vybrat maximálně dvě z těchto priorit. Mělo by se jednat o nejvýznamnější priority, jimiž se projekt zabývá. Rozsah, v jakém jsou vybrané priority projektem řešeny, bude posuzován v rámci kritéria pro udělení grantu Relevance. 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

Návrhy projektů musí zohlednit průřezová témata inkluze, rozmanitosti, rovnosti žen a mužů a životního prostředí a boje proti změnám klimatu. 

Ve formuláři žádosti by měla být uvedena strategie, jak jsou průřezová témata v projektu řešena. Rozsah, v jakém jsou tyto otázky v projektu řešeny, bude posuzován v rámci kritéria pro udělení grantu Relevance. 

Pokud přemýšlíte, jak nejlépe zapojit průřezová témata do vašeho projektu, můžete se inspirovat v publikaci Creative Europe 2014–2020, gender equality, European Green Deal, digitization, kterou vydala Evropská komise.

Jaká je výše finanční podpory?

 • Malé projekty spolupráce: nejméně tři partneři z nejméně tří účastnických zemí, grant max. 80 % oprávněných nákladů nebo max. 200 000 eur
 • Střední projekty spolupráce: nejméně pět partnerů z nejméně pěti účastnických zemí, grant max. 70 % oprávněných nákladů nebo max. 1 000 000 eur
 • Velké projekty spolupráce: nejméně deset partnerů z nejméně deseti účastnických zemí, grant max. 60 % oprávněných nákladů nebo max. 2 000 000 eur

Doba trvání projektů: max. 48 měsíců.

Celkový rozpočet je 68 607 267 eur a bude podpořeno přibližně 130 projektů.

Jak podat žádost?

Žádost se podává online na portále Funding & Tender Opportunities v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné ji podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Při podávání žádosti je třeba projít dvěma kroky:

 • Vytvořit si uživatelský účet a zaregistrovat vaši společnost. Tím získáte číslo PIC (Participant Identification Code). Pokud již číslo PIC máte, zůstává i nadále v platnosti.​
 • Podat žádost a vyplnit postupně všechny čtyři části: část A (administrativní informace), část B (samotný obsah žádosti, nahrává se prostřednictvím formuláře), část C (doplňující informace) a přílohy (ve formátu PDF).

Po podání žádosti obdržíte potvrzující e-mail.

Máte-li dotaz k podávání žádosti, můžete využít online manuál nebo portál FAQ.

Více informací o portále FTOP a systému eGrants se dozvíte v záznamu semináře Jak podat žádost v programu Kreativní Evropa 2021–2027.

Jak najít partnery pro projekt?

Existují tři možnosti vyhledávání partnerů:

Kde najdu více informací?

Podrobné informace najdete:  

Malé projekty spolupráce (CREA-CULT-2022-COOP-1) 

Střední projekty spolupráce (CREA-CULT-2022-COOP-2)  

Velké projekty spolupráce (CREA-CULT-2022-COOP-3) 

Více informací o této výzvě se dozvíte v záznamu z Webináře k výzvě Projekty evropské spolupráce 2022.

Žadatelům poskytujeme také osobní konzultace. Připojit se můžete i na online konzultace Happy Hour, které proběhnou 23. února, 9. března a 23. března 2022.

Pokud vás zajímají další programy EU, přihlaste se na webinář Evropské programy pro kulturní a kreativní odvětví, který proběhne 22. února 2022.

Časté otázky

Kdy bude výzva vyhlášena a jak dlouho trvá? Kolik je času na zpracování žádosti? Jak často se výzva vypisuje? Jaké jsou plánované další termíny výzev? 

Výzva byla zveřejněna (forthcoming) 1. února, ale otevřená pro přihlášení (open for submission) je od 11. února. Uzávěrka výzvy je 31. března. Na zpracování žádosti jsou tedy dva měsíce. Výzva se vypisuje každý rok, ale datum zveřejnění se rok od roku mění (např. jestli se jedná o podzim nebo začátek roku). Doporučujeme vám podat žádost v roce 2022, protože rozpočet pro letošní rok byl výrazně navýšen. 

Podává se žádost v češtině nebo v angličtině? 

Výzva se běžně podává v angličtině. Lze ji podat i v češtině, ale nedoporučujeme to. Nemáte kontrolu nad jejím překladem a se zahraničními partnery stejně musíte komunikovat v cizím jazyce. Doposud jsme se nesetkali s žádnou výzvou podanou v češtině. 

Kde najdu informace o Kreativní Evropě a této výzvě v angličtině? 

Lze je najít na portálu Funding & tender opportunities (FTOP) u každé výzvy (malé projekty spolupráce, střední projekty spoluprácevelké projekty spolupráce). Podívejte se také na webové stránky programu Kreativní Evropa nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu. O užitečných prezentacích a webinářích vás budeme informovat, sledujte prosím novinky na našich webových stránkách a newsletter (kultura). 

Jak najít partnery pro projekt? Jak dlouho trvá hledání partnerů? 

Podívejte se na tři možnosti získávání partnerů, které zmiňujeme výše. Doba vyhledávání partnerů je individuální, podívejte se také na projekty podpořené v minulých letech, ať máte lepší představu o partnerech. Z právního hlediska je dobré si hledat partnery, kteří mají podobnou povahu instituce. 

Může se stát partnerem projektu i ambasáda cizího státu? 

Ano, velvyslanectví cizího státu se může stát účastníkem projektu, ale musí se zachovat evropská dimenze (např. nelze mít projekt založený výhradně na spolupráci českých kulturních institucí a velvyslanectví na českém území). 

Může organizovat projekt fyzická osoba? 

Zapojit se může výhradně právnická osoba, tedy příspěvková organizace, soukromoprávní subjekt atd. U OSVČ záleží na míře působení (resp. zdali se jedná OSVČ, které vystupuje jako větší subjekt). 

Je možné spolufinancování ve výši 20 % zajistit prací dalších zúčastněných osob? Jaké jsou uznatelné a neuznatelné výdaje? Do jaké výše je možné financovat třetí strany? 

Rozpočet můžete skládat pouze z položek, které projdou účetnictvím, věcná plnění nejsou uznatelná. Výdaje musí souviset s prioritou výzvy a s navrženými aktivitami (platy, honoráře, náklady na propagaci, vybavení, jako např. telefony nebo pc). U třetích stran (ceny, stipendia, granty) není určený žádný limit pro financování, aktivita musí být zdůvodněná a kritéria pro udělení musí mít evropskou dimenzi.  

Musí být argumentace povinných průřezových témat v žádosti podložena předchozím výzkumem, či doložena studií nebo vyjádřením? 

Záleží na tom, jestli jsou průřezová témata (inkluze, snížení dopadu na životní prostředí, rovnost pohlaví) zároveň tématem/obsahem vašeho projektu nebo je pouze zohledňujete. V prvním případě je dobré tato témata podložit odpovídající dokumentací, ve druhém je potřeba uvést, jak je zohledňujete (jakým způsobem je zajištěna udržitelnost projektu, jestli cílí na marginalizované skupiny atd.). 

Mám podat žádost v rámci výzvy Projekty evropské spolupráce, nebo mám počkat na specifickou výzvu na hudební oblast Music Moves Europe? 

Podobu prvních výzev v rámci MME neznáme. Doporučujeme podat žádost v rámci výzvy Projekty evropské spolupráce. 

Je potřeba mít všechny doklady (faktury, smlouvy, výdajové doklady, účtenky apod.) v angličtině? 

Tyto dokumenty není potřeba mít v angličtině. Závěrečná zpráva nebude obsahovat finanční vyúčtování, úspěšnou realizaci projektu budete dokládat výstupy do tzv. Deliverables, nikoliv prostřednictvím vyúčtování.  

Jsou nějaké specifické podmínky pro projekty oborového zaměření (literatury, hudby, architektury, kulturního dědictví, módy a designu a udržitelného kulturního a cestovního ruchu) nebo platí obecné podmínky výzvy? 

Podmínky u těchto projektů jsou stejné. V dokumentech k jednotlivým výzvám jsou však specifikovány priority pro jednotlivé obory. Podívejte se prosím do sekce Jaké jsou priority a cíle výzvy?informací k výzvě na našem webu. 

Jaká je úspěšnost projektů? 

V minulé výzvě byl největší zájem o střední kategorii projektů, tudíž se jednalo o kategorii s nejnižší úspěšností. V letošním roce je vyčleněno 24 milionů eur na malé projekty, 24 milionů eur na střední projekty a 20 milionů eur na velké projekty. Rozpočet na výzvu je v tomto roce silnější, proto očekáváme, že bude i větší úspěšnost žádostí. Projekt musí být ohodnocen minimálně 70 body ze 100.   

Co to přesně znamená budování kapacit? Můžete uvést případ z praxe? 

Jedná se o profesionalizaci oboru, například zvyšování dovedností v oblasti umění, managementu, legislativy určité profesní skupiny (např. hudebníků na začátku své kariéry). 

Může být žadatelem organizace z Ukrajiny?  

Ano, může jím být jakákoliv země, která má přístup do programu. 

Kde se mohu registrovat pro získání PIC kódu? Jak dlouho trvá získání PIC kódu? 

Registrace se provádí na portále Funding & Tender Opportunities. Vytvoříte si uživatelský účet a zaregistrujete vaši společnost. Tím získáte číslo PIC (Participant Identification Code). Tato procedura je rychlá a automatizovaná. Pokud se na něčem “nezaseknete”, počítejte 10 min. Více informací o portále FTOP a systému eGrants se dozvíte v záznamu semináře Jak podat žádost v programu Kreativní Evropa 2021–2027. 

Můžu se stát partnerem projektu i když nedosahuji dvouleté historie organizace ke dni uzávěrky?  

Ano, dvouleté kritérium platí pouze pro žadatele. Můžete se tedy zapojit jako partner. 

Je potřeba mít za sebou již nějakou projektovou historii, která se v žádosti dokládá nebo je výzva určená i pro prvožadatele? 

Výzva je určená i pro prvožadatele. Žadatel by měl mít zkušenosti s vedením mezinárodních projektů (ne nutně z evropských programů).  

Kde se dozvím víc? 

Projekty doporučené k financování

Evropská komise již zveřejnila výběr projektů, které byly předběžně vybrány k financování. S celkovým rozpočtem ve výši přibližně 68 milionů eur bylo do fáze GAP (příprava grantové dohody) pozváno 169 návrhů, z toho 132 malých projektů spolupráce, 28 středních projektů spolupráce a 9 velkých projektů spolupráce. Celková úspěšnost žadatelů je 25 %.

Celkem šest českých subjektů uspělo mezi žadateli o grant na projekt spolupráce malého rozsahu.

Dalších třináct českých organizací by se mělo zapojit jako partneři.

Podrobnější informace k projektům doporučeným k financování najdete v novince.