Zavřít

O programu

Program Evropské unie Kreativní Evropa pro období let 2021–2027 je určen pro organizace z kulturních a kreativních odvětví. Záměrem programu je posílit konkurenceschopnost Evropy v kultuře, filmu a ostatních kreativních odvětvích a zároveň podporovat zachování kulturní a jazykové rozmanitosti. Mezioborová část se zaměřuje také na podporu mediální gramotnosti a kvalitní žurnalistiky. Celkový rozpočet programu činí 2,44 miliardy eur.

Program se skládá z dílčích programů Kultura a MEDIA a mezioborové složky.
Finanční podporu může získat každá společnost nebo organizace, jejíž projekt splní kritéria stanovená pro přidělení této podpory. O podporu je možné žádat pouze v rámci pravidelně vypisovaných výzev k předkládání žádostí. Program Kreativní Evropa není otevřen pro žádosti jednotlivců.

Brožura o programu Kreativní Evropa 2021–2027

Okruhy podpory

 • Projekty evropské spolupráce
  Hlavním cílem je podpora působení evropských kulturních a kreativních odvětví nadnárodně a mezioborově, podpora nadnárodního pohybu kulturních a kreativních děl a podpora nadnárodní mobility kulturních a kreativních aktérů, zejména umělců. Projekt realizují organizace z minimálně tří zemí zapojených do programu Kreativní Evropa Kultura. Aktivity projektu musí probíhat ve všech zapojených organizacích, přičemž je třeba dbát na evropský rozměr, dopad a propagaci projektu.
 • Literární překlady
  Hlavním cílem je podpora kulturní a jazykové rozmanitosti v EU a v dalších zemích účastnících se programu Kreativní Evropa Kultura, propagace nadnárodního oběhu kvalitních literárních děl, zlepšení přístupu k těmto literárním dílům v EU i za jejími hranicemi a oslovení nových okruhů čtenářů. Granty jsou udělovány nakladatelstvím a vydavatelstvím na částečné financování překladů evropské beletrie a jejich propagaci.
 • Evropské sítě
  Toto opatření poskytuje granty evropským sítím, které jsou činné v kulturních a kreativních odvětvích. Jde o strukturované skupiny organizací reprezentující kulturní a kreativní odvětví, jejichž cílem je posílit kapacitu tohoto odvětví, fungovat nadnárodně a mezioborově a přizpůsobit se změnám. Cílem je podpora propagace kulturní a jazykové rozmanitosti a posílení konkurenceschopnosti a inovací.
 • Evropské platformy
  Toto opatření nabízí podporu kulturním a kreativním organizacím, jejichž cílem je podpora rozvoje nových talentů a podněcování nadnárodní mobility kulturních a kreativních aktérů a děl a snaha zvyšovat uznání a viditelnost tvůrců. Platformy musí navazovat na evropské programy prostřednictvím komunikačních aktivit a strategie budování značky, včetně případného vytvoření značky evropské kvality.

PRIORITY PROGRAMU jsou

 • rozvoj evropské kulturní a jazykové rozmanitosti,
 • posilování schopnosti kulturních a kreativních odvětví pracovat mezinárodně,
 • zlepšení přístupu kreativních a kulturních odvětví k financování,
 • podpora využívání digitálních technologií,
 • práce s publikem,
 • rozvoj mezioborové a mezinárodní spolupráce,
 • sběr dat o kulturních a kreativních odvětvích.

Kulturní a kreativní odvětví (KKO) – vymezení

Jedná se o všechna odvětví, jejichž činnosti jsou založeny na kulturních hodnotách nebo na uměleckých a jiných kreativních projevech, bez ohledu na to, zda jsou tyto činnosti zaměřeny tržně, a bez ohledu na druh struktury, která je provádí, a na způsob, jakým je tato struktura financována. Tyto činnosti zahrnují vývoj, tvorbu, produkci, šíření a ochranu produktů a služeb, které představují kulturní, umělecké či jiné kreativní projekty, jakož i související funkce, jako je vzdělávání nebo řízení. Ke kulturním a kreativním odvětvím patří mimo jiné architektura, archivy, knihovny a muzea, umělecká řemesla, audiovizuální odvětví (např. kinematografie, televize, videohry a multimédia), hmotné a nehmotné kulturní dědictví, design, festivaly, hudba, literatura, scénická umění, vydavatelská a nakladatelská činnost, rozhlas a výtvarné umění.

jak se projekty hodnotí?

Hodnocení projektů administruje Výkonná agentura EACEA, jež je pověřená Evropskou komisí. Žádosti, které jsou kompletní a obsahují veškeré náležitosti, jsou hodnoceny experty z daných oborů z celé Evropy (projekty nehodnotí úředníci). Každý projekt je ohodnocen nezávisle dvěma experty. V případě shody se experti dohodnou na výsledném hodnocení, v případě rozdílného hodnocení vstupuje do procesu třetí hodnotitel, který se přikloní na stranu jednoho z původních expertů.

Výsledky výběrových řízení si můžete prohlédnout na stránkách Evropské unie http://eacea.ec.europa.eu/culture/results_compendia/results_en.php.

Pokud připravujete projekt a hodláte požádat o jeho podporu v rámci programu Culture, je užitečné pročíst si krátké charakteristiky projektů, které získaly podporu v minulých letech v rámci programu Kultura 2007-2013. Získáte tak konkrétní představu o typu projektů podporovaných tímto programem.

DATABÁZI PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ NAJDETE ZDE

Možnosti dofinancování podpořeného projektu

Pokud získáte grant z programu Kreativní Evropa Kultura v roli vedoucího projektu či partnera, máte možnost požádat o příspěvek z Dotačního programu MK, který poskytuje Samostatné oddělení EU Ministerstva kultury.

Kreativní
Evropa

dílčí program KULTURA

Výzvy

Akce

Nabídky partnerství

Kreativní Evropa v ČR 2014–2020

Novinky

STORIES

Užitečné odkazy

Kontakt

Kancelář Kreativní Evropa – KULTURA
Nekázanka 16
110 00 Praha 1

kultura@kreativnievropa.cz

Newsletter